امکان‌سنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در مناطق مرزی مطالعه موردی: شهر مرزی آستارا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

گردشگری هوشمند و به‌نوبه خود ایجاد دهکده‌های گردشگری هوشمند رد مناطق مرزی یک اصلاح جدید و کاربرد که توصیف وابستگی روزافزون مقاصد گردشگری به اشکال جدید به فناوری اطلاعات و ارتباطات که حجم گسترده از داده‌ها را به گزاره ارزشمند تبدیل می‌کند می‌پردازد. ازاین‌رو این پژوهش با درک این هدف کوشیده تا امکان‌سنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در مناطق مرزی در شهر آستارا را هموار سازد. در این پژوهش وضعیت متغیرهای بر اساس مدل باتلر در بندر آستارا بررسی گردید. نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر اساس مدل باتلر موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش به‌منظور نیازسنجی ایجاد گردشـگری به‌صورت هوشمند، داده‌ها بر اساس آمار رسمی ارائه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسـتان و نتایج پرسشنامه آماده‌سازی شده و پس ازآنجام تحلیل بر اساس شاخص‌های هوشـمند سـازی و گردشـگری بـا بهره‌گیری از سنجش پایداری پرسکات آلن نهایی شده است. نتایج که نشان می‌دهد میزان تمرکز رضایت از فعالیت گردشگری در دهکده گردشگری در آستارا بیشترین میزان از نظر میانگین رشد متغیرها را بر اساس مدل باتلر دارا می‌باشد. در مرحله حیات گردشگری بیانگر این نکته است که شهر آستارا در 4 زمینه: نحوه شناخت از مقصد– تصور بین‌المللی از مقصد– اثرات منفی زیست‌محیطی و تمرکز رضایت از فعالیت‌های گردشگری در دهکده‌های گردشگری با دیدگاه خیلی بالا برخورد داشته‌اند ولی تنها در مورد زیرساخت‌های سایبری در حوزه گردشگری ضعیف و در سطح پایین عمل کرده‌اند که این امر حاکی از کمبود امکانات اینترنتی و انواع ابزارهای هوشمند و الکترونیکی وعدم توجه کافی به آن در حوزه گردشگری است که با توجه به نقش مرزی و استراتژیکی این شهر بندری نباید از لزوم ایجاد بروزترین زیرساخت‌های اینترنتی غافل شد. سنجش پایداری با انطباق بر مدل پراسکات آلن این‌گونه تحلیل گردید که نشان داد بندر آستارا تنها در 3 زمینه: نحوه شناخت از مقصد و اثرات منفی زیست‌محیطی و تمرکز رضایت از فعالیت‌های گردشگری در دهکده گردشگری (پایدار) بوده و در بیشتر زمینه‌ها متأسفانه تقریباً ناپایدار می‌باشد. هیچ نقطه قابل اتکایی برای تأیید فرضیه پژوهش مشاهده نمی‌شود. به سهولت می‌تواند دریافت که شهر بندر آستارا به لحاظ زیرساخت‌های هوشمند سازی در شرایط پایدار قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Creating a Smart Tourist Village in the Border Areas Case Study: Border City of Astara

نویسندگان [English]

 • Faimeh Moaei 1
 • Zainab KarkehAbad 2
 • Saeid Kamyabi 3
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
3 Associate Professor, of Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Smart tourism, and in turn the creation of smart tourism villages in border areas, is a new modification that describes the growing dependence of tourism destinations on new forms of information and communication technology that make large volumes of data a valuable proposition. Therefore, understanding this goal, this study has tried to facilitate the feasibility of creating a smart tourism village in the border areas in the city of Astara. This study investigated the status of variables based on the Butler model in Astara port. The present research is applied based on purpose and studied based on the Butler model. In this study, in order to assess the need for intelligent tourism, the data have been prepared based on the official statistics of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the province and the results of a questionnaire. And after performing the analysis based on the indicators of sensitization and tourism using the measurement of Prescott Allen, stability has been finalized. The results show that the concentration