دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-150 

علمی - پژوهشی مستقل

1. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه روستایی استان‌های مرزی کشور

صفحه 1-18

حامد قادرمرزی؛ لیلا مفاخری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

4. تبیین الگوی مؤلفه‌های زیست‌محیطی بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: منطقه مرزی سیستان

صفحه 59-74

حسین کلانتری؛ آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن؛ اردوان بهزاد


علمی - پژوهشی مستقل

7. بررسی و تحلیل نقش عوامل محیطی-اجتماعی در احساس امنیت زنان مطالعه موردی: شهر مرزی نهبندان

صفحه 105-121

فاطمه بخشی شادمهری؛ سیدهادی زرقانی؛ سمانه عبداللهی