دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-120 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. شناسایی عوامل مؤثر محیطی بر احساس امنیت شهروندان در مجتمع‌های مسکونی مطالعه موردی: شهر مرزی رشت

صفحه 87-99

سبحان روشن فکر جورشری؛ فرزانه اسدی ملکجهان؛ نصرالله مولایی هشجین


7. بررسی مسئولیت مدنی کارکنان مرزبانی ناجا

صفحه 101-126

یوسف اسماعیل زاده؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد