اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد علی گودرزی

امنیت فرمانده مرزبانی ناجا

dt_marzbanipolice.ir

سردبیر

محمد نایب پور

تاریخ دانشیار تاریخ، دانشگاه علوم انتظامی امین

mohammadnayebpuorgmail.com

دستیار سردبیر

مهدی پور غلامحسین

روانشناسی رییس مرکز تحقیقات ومطالعات

dt_marzbanipolice.ir
02181830739

مدیر اجرایی

حمیدخزائی

مرزبانی کارشناسی ارشد علوم و فنون مرزی، فرماندهی مرزبانی

hamidkhazaii8gmail.com
02181830737

اعضای هیات تحریریه

دکتر فریبا شایگان

علوم اجتماعی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران . ایران

shayegan_fayahoo.com

اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

as_nazarianyahoo.com

محمد اخباری

جغرافیا سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

dr.m.akhbarigmail.com
09121256215

ابوالفضل مشکینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

meshkinimodares.ac.ir

محمد کاظم سجاد پور

روابط بین‌الملل استاد روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

smksajjadyahoo.com

محمد سهرابی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

dt_marzbanipolice.ir

کیومرث حبیبی

شهرسازی دانشیار شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~khabibi/
habibi_kiyahoo.co.uk

سعید کشفی

مدیریت آموزشی دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

s_s_kashfihotmail.com

سعید زنگنه شهرکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایرن

rtis2.ut.ac.ir/cv/saeed.zanganeh/
saeed.zanganehut.ac.ir

امیرحسین یاوری بافقی

مدیریت دولتی دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

yadyaran.90gmail.com