سنجش بازآفرینی شهری با مشارکت مردمی در بافت قدیمی شهرهای مرزی(مورد مطالعه منطقه 4 شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

باز آفرینی در بخش‌های مرکزی و فرسوده شهر، تلاش و عملی است جامع و یکپارچه برای پایداری و باز زنده سازی بافت‌ها و مناطق رو به زوال. امروزه بافت قدیم شهرها به دلیل افزایش ساخت و ساز و وابستگی به وسایل نقلیه، به شدت تحت سلطه تحولات ناخواسته درآمده است. همین مسئله موجب بروز مشکلات فراوانی در مسائل شهری شده است. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و محتوای کاری، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی است. به منظور گرداوری داده ها از مصاحبه عمیق و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری، جمعیت منطقه 4 شهر ارومیه 736224 نفر می باشد. حجم نمونه هم از فرمول کوکران، برابر 376 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی ساده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون سوالات تحقیق، ابتدا نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید نرمال بودن داده‌ها، از همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. محاسبات در نرم افزار SPSS و Amos انجام گرفت. یافته ها نشان داد شاخص نیکویی برازش (GFI) 915/0 است که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان برای برازش مطلوب مدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) نیز 065/0 می‌باشد که با توجه به کوچکتر بودن از 08/0، قابل قبول بوده و نشان دهنده تأیید مدل پژوهش می‌باشد. همچنین شاخص توکر- لویس (TLI) 906/0؛ شاخص برازش تطبیقی (CFI) 903/0 و شاخص برازش مقتصد هنجار شده (PNFI) 71/0 است که همگی نشان دهنده برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش می‌باشد. در نتیجه مشارکت با بار عاملی 92/0 بیشترین تاثیر را در بازآفرینی بافت قدیمی شهر ارومیه دارد. پس از آن به ترتیب مدیریت، رضایت، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing urban regeneration with public participation in the old context of border cities (case study of region 4 of Urmia city)

نویسندگان [English]

  • MirSaeid moosavi 1
  • Atieh Azizi 2
  • Mahsa Faramarzi Asl 3
  • Siroos Jamali 3
1 Assistant Prof. of Architecture & Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Ph.D. Student of Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Prof. of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Reconstruction in the central and dilapidated parts of the city is a comprehensive and integrated effort and practice to bring to life the declining tissues and areas. Today, the old fabric of cities has been severely dominated by unwanted developments due to increased construction and dependence on vehicles. This issue has caused many problems in urban issues. Accordingly, functional-physical examination of old tissues is necessary in order to achieve the optimal strategy. Now the purpose of this research is to achieve a strategic model in order to solve the problems of the old texture of Urmia. The research method is descriptive-analytical and applied and the internal and external points affecting the range with field dynamics have been identified. Weight SWOT model is used to analyze the data. Findings show that internal factors, despite 9 strengths and 12 weaknesses, indicate that the level of vulnerability is in the high range. In the case of external factors, the existence of 9 opportunities versus 6 threats to some extent indicates the open development horizons of the progress of the study area. As a result of the strategies of being equipped with different housing facilities, lack of proper access to urban equipment in the main thoroughfares, location of cultural services in the area of communication around the area, lack of laws related to the type of building facades used are the most important strategies for recreation They are the old part of Urmia city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Border City"
  • "Reconstruction"
  • "People's Participation"
  • "The Old Texture of Urmia"