بررسی نقش شرکت‌های خدمات انتظامی بر احساس امنیت اجتماعی در مناطق مرزی گلستان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

برخورداری از امنیت و احساس امنیت اجتماعی، یکی از نیازهای ضروری انسان‌ها به شما می‌رود. و در مناطق مرزی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. نیروی انتظامی و شرکت‌های خدمات انتظامی می‌توانند با افزایش اعتماد اجتماعی و میزان رضایتمندی، زمینه‌های احساس امنیت شهروندان را فراهم کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش شرکت‌های خدمات انتظامی در احساس امنیت اجتماعی شهروندان مناطق مرزی استان گلستان می‌باشد. بدین منظور ازنظریات اینگلهارت، زتومکا و پوتنام به‌عنوان چارچوب تئوریک استفاده شد. روش تحقیق، پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری، تصادفی ساده است و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 380 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار smart PLS و SPSS استفاده شد. پرسشنامه دارای اعتبار صوری است و ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) برای متغیر احساس امنیت اجتماعی 890/0 است. مقدار آلفای متغیر اعتماد 837/0، و رضایت از شرکت‌های خدمات انتظامی 858/0 می‌باشد که در حد بسیار بالایی است و از همسازی لازم برخوردار می‌باشد.  یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین احساس امنیت اجتماعی کمی بیش‌ازحد متوسط بوده و مقدار آن برابر با 15/3 (یک حداقل و پنج حداکثر) است. بین متغیرهای اعتماد، رضایت از شرکت‌های خدمات انتظامی و مدت‌زمان استقرار شرکت‌های خدمات انتظامی و احساس امنیت اجتماعی در مناطق مرزی استان گلستان رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد. حدود 72 درصد از تغییرات احساس امنیت اجتماعی توسط این متغیرها تبیین شده و بالاترین تأثیر به رضایت از شرکت‌های خدمات انتظامی تعلق داشته است. نتیجه این‌که شهروندان از احساس امنیت اجتماعی نسبتاً مطلوبی در حوزه برقراری نظم و امنیت در استان گلستان برخوردارند که اقدامات شرکت‌های خدمات انتظامی در این زمینه بی‌تأثیر نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Law Enforcement Companies on the Sense of Social Security in the Border Areas of Golestan

نویسندگان [English]

 • Abdolreza Bayari 1
 • Abolghasem Heidarabadi 2
 • Ali Rahmani Firozjah 3
1 PhD Student in Political Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Associate Professor of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Security and a sense of social security are essential needs of human beings. And in border areas, it is more important. Law enforcement and law enforcement companies can provide citizens with a sense of security by increasing social trust and satisfaction. The main purpose of this study is to investigate the role of law enforcement companies in the sense of social security of citizens of border areas of Golestan province. For this purpose, the theories of Inglehart, Zetomka, and Putnam were used as a theoretical framework. The research method is a survey. According to Cochran's formula, the sampling method is simply random, and the sample size is 380 people. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. Smart PLS and SPSS software was used for data analysis. The questionnaire has face validity, and Cronbach's alpha coefficient (reliability) for the social security sentiment variable is 0.890. The alpha value of the trust variable is 0.837, and the satisfaction of law enforcement companies is 0.858, which is very high and has the necessary alignment.
The findings show that the average feeling of social security is slightly above average, and its value is equal to 3.15 (one minimum and five maximum). There is a significant positive and direct relationship between the variables of trust, satisfaction with law enforcement companies and the duration of the establishment of law enforcement companies, and the feeling of social security in the border areas of Golestan province. These variables explained about 72% of the sense of social security changes, and the highest impact was attributed to the satisfaction of law enforcement companies. The result is that citizens have a relatively good sense of social security in maintaining order and security in Golestan province, and the actions of law enforcement companies in this regard are not ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sense of Social Security
 • border areas
 • law enforcement companies
 • satisfaction
 • Trust
 1. آقاگل‌زاده، غلامحسین؛ جاویدان، علی‌اکبر؛ زمانی، عزت‌الله (1397) ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی پلیس در کلانتری‌های شهرستان گرگان، فصلنامه دانش انتظامی گلستان، سال 9، شماره 36، صص.54-9.
 2. احمدی، حبیب؛ عربی، علی؛ روحانی، علی (1393) اعتماد اجتماعی، رضایت از پلیس و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)، فصلنامه دانش انتظامی فارس، سال 1، شماره 1، صص. 18-1.
 3. اسدزاده، فرشته؛ تقی‌زاده، ابراهیم؛ محمدی، یحیی (1395) تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی از دیدگاه شهروندان در استان خراسان جنوبی، فصلنامه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال 9، شماره 34، صص.44-23.
