دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-180 
5. تبیین روابط انسانی در فرماندهی مرزبانی ناجا

صفحه 97-122

عباس خورشیدی؛ بتول محمدی؛ حمیده درب اصفهانی