دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-154 
3. رابطه تعهد سازمانی با بهره وری در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر

صفحه 51-70

جمال عبدالملکی؛ اعظم آهنین جان؛ صابر عبدالملکی؛ مرتضی امانی


5. عوامل جغرافیائی مؤثر بر قاچاق موادمخدر از مرز استان هرمزگان

صفحه 99-120

محمد حسن جعفریان؛ علی احتشامی؛ غلامرضا حسنوند


6. مقایسه ویژگی‌های جمعیتی مناطق مرزی و غیرمرزی و تبعات امنیتی آن

صفحه 121-154

محمود مشفق؛ قربان حسینی؛ سعید خانی؛ علیرضا قهرمانی