دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-145 

علمی - پژوهشی مستقل

6. بررسی امنیت پایدار در شهر مرزی سردشت از دیدگاه کارشناسان امنیتی

صفحه 127-145

سید اسحاق جلالیان؛ محمد ویسیان