دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398 

علمی - پژوهشی مستقل

1. بررسی احساس امنیت در مناطق مرزی (مورد مطالعه شهر مریوان)

صفحه 1-24

علیرضا کریمی؛ حسین دانش مهر