دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399 

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

5. تحلیل کیفی شرایط و عوامل علی فقر و ناامنی در مناطق مرزی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان

صفحه 61-79

عبدالطیف کاروانی؛ ابوالفضل پور منافی؛ سمیه رییسی