ارزیابی اقدامات کنترلی بر ترددهای غیرمجاز در هنگ مرزی تایباد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

وجود مرزهای طولانی استان خراسان رضوی با کشور افغانستان (297 کیلومتر) و وضعیت توپوگرافی زمین در مناطق مرزی از یک‌سو و ناکافی بودن عامل انسانی و روش‌های فیزیکی از طرف دیگر در ناکارآمدی کنترل مرزها دلالت دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اقدامات کنترلی بر ترددهای غیرمجاز در هنگ مرزی تایباد می‌باشد تابه سیاست‌گذاران کمک نماید با آگاهی از نتیجه اقدامات جهت‌گیری صحیحی در هزینه کرد اعتبارات و منابع برای کنترل مرزها داشته باشند و از هدر رفتن منابع جلوگیری شود. پژوهش ازنظر روش توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش فرماندهان و مدیران هنگ مرزی تایباد به تعداد 85 نفر بوده که حجم جامعه نمونه به‌وسیله جدول مورگان 70 نفر تعیین گردید. داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (آلفای کرونباخ 88/0) جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های معادلات ساختاری تأییدی و همبستگی پیرسون تحلیل‌شده‌اند. با بررسی مدل توسط سنجش بارهای عاملی مقدار ضریب AVE برای تمامی سازه‌ها بیشتر از 5/0 محاسبه گردید که این امر نشان‌دهنده روایی همگرای بالا برای متغیرهای پژوهش می‌باشد. و ضریب پایایی ترکیبی برای تمام سازه‌ها بالاتر از 7/0 محاسبه‌شده که نشان از پایداری درونی مدل‌های اندازه‌گیری دارد. نتایج آزمون پیرسون نیز نشان داد که بالاترین همبستگی (949/0) بین مؤلفه عوامل اجتماعی و تجهیزات و وسایل فنی و الکترونیکی و کمترین (192/0) بین مؤلفه تأسیسات فیزیکی و عوامل اجتماعی می‌باشد.
نتایج نشان داد که ازنظر ارزیابی اقدامات کنترلی بر ترددهای غیرمجاز در هنگ مرزی تایباد به ترتیب اقدامات فیزیکی و غیر فیزیکی مهم‌تر بوده‌اند. و تقویت آن‌ها می‌تواند بر ارتقاء کنترل هر چه بیشتر بر این ترددها منجر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Control Measures on Illegal Traffic in Taybad Border Regiment

نویسنده [English]

 • Taghi Bakhtiari
Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The existence of long borders of Khorasan Razavi province with Afghanistan (297 km) and the topography of the land in the border areas on the one hand and the inadequacy of human and physical methods on the other hand indicate the inefficiency of border control. The purpose of this study is to evaluate the measures to control illegal traffic in the Taybad Border Regiment so that policymakers can be aware of the results of the measures, and have the correct orientation in spending funds and resources to control borders and avoid wasting resources.
The research is descriptive-survey in terms of method and applied in terms of purpose. The statistical population of the study was 85 commanders and managers of Taybad Border Regiment and the sample size was determined by Morgan table of 70 people. Data were collected by a valid researcher-made questionnaire (Cronbach's alpha 0.88) and analyzed using confirmatory structural equation and Pearson correlation tests.
By examining the model by measuring the factor loads, the AVE coefficient for all structures was calculated to be more than 0.5, which indicates the high convergent validity for the research variables. The combined reliability coefficient for all structures is calculated above 0.7, which indicates the internal stability of the measurement models. The results of Pearson test also showed that the highest correlation (0.949) is between the component of social factors and equipment and technical and electronic devices and the lowest (0.192) is between the component of physical facilities and social factors.
The results showed that physical and non-physical measures were more important in terms of evaluating control measures for illegal traffic in Taybad border area, respectively. And strengthening them can lead to better control over these traffic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessment
 • Security
 • Border
 • control measures
 • Illegal traffic
 • Taybad city
 1. اخباری، محمد و نامی، محمدحسن (1388) جغرافیای مرز، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 2. اژگان، سلیمان (1391) تأثیر فناوری‌های نوین در ارتقاء امنیت مرزها موردمطالعه مرزهای استان خراسان جنوبی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی حسین ذوالفقاری، دانشکده علوم و فنون مرز، دانشگاه علوم انتظامی امین.
