دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-180 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. بررسی اثرگذاری بازاریابی اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان کالای قاچاق مطالعه موردی: شهر مرزی قصر شیرین

صفحه 1-16

معصومه جلیلیان؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. بررسی نقش شرکت‌های خدمات انتظامی بر احساس امنیت اجتماعی در مناطق مرزی گلستان

صفحه 35-59

عبدالرضا بایاری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروزجاه