تاثیر جهانی شدن جرم بر سیاست جنایی تقنینی ایران درقلمرو جرایم سازمان یافته مطالعه موردی جرایم تروریسم

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: با وجود اینکه ارتکاب جرایم تروریستی، موضوع جدیدی نیست. اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این جرایم متوجه جوامع مختلف می شود، عزم راسخ و حساسیت خاصی را در سیاست جنایی داخلی و بین المللی نسبت به مبارزه هدفمند با آن بوجود آورده است. زیرا در نتیجه گسترش فناوریهای نوین و فرآیند جهانی شدن جرم، تحولات قابل توجهی در ماهیت و میزان این نوع جرایم در جهان ایجاد شده است. به گونه ای که هم اکنون تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی در چارچوب یک سرزمین معین نمی گنجد و به یک معضل جهانی مبدل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سازمان یافته تروریسم با رویکرد جهانی شدن جرم است.

روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر ماهیت، پژوهشی بنیادی نظری؛ از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از نظر شیوه نگارش، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای با مراجعه به منابع دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی و منابع الکترونیکی انجام گرفته است.

یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش حاکیست که سیاست جنایی تقنینی ایران از سازوکارهای کارآمد و منسجم برای مبارزه با تروریسم برخوردار نبوده و مقنن در جرم انگاری و اختصاص ماده قانونی مستقل به این جرم ضعیف عمل کرده است. هرچند در دادگاه‌ها، محاربه و افساد فی الارض به عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قرار می گیرد، لیکن این عدم هماهنگی در سیاست تقنینی و قضایی چندان خوشایند سیستم عدالت قضایی ایران نیست. البته، متعاقب تأکید شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جرم انگاری تروریسم (1373)، مقنن در سال 1394 با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی و مواردی از اینگونه جرائم را جرم انگاری نموده است. لیکن، این نوع جرم انگاری کافی نبوده و جرم انگاری تروریسم در سیاست تقنینی ایران به عنوان جرم مستقل ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developments in Iran's criminal criminal policy in the face of transnational organized crime with a globalization approach (Case study: Terrorist acts in border areas)

نویسندگان [English]

  • mohsen gholami razini 1
  • حسن پوربافرانی 2
  • قدرت الله خسروشاهی قدرت الله خسروشاهی 3
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
3 gh.khosroshahi@ase.ui.ac.ir
چکیده [English]

Background and Purpose: Although committing terrorist crimes is not a new topic. But the threats posed by this ominous phenomenon to various societies today have created a strong determination in national and international criminal policy to a purposeful fight against this transnational organized crime. Because, as a result of the spread of new technologies and the process of globalization of crime, significant changes have taken place in the nature and extent of this type of crime in the world. At present, the threats posed by terrorist acts do not fit into the framework of a given land and have become a global problem. The aim of the present study is to evaluate the developments of Iran's criminal law policy against organized crime of terrorism with the approach of globalization of crime.

Research Method: The present study is theoretical in nature, purposeful, applied in terms of purpose, and descriptive-analytical research in terms of writing style. Data collection has been done through library study by referring to academic and electronic scientific resources.

Findings and Results: that Iran's criminal law policy does not have effective and coherent mechanisms to combat the phenomenon of terrorism and the legislature has acted poorly in criminalizing and allocating independent legal material to this crime. However, in the judiciary, moharebeh and corruption on earth are considered as examples of terrorist operations. However, this lack of coordination in criminal and judicial criminal policy is not very pleasing to the Iranian judicial justice system. Of course, following the emphasis of the UN Security Council on the criminalization of terrorism (1373), the legislature in 1394 with the passage of the Anti-Terrorism Financing Law, criminalized terrorist acts and such crimes. However, this type of criminalization is not enough, and criminalization of terrorism is necessary in Iranian legislative policy as an independent crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislative criminal policy
  • terrorism
  • Organized crime
  • transnational crime
  • Crime Globalization