دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-210 

علمی - پژوهشی مستقل

1. اقدامات پلیسی - حقوقی مؤثر در مقابله با فعالیت‌های تروریستی (موردمطالعه : استان مرزی خراسان رضوی)

صفحه 1-27

حسنعلی مؤذن زادگان؛ بهزاد رضوی فرد؛ غلامحسن کوشکی؛ حمید هاشمی