 4. الماسی، مسعود (1395) بررسی عوامل مرتبط بااحساس امنیت اجتماعی زنان (موردمطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام)، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 14، شماره 1، صص. 127-103.
 5. امیری، عبدالرضا؛ سالار، روح‌الله؛ افرند، تقی (1395) نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنائی، سال 11، شماره 2، صص. 162-145.
 6. اینگلهارت، رونالد (1395) تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، چاپ سوم، تهران: انتشارت کویر.
 7. بخشی‌جغناب، قدیر (1398) تبیین تأثیر عملکرد پلیس جامعه‌محور بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان ساکن در حاشیه شرق کلان‌شهر تهران)، پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی، به راهنمایی مهران سهراب‌زاده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان.
 8. بخشی‌شادمهری، فاطمه؛ زرقانی، سیدهادی؛ عبداللهی، سمانه (1400) بررسی و تحلیل نقش عوامل محیطی اجتماعی در احساس امنیت زنان مطالعه موردی: شهر مرزی نهبندان، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 9، شماره 1، صص. 105-121.
 9. بمانیان، محمدرضا، محمودی‌نژاد، هادی (1387) سنجش عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت شهری (نمونه موردی: شهر کرمان)، فصلنامه مدیریت شهری، سال 6، شماره 19، صص.71-59.
 10. بوزان، باری (1378) مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 11. بیات، بهرام (1388) جامعه‌شناسی احساس امنیت، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 12. پورمؤذن، علی‌محمد (1389) بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده‌ها، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال 2، شماره 3، صص. 126-101.
 13. تازیکی، طلعت؛ عربی، محسن؛ کاملی، ام‌البنین (1398) تأثیر فعالیت‌های اجتماعی پلیس بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان (موردمطالعه شهروندان حاشیه‌نشین محله ملکش بجنورد)، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، سال 6، شماره 24، صص. 46-31.
 14. تنهایی، ابوالحسن (1390) مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ ششم، تهران: انتشارات مرندیز.
 15. چلبی، مسعود (1395) جامعه‌شناسی نظم، چاپ هشتم، تهران: نشر نی.
 16. حاجیانی، ابراهیم (1384) چارچوب روش‌شناختی برای بررسی احساس امنیت، مطالعات امنیت اجتماعی، چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت اجتماعی ناجا.
 17. حمیدی، ناصر؛ احمدی، علی؛ روشن‌قیاس، کلثوم؛ ابراهیمی، احمد (1394) بررسی نقش پلیس و احساس امنیت اجتماعی بر سبک زندگی (مطالعه موردی جوانان 18-24 ساله شهر قزوین)، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، 31 اردیبهشت 1394، دانشگاه زنجان، صص. 54-67.
 18. حیدری، محمدتقی؛ رسولی، محمد؛ رحمانی، مریم (1399) تحلیل زیست پذیری در شهرهای مرزی با رویکرد حق به امنیت شهروندی مطالعه موردی: شهر مریوان، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 8، شماره 3، صص. 18-1.
 19. حیدری ساربان، وکیل (1398) نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تقویت امنیت مرزی مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان مرزی گرمی، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 7، شماره 3، صص.164-139.
 20. دربان آستانه، علیرضا (1393) ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی (مطالعه موردی: استان ایلام)، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی، سال 4، شماره 4، صص.156-129.
 21. درشتی، حنانه (1399) نقش نیروی انتظامی در توانمندسازی شهروندان با رویکرد ارتقای احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال 15، شماره 1، صص.136-119.
 22. دلاور، علی و جهانتاب، محمد (1390) تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال 2، شماره 27، صص.95-73.
 23. دهقان، مختار و قربان‌پور، حمید (1397) نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم (مطالعه موردی شهر شیراز)، چاپ اول، تهران: انتشارات قانون‌یار.
 24. ربانی، رسول و افشارکهن، جواد (1381) حاشیه‌نشینی، مشارکت و مسائل اجتماعی شهری، فصلنامه فرهنگ اصفهان، سال 5، شماره 23، صص. 89-81.
 25. رستمی، فرزاد و رستمی، سمیرا (1396) اعتماد و احساس امنیت در مناطق مرزی استان کرمانشاه (بررسی موردی: شهرستان‌های پاوه و جوانرود)، فصلنامه پژوهش ملل، سال 2، شماره 21، صص. 25-15.
 26. رهدار، رقیه (1396) بررسی اعتماد اجتماعی بر اثربخشی احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، به راهنمایی عبدالمجید ایمانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 27. ریتزر، جورج (1393) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات علمی.
 28. زتومکا، پیوتر (1391) اعتماد نظریه جامعه‌شناختی، ترجمه غلامرضا غفاری، چاپ سوم، تهران: نشر شیرازه.