of satisfaction with tourism activity in the tourist village in Astara has the highest rate of average growth of variables based on the Butler model. At the stage of tourism life, it indicates that the city of Astara in four areas of how to know the destination, the international perception of the destination, the negative environmental effects, and the concentration of satisfaction with tourism activities in tourist villages, have had a very high perspective. But only in the case of cyberinfrastructure in the field of tourism has been weak and at a low level, which indicates the lack of internet facilities and a variety of smart and electronic tools and insufficient attention to it in the field of tourism. Therefore, considering this port city's border and strategic role, the need to create the most up-to-date internet infrastructure should not be overlooked. Sustainability measurement by adapting to Prescott-Allen model was analyzed that Astara port has been stable in only three areas of destination recognition and negative environmental effects and concentration of satisfaction with tourism activities in the tourist village, and in most areas, unfortunately, it is almost unstable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feasibility Study
 • Tourism Village
 • Smart tourism
 • border areas
 • Astara city
 1. آریان پور، آزاد؛ خوش‌نظر، مامند؛ تقوایی، مسعود؛ جمینی، داود (1391) مکان‌یابی دهکده گردشگری در ساحل دریاچه زریوار با بهره‌گیری از تکنیک‌های AHP و Gis، دو فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره 1، شمار 1، صص.89-77.
 2. بشکار، اسلام؛ بذرافشان، جواد؛ طولانی نژاد، مهرشاد (1398) حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 23، شماره 69، صص.64-41.
 3. جلالیان، سید اسحاق؛ سعیدی، مهدی؛ ویسیان، محمد (1398) تحلیل ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهر مریوان)، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی و برنامه­ریزی شهری، دوره7، شماره 2، صص.348-333.
 4. دشت لعلی، زهرا؛ علیقلی، منصوره؛ نوربخش، کامران (1399) ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 2، صص.141-127.
 5. رنجبر فردویی، ابوالفضل؛ موسوی، سید حجت؛ شریفیان آرانی، سید مجتبی (1396) ارزیابی تناسب اراضی منطقه مرنجاب برای مکان‌یابی دهکده گردشگری، نشریه گردشگری و توسعه، سال 6، شماره 2، صص.189-169.
 6. رنجبرفردویی، ابوالفضل؛ موسوی، سید حجت؛ شریفیان آرانی، سید مجتبی (1396) ارزیابی تناسب اراضی منطقه مرنجاب برای مکان‌یابی دهکده گردشگری، فصلنامه گردشگری‌وتوسعه،‌ سال 6،‌ شماره 11‌، صص.189-169.
 7. شرج شریفی، آزیتا و معماری، مهستی (1399) بررسی تأثیر تحول دیجیتال و شهر هوشمند در تحقق گردشگری هوشمند، فصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار، سال 3 شماره 4، صص.95-85.
 8. شماعی، علی؛ علی‌اکبری، اسماعیل؛ موحد، علی؛ احمدی، علی (1397) تحلیل اثرات اجتماعی- اقتصادی گردشگری تجاری بر شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهرهای بانه و سردشت، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 13، شماره 2، صص.342-323.
 9. شهرکی ده دسوخته، سمیه؛ خبازی، مصطفی؛ سارانی، سمانه (1397) مکان‌یابی دهکده‌های گردشگری در شهرهای ساحلی (موردمطالعه: جزیره قشم)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 2، صص. 119-101.
 10. ضیائی، محمود؛ دلشاد، علی؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ تارج زاده نمین، ابوالفضل (1399) چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال 9، شماره 1، صص.213-188.
 11. عزیزی خادم، الهام؛ رنگزن، کاظم؛ کابلی زاده، مصطفی؛ تقی زاده، ایوب (1397) رتبه‌بندی مکان‌یابی دهکده گردشگری با تأکید بر معیارهای زیست‌محیطی به روش FTOPSIS مطالعه موردی شهرستان شوش، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال 18، شماره 51، صص.181-165.
