دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-204 
6. شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس

صفحه 107-136

محسن جان پرور؛ هادی زرقانی؛ ریحانه صالح آبادی؛ افشین جهان بین