واکاوی توسعه کسب و کارهای مرزی به عنوان رویکردی جهت کاهش پدیده کولبری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی، ایجاد توسعه پایدار در تمامی نواحی و مناطق جمعیتی کشورها است، تا از طریق آن به رفع عدم عدالت درک شده از سوی مردم، کمک نمایند. در مباحث توسعه پایدار ، بحث تجارت مناطق مرزی و ایجاد کسب و کار در این مناطق همواره جایگاه ویژه ای داشته است. وجود فضای مناسب برای کسب و کارها، عاملی بازدارنده برای اقبال عمومی برای شیوع مشاغل غیررسمی و پرخطر مانند کولبری که بازتاب منفی بسیار زیادی در سطح ملی و بین المللی دارد، خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف شناسایی وضعیت موجود کسب و کارهای غالب و آسیب شناسی آنها از دیدگاه کولبران انجام شده و میزان آمادگی ساختار تجاری مناطق مورد مطالعه برای توسعه کسب و کارهای احصاء شده را بررسی و اطلس تجاریِ کسب و کارهای مزیت دار برای توسعه اشتغال زایی در مناطق مورد مطالعه تدوین شده است. جامعه آماری مورد نظر در این مطالعه شامل بخشداران مناطق مرزی بانه، مریوان و سروآباد، کارشناسان ادارات صمت در آن مناطق و 53 نفر از کولبرانی است که به مدت 6 ماه در این شغل فعالیت داشته اند. بر اساس داده های جمع آوری شده، مشاغل آسیب دیده و مزیت دار در این مناطق شناسایی شده و اطلس جغرافیایی آنها ترسیم گردید. اطلس مذکور شامل تمامی مشاغل آسیب دیده از پدیده کولبری، مشاغل و مناطق هدف مزیت دار ، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of cross-border business development as an approach to reduce the Culbery phenomenon

نویسندگان [English]

  • فریدون احمدی 1
  • reza shafeai 2
  • soran mowlaie 3
1 management department,, payamenoor university
2 management department Kurdistan university
3 Ph.D. Candidate in Marketing Management, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

One of the main concerns of governments and economic policymakers is to create sustainable development in all areas and demographic areas of countries, to help address the perceived injustice of the people. In the field of sustainable development, the discussion of trade in border areas and the establishment of business in these areas has always had a special place. Having the right business environment will be a deterrent to the general popularity of the proliferation of informal and high-risk jobs such as Culbery, which has many negative repercussions nationally and internationally. The aim of this study was to identify the current situation of dominant businesses and their pathology from Colbran's point of view and to examine the readiness of the business structure of the studied areas for the development of the listed businesses. The study areas have been compiled. The statistical population of this study includes the district governors of Baneh, Marivan and Sarvabad border areas, experts of silence offices in those areas and 53 people from Kolbaran who have been working in this job for 6 months. Based on the collected data, damaged and advantageous jobs in these areas were identified and their geographical atlas was drawn. The atlas includes all the jobs affected by the Culbery phenomenon, jobs and advantageous target areas in the GIS environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culbery
  • Affected Businesses
  • collection of Profitable Businesses
  • Kurdistan Border Areas