دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-166 
4. تحلیل جغرافیایی قاچاق کالا در استان بوشهر

صفحه 75-109

محسن کلانتری؛ سمیه قزلباش؛ سید احمد موسوی