 3. اصلانی، ناصر (1395) تأثیر تردد غیرقانونی اتباع کشور افغانستان بر امنیت عمومی استان آذربایجان غربی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر تقی بختیاری، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
 4. بخشی شیرفند، جواد (1393) اثربخشی شیوه‌های کنترل مرز در پیشگیری از ورود مواد مخدر (مطالعه موردی مرزهای استان خراسان جنوبی)، فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 4، شماره 1، صص. 29-1.
 5. بختیاری، تقی (1391) بررسی مشکلات کنترل اتباع خارجه، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنائی، سال 7، شماره 1، صص. 130-115.
 6. پناهی، حمید (1385) شناسایی محورهای مرزی، چاپ اول، تهران: معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران.
 7. جهان‌آرا، علی (1394) بررسی عوامل انتظامی مؤثر در کنترل ترددهای غیرمجاز مرزی در شهرستان پاوه، فصلنامه دانش انتظامی کرمانشاه، سال 6، ، شماره 21، صص. 97-79.
 8. جهان‌آرا، علی؛ قاسم نژاد، خلیل؛ ساعدی، محمد (1392) تعیین تأثیر عوامل انتظامی بر کنترل ترددهای غیرمجاز مرزی (موردمطالعه: مرز پاوه)، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 1، شماره 2، صص.129-111.
 9. حافظ نیا، محمدرضا (1383) مبانی مطالعات سیاسی – اجتماعی، جلد دوم، قم: سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور.
 10. رنجبریان، رسول (1392) نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌ها، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 159 ، صص. 50-44.
 11. رستمی، فرامرز و اصانلو، علی (1391) روش‌ها و تجهیزات کنترل مرز، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
 12. رضوی، سید حمید (1388) مرز از تقابل تا تعامل، چاپ اول، خراسان جنوبی : دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی.
 13. رسولی، اکبر (1395) نقش سیستم‌های بدون سرنشین در کنترل امنیت مرز، فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 4، شماره 1، صص. 206-185.
 14. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی (1398) سالنامه آماری 1396.
 15. سنگانه، رحمان (1398) تحلیل موانع مقابله با تردد غیرمجاز از مرزهای جنوب شرق ایران، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 7، شماره 4، صص. 18-1.
 16. صنایعی، ابراهیم (1386) فرماندهی پاسگاه مرزی، تهران: مرکز فناوری آموزش.
 17. صنایعی، ابراهیم (1384) اصول و مبانی مرزبانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران.
 18. علیپور، حسین؛ حیدری ساربان، وکیل ؛ حیدری، سالار (1395) نقش سرمایه اجتماعی در تقویت امنیت مرزی، مطالعه موردی: منطقه مرزی گرمی، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 4، شماره 2، صص. 174-158.
 19. عبادی ن‍ژاد، علی (1385) ژئوپلیتیک مرزهای ایران، چاپ اول، تهران: معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی امین.
 20. قربانی، محمد (1389) بررسی چالش‌های امنیتی- انتظامی قاچاق مواد مخدر بر منطقه مرزی تایباد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مرزبانی با راهنمایی محمد سهرابی، دانشکده علوم و فنون مرز، دانشگاه علوم انتظامی امین.
 21. کیانی فلاورجانی، فرهاد (1391) افزایش امنیت و کنترل در مرزها با بهره‌گیری از پرنده‌های بدون سرنشین (پهپاد uav در نیروی انتظامی و یگان‌های مرزی) مجموعه مقالات همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها.
 22. مصلی، غلامرضا (1388) ملاقات مرزی، فصلنامه مرزبانان، سال 2، شماره 6، صص. 47-30.
 23. مرکز آمار ایران (1398) انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری 1396 کشور.
 24. نصیری، محمد (1387). حقوق بین‌الملل خصوصی؛ چاپ 6، تهران: انتشارات آگاه.
 25. هومن، حیدر علی (1387) کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.
 26. Ajgan, Soleiman. (2012) The effect of new technologies in promoting border security studied in the borders of South Khorasan province, M.Sc. Thesis, under the guidance of Hossein Zolfaghari, Faculty of Border Science and Technology, Amin University of Law Enforcement Sciences. [In Persian].
 27. Akhbari, Mohammad. & Nami, Mohammad Hassan. (2009) Geography of the border, first edition, Tehran: Publications of the Geographical Organization of the Armed Forces. [In Persian].
 28. Alipour, Hussein. & Heidari Sarban, Vakil. & Heidari, Salar. (2016) The role of social capital in strengthening border security, a case study: Garmi border region, Journal of Border Studies, Vol.4, No.2, pp. 158-174. [In Persian].
