نقش صنایع کوچک‌مقیاس مناطق مرزی در ورود به بازارهای منطقه‌ای مطالعه موردی: استان مرزی هرمزگان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه ازاد اسلامی ، بندرعباس، ایران

3 استادیار مدیریت، واحد بندرلنگه، دانشگاه ازاد اسلامی ، بندرلنگه، ایران

4 دانشیار مدیریت واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تأثیر نقش صنایع کوچک‌مقیاس مناطق مرزی در ورود به بازارهای منطقه‌ای بپردازد. به‌عبارتی‌دیگر هدف پژوهش حاضر این است که در ابتدا به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار صادراتی برای ورود به بازارهای منطقه‌ای بپردازد و درنهایت تأثیر این متغیرها را موردبررسی قرار دهد. این پژوهش از نوع اکتشافی و ازلحاظ شیوه انجام کار توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها بالای 7. می‌باشد، برای آزمون روایی سؤالات از اعتبار محتوا استفاده شد که به این منظور ازنظرت متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده‌شده است، در این مرحله پرسشنامه‌ها با همگرایی زیادی میان نظرات این متخصصان، تأیید شد. جامعه آماری در این پژوهش تولیدکنندگان و صادرکنندگان شرکت‌های کوچک و متوسط (بودند، که از بین آن‌ها 470 نفر به‌عنوان نمونه به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل عامل اکتشافی استفاده‌شده است. بعد انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی درنهایت هفت عامل: توسعه محصول، حمایت دولتی، جهت‌گیری استراتژیک، رضایت مشتری، فشار رقابتی، توانایی سازمان، راهبردهای توزیع از عوامل تأثیرگذار برای ورود به بازارهای منطقه‌ای شناسایی‌شده‌اند. نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که 6 عامل به‌دست‌آمده می‌توانند حدود 81/63 درصد واریانس تمامی شاخص‌ها را تبیین نمایند که مقدار قابل قبولی است. عامل توسعه محصول با درصد واریانس استخراج‌شده 38/16 درصد، مهم‌ترین عامل بوده است و عامل حمایت دولتی 96/11 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Small-Scale Border Industries in Entering Regional Markets Case Study: Hormozgan Border Province

نویسندگان [English]

