دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-180 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. تاب آوری شهرهای مرزی در برابر سیلاب مطالعه موردی شهر مرزی محمودآباد

مرضیه اقبالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ سارا غلامی


2. طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در تقویت همگرایی اقوام مرزنشین (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

مسعود فاضلی رستم پور؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ علی اکبر فرهنگی


علمی - پژوهشی مستقل

7. واکاوی توسعه کسب و کارهای مرزی به عنوان رویکردی جهت کاهش پدیده کولبری

فریدون احمدی؛ رضا شافعی؛ سوران مولایی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. ابعاد و مؤلفه‌های موثر بر مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی در مرزهای آبی جنوب ایران

عبداله لشکری؛ سید علی عبادی نژاد؛ حسین ذوالفقاری؛ محمد قصری