دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-107 

علمی - پژوهشی مستقل

1. بررسی عوامل فرهنگی گرایش به قاچاق کالا در شهرهای مرزی کرمانشاه

صفحه 1-14

برومند میرزایی پور؛ سروش فتحی؛ طهمورث شیری


6. تحلیل عوامل شیوع عملیات‌های تروریستی در منطقه میر جاوه

صفحه 77-93

رحمان سنگانه؛ مهدی پورغلامحسین؛ حسین بوجاری؛ رضا عباسی بختیاری