اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم رضایی

امنیت فرمانده مرزبانی ناجا

dt_marzbanipolice.ir
02181830742

سردبیر

عباس خورشیدی

مدیریت سردبیر

a_khorshidi40yahoo.com
09123273245

جانشین سردبیر

مسعود سلطانی

مرزبانی رییس مرکز تحقیقات ومطالعات

dt_marzbanipolice.ir
02181830739

مدیر اجرایی

رضا کاظمی

مدیریت انتظامی مدیر اجرایی

r.kazemi.f68gmail.com
02181830742

اعضای هیات تحریریه

محمد اخباری

جغرافیا عضو هیات تحریریه

dr.m.akhbarigmail.com
09121256215

شهامت حسینیان

مدیریت استراتزیک عضو هیات تحریریه

shahamat111719yahoo.com
09122184420

علی خاکساری

برنامه ریزی شهری عضو هیات تحریریه

a.khaksariyahoo.com
09123947535

عباس خورشیدی

مدیریت آموزشی عضو هیات تحریریه

a.khorshidi40yahoo.com
09123273245

فریبا شایگان

جامعه شناسی سیاسی عضو هیات تحریریه

shayegan_fayahoo.com
09123499310

اصغر زارعی

روابط بین الملل عضو هیات تحریریه

a.zareiiyahoo.com
09121114162

اکبر وروایی

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات تحریریه

dr.varvaii.50gmail.com
09122138146

عبدالله هندیانی

امنیت ملی عضو هیات تحریریه

hendiani-1343gmail.com
09122086044

علی اصغر پور عزت

مدیریت دولتی عضو هیات تحریریه

pourezzatut.ac.ir
09126444878

مجتبی مقصودی

علوم سیاسی عضو هیات تحریریه

maghsodi42yahoo.com
09123303749

محمد سهرابی

جغرافیای سیاسی عضو هیات تحریریه

dt_marzbanipolice.ir
02181830742