دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-147 
3. تدوین راهبردهای توسعه پایدار استان مرزی آذربایجان غربی

صفحه 45-66

اصغر آقایی؛ وحید بارانی پسیان؛ مصطفی توکلی نغمه