 29. زندی‌آبادی، علی و زنگنه، مهدی (1390) سنجش احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهرهای کوچک و مرزی (مطالعه موردی شهر خواف)، فصلنامه دانش انتظامی، سال 13، شماره 1، صص. 65-41.
 30. زیاری، کرامت‌الله؛ عیوضلو، داود؛ عیوضلو، محمود؛ جهانبخش، ریکا (1392) تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، سال 4، شماره 3، صص.164-137.
 31. سفیری، خدیجه (1387) نقش نهادهای غیردولتی محله‌ای در تأمین امنیت اجتماعی با تکیه‌بر شهر تهران، مطالعات اجتماعی ایران، سال 1، شماره 4، صص.164-143.
 32. سهراب‌زاده، مهران؛ نیازی، محسن؛ بیات، بهرام؛ بخشی، قدیر (1398) فرا تحلیل پژوهش‌های مرتبط با رابطه عملکرد پلیس جامعه‌محور و احساس امنیت، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال 14، شماره 4، صص. 34-9.
 33. صادقی، محمد؛ قنبری، قاسم؛ محمدی، سعیده؛ مرادیان بوانلو، کبری (1394) سنجش و تحلیل احساس امنیت اجتماعی در بافت قدیم جزیره کیش محله سفین قدیم، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 2، شماره 42، صص.58-31.
 34. صارمی، حمیدرضا (1389) تحلیل نقش مسائل اجتماعی در ناامنی شهرها از دیدگاه اسلام، نشریه هویت شهر، سال 4، شماره 9، صص.118-107.
 35. صداقت، عیسی (1398) شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، به راهنمایی علی جعفری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
 36. عبدالرحمانی، رضا (1387) جایگاه پلیس اجتماع‌محور در تغییر الگوهای رفتار اجتماعی باهدف افزایش امنیت و احساس امنیت در محله، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال 4، شماره 13، صص.30-11.
 37. عبدالرحمانی، رضا (1383) پلیس اجتماعی محور و امنیت محله‌ای (با اشاره به طرح پلیس اجتماع‌محور ناجا)، فصلنامه دانش انتظامی، سال 6، شماره 23، صص.40-29.
 38. عریضی، فروغ‌السادات؛ محمدی، اصغر؛ گلنساء، ساسان (1391) رابطه ویژگی‌های اجتماعی و فردی زنان بر احساس امنیت آنان در اماکن عمومی شهر بندرعباس، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال 2، شماره 4، صص.110-91.
 39. علیزاده اقدم، محمدباقر؛ گلابی، فاطمه؛ مفاخری، اقبال (1395) بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال 5، شماره 3، صص.20-1.
 40. غلام نیارمی، آتنا (1396) ارزیابی جامعه‌شناختی ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست شهر تهران، فصلنامه پژوهشنامه زنان، سال 8، شماره 3، صص.86-69.
 41. قدرتی، حسین؛ سردارنیا، خلیل‌الله؛ ملتفت، حسین؛ برشد، عبدالمهدی (1388) احساس امنیت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای نظم و قانون (مطالعه موردی شهر مشهد)، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال 1، شماره 4، صص. 26-7.
 42. قلی‌زاده، صغری (1396) رابطه بین عوامل اجتماعی (اعتماد بین شخصی، اعتماد به پلیس فتا و دین‌داری) و میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی و الزهرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، به راهنمایی خدیجه سفیری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه الزهرا (س).
 43. کامران، حسن و شعاع برآبادی، علی (1389) بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی، مطالعه موردی؛ شهر تایباد، فصلنامه جغرافیا، سال 8، شماره 25، صص.46-25.
 44. کریمی، علیرضا و دانش‌مهر، حسین (1398) بررسی احساس امنیت در مناطق مرزی (موردمطالعه شهر مریوان)، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 7، شماره 26، صص. 24-1.
 45. کیویستیو، پیتر (1378) اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دوازدهم، تهران: نشر نی.
 46. گروسی، سعیده؛ میرزایی، جلال؛ شاهرخی، احسان (1385) بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه مورد دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)، فصلنامه دانش انتظامی، سال 9، شماره 2، صص.39-26.
 47. گیدنز، آنتونی (1392) پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.
 48. مازلو، آبراهام، اچ (1376) انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، چاپ چهارم، مشهد: آستان قدس رضوی.
 49. محسنی، رضاعلی (1388) تحلیل جامعه‌شناختی و نقش آن در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی، فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی، سال 2، شماره 4، صص.24-1.
