دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-160 

علمی - پژوهشی مستقل

1. پیامدهای تغییر ژئوپلیتیکی اقلیم کردستان عراق در امنیت مرزهای غربی ایران

صفحه 1-20

جواد کیانی؛ سروش امیری؛ مهدی علیخانی


4. تحلیل فضایی شاخص‌های سرقت استان‌های مرزی در راستای امنیت پایدار

صفحه 79-109

منصور رحمتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی؛ احد رضائیان قیه باشی


5. راهبردهای مطلوب توسعه ظرفیتی در روستاهای شهرستان مرزی صالح‌آباد

صفحه 110-138

مریم قاسمی؛ عبدالغوث عبدالصمدی؛ لیدا علیزاده دولت‌آبادی