 12. مرادی، نصرت؛ خوش‌نظر، مامند؛ آریان پور، آزاد؛ صفری نامیوندی، مهدی (1393) مکان‌یابی دهکده گردشگری در ساحل سد مهاباد با بهره‌گیری از تکنیک‌های GIS،AHP و SWOT، مجلّه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال 3، شماره 7، صص.38-25.
 13. موحدی، سحر و رستمی، علی (1399) بررسی پتانسیل‌های توسعه گردشگری فرهنگی مرزی در استان گیلان مطالعه موردی: بندر مرزی آستارا، فصلنامه پژوهش‌های مکانی – فضایی، سال 4، شماره 2، صص.38-18.
 14. موسوی، میرنجف؛ ویسیان، محمد، محمدی حمیدی، سمیه؛ اکبری، مهناز (1394) بررسی و اولویت بندی توان­ها و زیرساخت­های توسعه گردشگری با روش­های تصمیم­گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهرستان­های استان کردستان)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 2، شماره 1، صص.31-17.
 15. مولایی، فهیمه؛ کرکه آبادی، زینب؛ کامیابی، سعید (1399) نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 4، صص.60-49.
 16. میرشکاران، یحیی؛ صادقی، علی؛ وحیدی، الهام (1400) تبیین راهبردهای توسعه گردشگری در مناطق مرزی بر اساس ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 35، شماره 2، صص.553-506.
 17. یاری حصار، ارسطو؛ مهدوی، داوود؛ حیدری ساربان، وکیل؛ ابراهیمی، خدیجه (1394) پایش چرخه حیات گردشگری پایدار با استفاده از مدل آلن- باتلر مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری استان اردبیل، نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 19، شماره 4، صص 216-185.
 18. Arianpour, Azad. Koshnazar, Mamand. & Taqvaee, Massoud. & Gemini, Davood. (2012) Location of a tourist village on the shore of the lake Zarivar Using AHP and Gis Techniques, Bi-Quarterly Journal of Tourism Studies, Vol.1, No.1, pp. 77-89. [In Persian].
 19. Azizi kadim, Elham. & Rangzan, Kazem. & Kabolizadeh, Mustafa. & Taghizadeh, Ayoub. (2015) Ranking of tourist village location with emphasis on environmental criteria by FTOPSIS method, a case study of Shush city, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, No. 18, No. 51, pp. 165-181. [In Persian].
 20. Bashkar, Islam. & Bazrafshan, Javad. & Gholinejad, Mehrshad. (2019) Support of local communities for tourism development and its relationship with sustainable livelihoods in border villages of Chabahar city, Journal of Geography and Planning, Vol.23, No.69, pp. 41-64. [In Persian].
 21. Dasht Lali, Zahra. & Aliqli, Mansoura. & Nourbakhsh, Kamran. (2020) Presenting a practical model of smart tourism in urban areas Case study: Isfahan, Journal of Urban Tourism, Vol.7, No. 2, pp. 127-141. [In Persian].
 22. Jalalian, Seyed Ishaq. & Saeedi, Mehdi. Waysian, Mohammad. (2019) Special Value Analysis of Urban Tourism Destination Brand (Case Study: Marivan City), Journal of Geographical Research and Urban Planning, Vol.7, No.2, pp. 333-348. [In Persian].
 23. Kodir, Abdul. (2018) Tourism and development: Land acquisition, achievement of investment and cultural change (case study tourism industry development in Batu City, Indonesia), GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol.21, No.1, pp 253-265.
 24. Liou, Je-Liang. & Hsu, Pei-Chun. & Wu, Pei-Ing. (2020) The effect of China's open-door tourism policy on Taiwan: Promoting or suppressing tourism from other countries to Taiwan?, Tourism management Journal, 78, pp.1-14.
 25. Mirshakaran, Yahya. & Sadeghi, Ali. & Vahidi, Elham. (2021) Explaining Tourism Development Strategies in Border Areas Based on Quantitative Strategic Planning Matrix, Human Geography Research, Vol.35, No.2, pp. 553-506. [In Persian].
