دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-169