 50. مساوات، سید ابراهیم و جهانگیری، جهانگیر (1392) بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان موردمطالعه: زنان 15-40 سال شیراز، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال 2، شماره 2، صص.55-41.
 51. مشکینی، ابوالفضل؛ حسینی، معصومه؛ ربانی، طاها؛ عباس‌زاده، صغری (1395) بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری مطالعه موردی: شهر طرقبه، فصلنامه گردشگری شهری، سال 3، شماره 1، صص.30-17.
 52. منجذبی، حمیدرضا (1387) ارزیابی عوامل مرتبط با رضایت مشتری در آژانس‌های مسافرتی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، به راهنمایی کرم‌الله دانش‌فرد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات تهران).
 53. مؤمنی، رضا (1393) تأثیر آماری نیروی انتظامی بر احساس امنیت شهروندان شهر بیرجند، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، سال 1، شماره 8، صص. 77-73.
 54. نایب‌پور، محمد؛ ویسیان، محمد؛ اصغری، آزاد؛ محمدی حمیدی، سمیه (1393) نقش پلیس در احساس امنیت اجتماعی پایدار (مطالعه موردی: شهر دهگلان)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال 2، شماره 8، صص. 96-77.
 55. نوروزی، فیض‌الله و فولادی سپهر، سارا (1388) بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه راهبرد، سال 18، شماره 53، صص. 159-129.
 56. نویدنیا، منیژه (1382) درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 6، شماره 19، صص. 78-55.
 57. نیازی، محسن و فرشادفر، یاسمن (1390) بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال (1 و 2) و مناطق جنوب (19 و 20) شهر تهران، فصلنامه مطالعات شهری، سال 1، شماره 1، صص. 178-147.
 58. نیازی، محسن؛ سخایی، ایوب؛ رضایی، حسین؛ حسینی‌زاده آرانی، سیدسعید (1396) فرا تحلیل مطالعات رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، سال 10، شماره ۳۷، صص. ۱۴۶-۱۱۹.
 59. هاشمی، سید یوسف (1399) بررسی احساس امنیت در بین شهروندان مناطق مرزی مطالعه موردی: شهر رشت. پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 8، شماره 2، صص.59-47.
 60. هزارجریبی، جعفر و جواد، فعلی (1395) احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان کرمانشاه)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال 8، شماره 27، صص. 144-117.
 61. یاری، حامد و هزارجریبی، جعفر (1391) بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال 1، شماره 4، صص. 58-39.
 62. یعقوبی‌دوست، محمود و فرد رضایی؛ یوسف (1395). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر رضایتمندی مردم از پلیس محله محور (مطالعه موردی: منطقه 2 اهواز محله کیانشهر). فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، سال 5، شماره 16، صص. 30-13.
 63. Adams, R. E. & Rohe, W. M. & Arcuryc, T. A. (2005) Awareness of communityoriented policing and neighborhood perceptions in five small to midsize cities, Journal of Criminal Justice, Vol.33, No.1, pp.43– 54.
 64. Ayling, Julie. (2011) Force Multiplier: People as a Policing Resource, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 31, No.1, pp.73– 100.
 65. Doyle, Maria. & Louise, Frogner. & Henrik, Andershed, & Anna-Karin, Andershed (2015) Feelings of Safety In The Presence Of the Police, Security Guards, and Police Volunteers, European Journal on Criminal Policy and Research, Vol.22, No.1, pp.19-40.
 66. Hohl, K. (2011) the role of mass media and police communication in trust in the police: new approaches to the analysis of survey and media data, London, Publisher School of Economics and Political Science (LSE).
 67. Inglehart, Ronald. (1997) Modernization and post modernization cultural, economic, and political Chaney in 43 societies, Publisher Princeton, NJ: Princeton University Press.
 68. Jackson, Jonathan. (2006) Introducing Fear of Crime to Risk Research," Risk Analysis, Vol.26, No.1, pp.253-264.
 69. Liebling, Alison. & Helen, Arnold. (2012) Social relationships between prisoners in a maximum security prison: Violence, faith, and the declining nature of trust, Journal of Criminal Justice, Vol.40, No.5, pp.413-424.
 70. Parasuraman, A, & Zeithaml, V. & Berry, L. L. (1988) Servqual, A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, Journal of Retailing, Vol.63, No.1, pp. 192-4037.
 71. Rong, Cao. (2012) Research on the coordination of social security and Economic Development in Hubei province original Research Article physics, Procedia, Vol.33, No.4, pp.1803-1809.
 72. Rowland, Richard. & Coupe, Timothy. (2014) Patrol officers and public reassurance: a comparative evaluation of police officers, PCSOs, ACSOs and private security guards, Policing and Society, An International Journal of Research and Policy, Vol.24, No.3, pp. 265-284.