 26. Molaei, Fahima; Karkabadi, Zeinab; Kamyabi, Saeed (1399) Needs assessment of creating a smart tourism village in Bandar Anzali, Urban Tourism Quarterly, Volume 7, Number 4, pp.60-49. [In Persian].
 27. Moradi, Nusrat. & Koshnazar, Mamand. & Arianpour, Azad. & Safari Namivandi, Mehdi. (2014) Locating a tourist village on the shore of Mahabad Dam using GIS, AHP and SWOT techniques, Journal of Rural Research and Planning, Vol.3, No.7, pp. 25-38. [In Persian].
 28. Mousavi, Mir Najaf. & Waysian, Mohammad. & Mohammadi Hamidi, Somayeh. & Akbari, Mahnaz. (2015) The Evaluation and prioritization of tourism potential and infrastructure development By using MADM methods (case study: Kurdistan province cities), Journal of Urban Tourism, Vol.2, No.1, pp. 17-31. [In Persian].
 29. Movahedi, Sahar. & Rostami, Ali. (2016) Investigating the Potentials of Development of Border Cultural Tourism in Gilan Province Case Study: Astara Border Port, Quarterly Journal of Spatial-Spatial Research, Vol.4, No.2, pp. 18-38. [In Persian].
 30. Ranjbar Fardavi, Abolfazl. & Mousavi, Seyed Hojjat. & Sharifian Arani, Seyed Mojtaba. (2017) Assessing the land suitability of Marnjab region for locating a tourist village, Journal of Tourism and Development, Vol.6, No.2, pp. 169-189. [In Persian].
 31. Ranjbarfardavi, Abolfazl. & Mousavi, Seyed Hojjat. & Sharifian Arani, Seyed Mojtaba. (2017) Assessing the land suitability of Marnjab region for locating a tourist village, Journal of Tourism and Development, ‌ Vol.6, ‌ No. 11‌, pp.189-169. [In Persian].
 32. Shamaei, Ali. & Ali Akbari, Ismail. & Movahed, Ali. & Ahmadi, Ali. (2015) Analysis of socio-economic effects of commercial tourism on border cities Case study: Baneh and Sardasht cities, Journal of Planning Studies of Human Settlements, Vol.13, No.2, pp. 323-342. [In Persian].
 33. Sharaki dehsokteh, Somayeh. & Khabazi, Mustafa. & Sarani, Samaneh. (2018) Location of tourist villages in coastal cities (Case study: Qeshm Island), Journal of Urban Tourism, Vol.5, No.2, pp. 101119-. [In Persian].
 34. Sharj Sharifi, Azita. & Memari, Mahasti. (2016) Investigating the Impact of Digital Transformation and Smart City on the Realization of Smart Tourism, Journal of Tourism Research and Sustainable Development, Vol.3, No.4, pp. 85-95. [In Persian].
 35. Tolvanena, Anne. & Kangas, Katja. & Tarvainena, Oili. & Huhta b, Esa. & Jäkäläniemic, Anne. & Kyttä d, Marketta. & Nikula b, Ari. & Nivala b, Vesa. & Tuulentie b, Seija. & Tyrväinene, Liisa. (2020) Data on recreational activities, respondents’ values, land use preferences, protection level and biodiversity in nature-based tourism areas in Finland, Tourism Management Journal, 81, pp 104-141.
 36. Yari Hesar, Aristotle. & Mahdavi, Davood. & Heidari Sarban, Vakil. & Ebrahimi, Khadijeh. (2015) Monitoring the sustainable tourism life cycle using the Allen-Butler model Case study of Ardabil tourism target villages, Journal of Spatial Planning and Planning, Vol.19, N.4, pp. 185-216. [In Persian].
 37. Ziaei, Mahmoud. & Delshad, Ali. & Taqvi Fard, Mohammad Taqi. & Tarjzadeh Namin, Abolfazl. (2020) Conceptual framework of intelligence of urban tourism destinations with a meta-combined approach, Journal of Tourism and Development, Vol.9, No.1, pp. 188-213. [In Persian].