  • Helen Ebrahimi ghale ghazi 1
  • Mehdi Bagheri 2
  • Payam Paslari 3
  • Vahidreza Mirabi 4
1 Student of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Associate Professor of Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
3 Assistant Professor of Management, Bandar Lengeh Branch, Islamic Azad University, Bandar Lengeh, Iran
4 Associate Professor of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study intends to investigate the role of small-scale border industries in entering regional markets. In other words, the aim of the present study is to first identify the influential variables of export to enter the regional markets and finally to examine the impact of these variables. The present study is exploratory and in terms of the method, is a descriptive-survey one. A questionnaire was used to collect information. The Cronbach's alpha coefficient of the questionnaires is above 0.7. Content validity was exerted to test the validity of the questions, which the opinions of experts and professors were used and at this stage, the questionnaires were approved with great convergence among the opinions of these experts. The statistical population in this study were producers and exporters of small and medium companies, from which 470 people were selected as a simple random sample. Exploratory factor analysis test was used to analyze the data. After performing the exploratory factor analysis test, finally seven factors including product development, government support, strategic orientation, customer satisfaction, competitive pressure, organizational ability, distribution strategies, have been identified as effective factors to enter regional markets. The results of factor analysis show that the 6 factors obtained can explain about 63.81% of the variance of all indicators, which is an acceptable value. The product development factor with the percentage of variance extracted 16.38% was the most important factor and the government support factor explains 11.96% of the total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border areas
  • small and medium companies
  • export components
  • Hormozgan province
1)      احمدرش، رشید؛ احمدی، هیوا؛ عبده زاده، سیروان (1396) مطالعه انتقادی سیاست‌های توسعه اقتصادی مناطق مرزی کردستان، اولین همایش بین‌المللی، برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای رویکردها و کاربردها، 13-14 اردیبهشت‌ماه 1396، سنندج.
2)      امیدی، نبی؛ محمدی، اسفندیار؛ الله پور اشرف، یاسان؛ خلیلی، کرم (1397) تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینی در نواحی روستایی استان ایلام، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 7، شماره 3، صص.164-145.
3)      پوررمضان، عیسی و اکبری، زهرا (1393) اثرات ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اقتصاد روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان رشت، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 3، شماره 4، صص.164-145.
4)      جمعه پور، محمود (1384) مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی، تهران: سمت.
5)      حسینی نیا، غلامحسین و زراعتکن، حامد (1397) شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان، پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 6، شماره 3، صص.138-125.
6)      حمزه پور، رزگار و فخری، سیروس (1396) تحلیلی بر نقش بازارچه‌های مشترک مرزی در ارتقای امنیت مناطق مرزنشین مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی سردشت و پیرانشهر، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 17، شماره 3، صص.140-103.
7)      خیرالدین، رضا و رازپور، مهدی (1395) بررسی و تحلیل چالش‌های پایداری توسعه فضایی در شهر مرزی بانه، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 7، شماره 25، صص.84-63.
8)      رضوانی، حمیدرضا و گل علیزاده، فاطمه (1390) ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی، دو فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال 1، شماره 3، صص.218-193.
9)      رومینا، ابراهیم؛ پورعزیزی، علی؛ بایزی، سید طاهر (1397) به تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعه شهرهای مرزی مطالعه موردی شهر پیرانشهر، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیا انسانی، دوره 50، شماره 4، صص.1065-1049.
10)   طیب نیا، سیدهادی و منوچهری، سوران (1395) نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی مورد: روستاهای بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 5، شماره 1، صص.172-147.
11)   عسگری، منصور (1388) رتبه‌بندی قدرت رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران، بررسی های بازرگانی، دوره 7، شماره 38، صص.31-21.
12)   فرج وند، اسفندیار؛ الوداری، حسن؛ پورعزت، علی‌اصغر (1393) طراحی و تبیین الگوی حاکمیت منابع انسانی برای انطباق سازمان با شرایط نامطمئن محیطی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 28، شماره 2، صص. 73-47.
13)   قدیری معصوم، مجتبی؛ بیات، ناصر؛ رستگار، ابراهیم؛ قنبری نسب، علی؛ قصابی، محمدجواد (1391) بررسی اثرات زیست‌محیطی استقرار صنایع در نواحی روستایی مطالعه موردی: صنایع تولید پوشاک قهرود- کاشان، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 2، شماره 5، صص.35-25.
14)   محمدی صالح، رحیم؛ بوکانی، رشید، ویسی، رضا (1392) نقش تجارت مرزی در تثبیت جمعیت روستایی: مطالعه موردی حوزه نفوذ بازارچه مرزی سردشت، فرایند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره 4، صص.133-119.
15)   مخیری، نسرین؛ تارج، شهره؛ استعلاجی، علیرضا؛ مطیعی لنگرودی، سید حسن (1398) ارزیابی اثرات اجتماعی ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی موردمطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان گرگان، فصلنامه جغرافیا برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 10، شماره 1، صص.728-715.
16)   موسوی، ناصر (1389) امکان‌سنجی ایجاد چهارچوب تهیه و تدوین مدل کسب‌وکار توسعه و مدیریت بازارچه‌های مرزی تمرچین، سومین همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار.
17)   نصیری هند خاله، اسماعیل؛ جلالیان، اسحاق؛ احمدی، علی (1395) تحلیل نقش مبادلات مرزی در توسعه شهری، مطالعه موردی شهر مرزی بانه، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 7، شماره 4، صص.166-135.
18)   نقوی، محمدرضا؛ پورطاهری، مهدی؛ دیوسالار، اسدالله؛ احمدی، حسن (1396) به تحلیل اثربخشی صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری غیر جبرانی (لکسیکوگراف) مطالعه موردی: دهستان عشرستاق شهرستان بهشهر، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، سال 12، شماره 38، صص. 154-139.
19)   یونسی، غلامرضا؛ صادقی، حجت‌الله؛ علوی، محمدکاظم (1391) بررسی و ارزیابی اثرات صنایع روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان در میان، اولین همایش ملی توسعه روستایی، رشت.