دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-180 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه ملّی در تقویت همگرایی اقوام مرزنشین مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان

صفحه 1-23

مسعود فاضلی رستم پور؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ علی اکبر فرهنگی


علمی - پژوهشی مستقل

2. تاب‌آوری شهرهای مرزی در برابر سیلاب مطالعه موردی: شهر مرزی محمودآباد

صفحه 25-45

مرضیه اقبالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ سارا غلامی


5. ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت پیشگیری از جرائم دریایی در مرزهای آبی جنوب ایران

صفحه 101-135

عبداله لشکری؛ حسین ذوالفقاری؛ محمد قصری؛ سید علی عبادی نژاد