دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-204 
3. پیامدهای امنیتی قرارداد الجزایر

صفحه 57-80

سیروان خسروزاده؛ محمد نایب پور؛ مسعود سلطانی