دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-216 
4. رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن (مطالعۀ موردی پرسنل کادر مرزبانی استان ایلام)

صفحه 93-120

مالک ملک‌شاهی؛ حکیم بکری‌زاده؛ حشمت‌الله ولی‌زاده؛ داقر پرماسی