بررسی اثرگذاری بازاریابی اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان کالای قاچاق مطالعه موردی: شهر مرزی قصر شیرین

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبکه‌های اجتماعی شد که قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروه‌ها فراهم می‌کند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رودررو را در بردارد بااین‌حال، این امر امروزه بر قاچاق کالاها به‌ویژه در مناطق مرزی نیز نفوذ پیداکرده و بیش‌ازپیش در حال افزایش است بنابراین جهت ترویج این امر نیاز به بررسی و مطالعه آن ضرورت پیدا می‌کند. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان قاچاق کالا می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی و ازنظر روش، آمیخته می‌باشد و در دسته تحقیقات آمیخته (ترکیبی) قرار می‌گیرد. در بخش کیفی تحقیق مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد طراحی و تبیین مدل منجر شد. در بخش کمی، از نظرات 25 نفر از خبرگانی که با موضوع موردمطالعه آشنایی داشتند، بهره گرفته‌شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بخش کمی حاصل از نرم‌افزار Smart pls نشان داد راهبردها بر پیامدها با ضریب مسیر 652/0 بر الگوی رفتار مصرف‌کنندگان قاچاق کالا، و شرایط زمینه‌ای بر راهبردها با ضریب مسیر 544/0 و شرایط علی بر مقوله محوری، با ضریب مسیر 544/0، و شرایط مداخله‌گر بر راهبردها با ضریب مسیر 416/0 و درنهایت مقوله محوری بر راهبردها با ضریب مسیر 046/0 تأثیرگذار می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که معیارهای رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان قاچاق کالا تأثیرگذاری با شدت قابل‌قبول دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Social Marketing on the Behavior of Consumers of Smuggled Goods Case Study: Qasr Shirin Border City

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Jalilian 1
 • Hossien Safarzadeh 2
 • Seyed Kamran Nourbakhsh 3
1 PhD Student Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing use of the Internet has led to the creation of social networks that allow individuals to express ideas and feelings in groups. This phenomenon has the advantage of expanding individual and group relationships without face-to-face communication; however, it has now affected the smuggling of goods, especially in border areas, and is increasing more and more. Therefore, it is necessary to study it to promote. This study aims to investigate the impact of social media on the behavior of consumers of smuggled goods. This research is development-applied in terms of purpose and is mixed in terms of method, and falls into the category of mixed research. In the qualitative part, the study was based on grounded theory and semi-structured interviews were used to collect information. Analyzing the data obtained from the interviews during the open, axial, and selective coding process led to the design and explanation of the model. In a small part, the opinions of 25 experts who were familiar with the subject under study were used. Structural equation method was exerted to analyze the data. The results of the quantitative part obtained from Smart-PLS software showed that strategies on outcomes with a path coefficient of 0.652 affect the pattern of behavior of smuggled consumers, background conditions affect strategies with a path coefficient of 0.544, causal conditions affect the central category with a path coefficient of 0.544, the intervening conditions affect the strategies with a path coefficient of 0.416, and finally, the central category affects the strategies with a path coefficient of 0.046. Therefore, it can be concluded that social media standards have a significant impact on the behavior of consumers of smuggled goods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet Marketing
 • Social Media
 • Consumer Behavior
 • Qasr Shirin Border City
 1. ایزدی، حمید؛ بحرینی‌زاد، منیژه؛ اسماعیل‌پور، مجید (1398) بخش‌بندی مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی بر اساس انگیزه‌های اجتماعی مشارکت در ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک، فصلنامه مدیریت بازرگانی، سال 11، شماره 1، صص. 218-201.
 2. توفیقی، مریم (1392) بررسی عوامل مرتبط با رفتار خرید مصرف‌کننده در یک محیط خرید آنلاین در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 3. جعفری هفتخوانی، نادر و محسنی، حسنعلی (1399) عوامل مؤثر بر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ملی با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی؛ مطالعه موردی: صنعت پوشاک مردانه ایران، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال 10، شماره 1، صص. 62-39.
 4. حسنقلی پور، طهمورث؛ انوشه، مرتضی؛ موسوی نقابی، سید مجتبی؛ حسینی، سید علی (1393) بازاریابی اجتماعی، رهیافتی جهت تغییر نگرش‌ها نسبت به دوره نظام‌وظیفه عمومی، راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال 4، شماره 3، صص. 96-69.
