طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در تقویت همگرایی اقوام مرزنشین (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

3 گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند. تهران ایران

4 گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

چکیده

بر اساس نظریه‌ی مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها، رسانه‌ نسبت به جامعه متعهد است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در راستای تقویت همگرایی اقوام استان مرزی سیستان و بلوچستان می‌باشد. روش پژوهش به صورت کیفی و بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش (خبرگان دانشگاهی، مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سران اقوام استان) است، که به صورت نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات، به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. 121 مفهوم کلیدی، 33 مقوله و 13 مقوله اصلی حاصل از مصاحبه‌ها در قالب: مقوله محوری «مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان»، شرایط علّی «رعایت حقوق شهروندی، حقیقت‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و حرفه‌ای‌گرایی»، شرایط زمینه‌ای «محیط درونی و بیرونی رسانه»، شرایط مداخله‌ای «چالش‌های محیطی و محدودیت‌های سازمانی»، راهبردها «راهبردهای قومی و راهبردهای سازمانی» و پیامدها «تقویت همگرایی اقوام استان و ارتقاء مسئولیت‌پذیری رسانه ملی» در مدل مفهومی داده‌بنیاد تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of social responsibility of the Islamic Republic of Iran Broadcasting to strengthen the convergence of ethnic groups living on the border (Case study: Sistan and Baluchistan province)

نویسندگان [English]

  • masoud Fazeli ROSTAMPOUR 1
  • fatemeh azizabadi farahani 2
  • hamidreza Hoseini dana 3
  • Ali akbar farhangi 4
2 a Department of Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Media Management, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
4 Department of Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the media theory of social responsibility, the media is committed to society. The purpose of this study is to design a model of social responsibility for the Islamic Republic of Iran Broadcasting in order to strengthen the convergence of ethnic groups in the border province of Sistan and Baluchistan. The research method is qualitative and based on grounded theory. The data collection tool is in-depth semi-structured interviews with 15 experts aware of the research topic (university experts, managers of the Islamic Republic of Iran Broadcasting, and the leaders of the tribes of the province) in the form of theoretical sampling using targeted techniques and Snowballs have been selected. Data analysis was performed using open, axial, and selective coding methods. 121 key concepts, 33 categories, 13 main categories resulting from the interviews include the central category of (social responsibility of the IRIB in strengthening the convergence of ethnic groups in S&B province), causal conditions (observance of citizenship rights, a tendency to the truth, responsibility, and professionalism), the underlying conditions (internal and external media environment), intervening conditions (environmental challenges and organizational constraints), strategies (ethnic strategies and organizational strategies) and the consequences (strengthening the convergence of ethnic groups in the province and promoting IRIB accountability) in the conceptual grounded theories model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Social Responsibility Theory
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
  • Convergence of ethnic groups
  • Sistan and Baluchestan province
  • Grounded Theory