دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-158 
4. تحلیلی بر عوامل موثر در صنعت گردشگری منطقه مرزی سیستان با استفاده از روش SWOT

صفحه 65-90

محمد نایب پور؛ محمد ویسیان؛ ناهید احسان زاده؛ سمیه محمدی حمیدی