 29. Aslani, Nasser. (2016) The Impact of Illegal Traffic of Afghan Citizens on Public Security in West Azerbaijan Province, M.Sc. Thesis under the supervision of Taghi Bakhtiari, Faculty of Command and Staff, Amin University of Law Enforcement Sciences. [In Persian].
 30. Bakhshi Shirfand, Javad. (2014) The effectiveness of border control methods in preventing the entry of drugs (Case study of borders of South Khorasan province), Journal of Border Studies, Vol. 4, No.1, pp. 1-29. [In Persian].
 31. Bakhtiari, Taghi. (2012) A Study of the Problems of Controlling Foreign Nationals, Quarterly Journal of Intelligence and Criminal Research, Vol.7, No.1, pp.115-130. [In Persian].
 32. Ebadi Nojad, Ali. (2006) Geopolitics of Iranian Borders, First Edition, Tehran: Vice Chancellor for Education, Amin University of Law Enforcement Sciences. [In Persian].
 33. Ghorbani, Mohammad (2010) Investigating the Security-Disciplinary Challenges of Drug Trafficking in the Taibad Border Region, M.Sc. Thesis with the guidance of Mohammad Sohrabi, Faculty of Border Science and Technology, Amin University of Police Sciences. [In Persian].
 34. Glassner, Mand Fahrer, C. (2004) Political Geography. U. S. A.: Wiley and Sons.
 35. Hafeznia, Mohammad Reza. (2004) Fundamentals of Socio-Political Studies, Volume II, Qom: Organization of seminaries and seminaries abroad. [In Persian].
 36. Hooman, Haidar Ali. (2008) Application of Structural Equation Modeling in Social Sciences, Tehran: Samat Publications. [In Persian].
 37. Jahanara, Ali. & Qasem Nejad, Khalil. & Saedi, Mohammad. (2013) Determining the Impact of Law Enforcement Agents on the Control of Illegal Border Traffic (Case Study: Marz Paveh), Journal of Border Studies, Vol.1, No.2, pp. 111-129. [In Persian].
 38. Jahanara, Ali. (2015) A Study of Effective Law Enforcement Factors in Controlling Illegal Border Traffic in Paveh County, Kermanshah Law Enforcement Knowledge Quarterly, Vol.6, No.21, pp. 79-97. [In Persian].
 39. Kiani Falavarjani, Farhad. (2012) Increasing security and control at the borders by using unmanned aerial vehicles (UAVs in the police force and border units) Proceedings of the National Conference on Border Cities and Security, Challenges and Approaches. [In Persian].
 40. Management and Planning Organization of Khorasan Razavi Province (2019) Statistical Yearbook 2017. [In Persian].
 41. Mosalla, Gholamreza (2009) Border Meeting, Marzbanan Quarterly, Vol.2, No.6, pp. 47-30. [In Persian].
 42. Narayan, S. (2003) Border management of Nepal,Kathmandu, Nepal.
 43. Nasiri, Mohammad. (2009). Private international law; Edition 6, Tehran: Agah Publications.
 44. Panahi, Hamid. (2006) Identification of border axes, first edition, Tehran: Vice Chancellor for Education, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran. [In Persian].
 45. Ranjbarian, Rasoul. (2013) The role of information technology in promoting human resource productivity in organizations, Social, Economic, Scientific and Cultural Monthly of Work and Society, No. 159, pp.44-50. [In Persian].
 46. Rasouli, Akbar. (2016) The role of unmanned systems in border security control, Journal of Border Studies, Vol.4, N.1, pp.185-206. [In Persian].
 47. Razavi, Seyed Hamid. (2009) Border from Confrontation to Interaction, First Edition, South Khorasan: Applied Research Office of the Disciplinary Command. [In Persian].
 48. Rostami, Faramarz. & Osanloo, Ali. (2012) Methods and equipment of border control, Tehran: University of Law Enforcement Sciences Publications. [In Persian].
 49. Sanaei, Ebrahim. (2005) Principles and Principles of Border Guard, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran. [In Persian].
 50. Sanaei, Ebrahim. (2007) Border Checkpoint Command, Tehran: Education Technology Center. [In Persian].
 51. Sanganeh, Rahman (2019) Analysis of Barriers to Combating Illegal Traffic from the Southeastern Borders of Iran, Journal of Border Studies, Vol.7, No.4, pp.1-18. [In Persian].
 52. Statistics Center of Iran (2019) Publication of the electronic version of the statistical yearbook of 2017 countries. [In Persian].