راهبردهای اشراف اطلاعاتی در کشف جرم قاچاق مواد مخدر از مرزهای دریایی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسنده

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: قاچاق مواد مخدر طی چند سال اخیر از مرزهای خشکی به مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران تغییر مسیر داده است، هدف از این تحقیق شناسایی راهبردهای اشراف اطلاعاتی در کشف جرم قاچاق مواد مخدر از مرزهای دریایی می باشد.
روش: از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام آمیخته که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن شامل خبرگان به تعداد 15 نفر به صورت تمام شمار انجام و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته و روش تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده، تشکیل ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی می باشد، برای سنجش روایی گویه ها از ضریب روایی محتوایی استفاده که برابر نتایج حاصل کلیه گویه ها دارای روایی مناسبی بوده و برای پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده که ضریب آلفای کل 88/. محاسبه شده است.
یافته ها: یافته های نشان داد نمره ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی حدود 84/2 و 89/2 می باشد بر همین اساس موقعیت سازمان در محدوده راهبردهای تهاجمی قرار دارد. تحت این شرایط سازمان با چند فرصت محیطی روبرو است و توانمندی لازم را برای بهره برداری از این فرصت ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرزهای دریایی دارا می باشد.
نتایج: با توجه به ماتریس سوات، ارائه 3 راهبرد در موقعیت تهاجمی است که عبارتند از: راهبرد اول: تقویت بهره گیری از تجهیزات رصد دریایی اعم از پهپاد، بالگرد، هواپیما، بالن و... و ارتقاء اشراف اطلاعاتی کشف جرم قاچاق مواد مخدر از مرزهای دریایی. راهبرد دوم: ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی با استفاده از بانکهای اطلاعاتی درون و برون سازمانی. راهبرد سوم: تقویت سامانه های نظارت بر فضای مجازی به منظور ارتقاء اشراف اطلاعاتی کشف جرم قاچاق مواد مخدر از مرزهای دریایی.
کلید واژه ها: راهبرد، اشراف اطلاعاتی، کشف جرم، قاچاق، مواد مخدر، مرزهای دریایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligence Dominance Strategies in Detecting Offshore Drug Smuggling in Border Sea

نویسنده [English]

  • mehdi torkaman
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Drug trafficking from sea borders is one of the international organized crimes that has shifted from land borders to sea borders of the Islamic Republic of Iran in recent years and the strategy to deal with it is not clear. The present study aimed to identify the strategies of the intelligence dominance in detecting the crime of drug trafficking across the I. R. I. maritime borders.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is considered as a descriptive-survey study. The statistical population includes 30 individuals in the quantitative phase and 15 experts related to the research topic in the qualitative phase. Regarding the limitation of the statistical population, all of the participants were studied. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. Among the methods of data analysis used in this study was the formation of a matrix for the analysis of internal and external factors. Content Validity Ratio (CVR) was employed for assessing the validity. According to the obtained results, all items have a proper content validity coefficient. Cronbach's alpha coefficient has been used for calculating the reliability and the total alpha coefficient was calculated as 0.88.
Findings: Findings showed that the score of internal and external evaluation matrix is about 2.84 and 2.89. Therefore, the position of the organization is in the range of invasive strategies. Under these circumstances, the organization faces several environmental opportunities and has the necessary capacity to take advantage of these opportunities to combat drug trafficking at sea borders.
Results:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Intelligence Dominance
  • Crime Detection
  • Drug trafficking. Maritime borders