 5. خداداد حسینی، حمید؛ سمیعی، نیلوفر؛ احمدی، پرویز (1397) تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند، دو فصلنامه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، سال 5، شماره 1، صص. 59-37.
 6. رحمانی پور، علیار و مرادی دیزگرانی، میلاد (1394) تبیین عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق کالا در استان‌های مرزی؛ مطالعه موردی: استان کرمانشاه، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 3، شماره 4، صص. 180-159.
 7. رحیم‌نیا، فریبرز؛ رمضانی، یوسف؛ زرگران، سحر (1398) تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطه نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی، تحقیقات بازاریابی نوین، سال 9، شماره 1، صص. 52-33.
 8. سعیدنیا، حمیدرضا؛ قهرمانی، آمنه؛ ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1395) پیامدهای تأثیر جامعه برند مبتنی بر رسانه اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند، مدیریت برند، سال 3، شماره 2، صص. 88-65.
 9. شاهمیرزائی، محسن؛مهرانی، هرمز ؛ خوش نویس، مریم (1398) تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی، تهران.
 10. علم الهدی، سید سجاد (1384) بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارز، سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
 11. فنی، زهره و کمانگر، سارا (1399) سنجش احساس امنیت اجتماعی شهروندان مطالعه موردی: شهر مرزی قصر شیرین، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 9، شماره 2، صص. 176-155.
 12. کهنه پوشی، سید هادی و شایان، حمید (1392) بررسی تأثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر مریوان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 13، شماره 29، صص. 73-51.
 13. موسوی، سید علیرضا و کناره‌فرد، مریم (1393) تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شاخصه‌های جامعه برندی، شیوه‌های ارزش‌آفرینی، اعتماد و وفاداری به برند، فصلنامه مدیریت بازاریابی، سال 9، شماره 25، صص. 50-25.
 14. وروایی، اکبر و صیاد شیرکش، محمد (1395) بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت و راه‌های پیشگیری از آن (موردمطالعه: مرز شهرستان قصر شیرین در سال 1393)، پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 4، شماره 1، صص. 114-89.
 15. Alalwan, A A. & Rana, N. P. & Dwivedi, Y. K. & Algharabat, R. (2017) Social Media in Marketing: A Review and Analysis of the Existing Literature, Telematics and Informatics.
 16. Bamba, Fatima. & Barnes, Stuart J. )2013 (SMS advertising, permission and the consumer: a study, Journal of Business Process Management, Vol.13, No.6, pp.815-829
 17. Fry, M. L. (2014) Rethinking social marketing: Towards a sociality of consumption, Journal of Social Marketing, Vol.4, No.3, pp.210-222.
 18. Gunawan, D.D. & Huarng, K. H. (2015) Viral effects of social network and media on consumers purchase intention, Journal of Business Research, Vol.68, No.11, pp.2237-2241.
 19. Hamouda, M. (2018) Understanding social media advertising effect on consumer’s responses: An empirical investigation of tourism advertising on Facebook, Journal of Enterprise Information Management, Vol.31, No.3, pp.426-445.
 20. Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business horizons, Vol.53, No.1, pp.59-68.
 21. Kotler, P. & Lee, N. (2009) Up and Out of Poverty The Social Marketing Solution.
 22. Kwahk, K Y. & Kim, B. (2017) Effects of social media on consumers purchase decisions: evidence from Taobao, Service Business, Vol.11, No 4, pp.803-829.
 23. Lindridge, A. & MacAskill, S. & Gnich, W. & Eadie, D. & Holme, I. (2012) Applying an ecological model to social marketing communications, Journal of European Marketing, Vol. 47, No.9, pp.1399-1420.
 24. Mohammadian, M. & Mohammadreza, M. (2012) Identify the success factors of social media (marketing perspective), International Business and Management, Vol.4, No.2, pp.58-66.
 25. Saravanakumar, M. & Sugantha Lakshmi, T. (2012) Social media marketing, Journal of Life Science, Vol.9, No.4, pp.4444-4451.
 26. Singh, A. & Gordhan K. & Saini, G. K. & Majumdar, S. (2015) Application of social marketing in social entrepreneurship: evidence from India, Social Marketing Quarterly, Vol. 21, pp.152-172