ابعاد و مؤلفه‌های موثر بر مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی در مرزهای آبی جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مدیریت پیشگیری از جرایم، دانشی جهت تنظیم و تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های علمی در رابطه با پیشگیری و کاهش جرایم است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی أبعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی در جنوب ایران می‌باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر اجرا، در قالب تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعۀ آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان نیروی انتظامی تشکیل می‌دهند. با در نظرگیری هدف پژوهش، نمونه‌گیری انجام شده برای این تحقیق از نوع هدفمند و به روش زنجیره‌ای یا همان گلوله برفی و با حجم نمونه 21 نفر صورت گرفته. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش دلفی‌فازی و نرم‌افزارهای Excel و Spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌هد از بین 154 شاخص اولیه که با روش مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه شناسایی و در 3 بعد و 18 مولفه دسته‌بندی شدند با نظرات خبرگان و به کمک روش دلفی‌فازی در نهایت 67 شاخص انتخاب و در 4 بعد و 18 مولفه دسته‌بندی گردیدند که از بین شاخص‌های منتخب، نظارت دقیق بر ورود و خروج کالاها، توسعه و تقویت تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی دریابانی، ساماندهی شناورهای غیر مجاز و فاقد هویت، به عنوان با اهمیت‌ترین شاخص‌ها و شاخص‌های، تأمین معیشت کارکنان مؤثر در پیشگیری از جرائم دریایی، اختصاص سهمیه سوخت صرفا به شناورهای دارای ردیاب شناوری، آموزش‌های همگانی پیرامون جرایم شایع دریایی و آثار و تبعات منفی ناشی از وقوع با بسترهای ارتباط جمعی مانند صداو سیما، پایگاه‌های خبری، مطبوعات، آموزش و پرورش (مدارس)، به عنوان کم‌ اهمیت‌ترین شاخص‌ها، و از بین مولفه‌ها: نظارت، اقتصادی و اجتماعی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند و در بین ابعاد نیز بعد محیط با اهمیت‌ترین بعد شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions and components affecting maritime crime prevention management in the water borders of southern Iran

نویسندگان [English]

  • abdolah lashkari
  • sid ali ebadinezhad
  • hosin zolfaghari
  • mohamad ghasri
university police
چکیده [English]

Crime prevention management is the knowledge to formulate and formulate scientific policies and guidelines in relation to crime prevention and reduction. The aim of this study is to identify the dimensions and components affecting maritime crime prevention management in southern Iran. This research is applied in terms of purpose and in terms of implementation, it is in the form of descriptive survey research. The statistical population of the study consists of university faculty members and law enforcement personnel. Considering the purpose of the research, sampling for this research was purposeful and performed by the method of chain or snowball with a sample size of 21 people. Delphi-fuzzy method and Excel and Spss software have also been used to analyze the collected data. The results show that among the 154 primary indicators that were identified by library study and interview method and classified into 3 dimensions and 18 components with the opinions of experts and using Delphi-fuzzy method, finally 67 indicators were selected and in 4 Dimensions and 18 components were categorized as the most important indicators among the selected indicators, close monitoring of the entry and exit of goods, development and strengthening of electronic and optical naval equipment, organization of unauthorized and unidentified vessels. And indicators, providing livelihoods of employees effective in the prevention of maritime crimes, allocating fuel quotas only to vessels with floating trackers, public education on common maritime crimes and the negative effects and consequences of occurrence with mass media such as radio and television, base News, press, education (schools), as the least important indicators, and among the components: supervision, economic and social have the highest score and among the dimensions The environment dimension is the most important dimension known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MARINE CRIMES
  • DELPHYPHASIS
  • TRIANGLE MODEL
  • Crime Prevention
  • marine