ارزیابی زمانی-فضایی مطلوبیت شرایط اقلیمی-دفاعی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مناطق مرزی از دید امنیت ملی و متأثر بودن موفقیت، شکست و کارایی فعالیت‌های نظامی در مناطق مرزی از شرایط آب‌وهوایی، ارزیابی اقلیم آسایش-دفاعی مناطق مرزی کشور جهت شناخت شرایط اقلیمی دفاعی و برنامه‌ریزی‌های اقتضایی برای شرایط آب و هوایی این مناطق ضروری است. در این راستا، بررسی زمانی و فضایی شرایط آب‌وهوایی نظامی استان آذربایجان غربی با تمرکز ویژه بر روی مرز بین‌المللی آن به‌منظور نمایان‌سازی اقلیم آسایش دفاعی، هدف اصلی تحقیق حاضر بوده است. بدین منظور داده‌های اخذشده برای متغیرهای اقلیمی مؤثر در عملیات نظامی برای 9 ایستگاه سینوپتیک برای دوره آماری 30 ساله با استفاده از روش اقتباسی شاخص زیست‌اقلیمی دفاعی (DCI) پردازش شدند. در ادامه مطلوبیت شرایط اقلیمی دفاعی به‌صورت عددی، توصیفی و فضایی در مقیاس ماهانه در کل استان و مناطق مرزی تهیه و نقشه‌های پهنه‌بندی اقلیم آسایش نظامی-دفاعی برای کل استان با تمرکز بر روی مناطق مرزی آن تهیه و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی طبقات توصیفی ماهانه شاخص DCI درمجموع کل ایستگاه‌ها مربوط به طبقه نامناسب با 8/28 درصد و کمترین درصد برای طبقه بسیار نامناسب با 8/2 درصد می‌باشد. به‌طورکلی ماه‌های نوامبر، اکتبر، مارس، فوریه، ژانویه و دسامبر دارای بیشترین و ماه‌های اوت، جولای و ژوئن دارای کم‌ترین مطلوبیت اقلیمی برای انجام فعالیت‌های نظامی در پهنه استان می‌باشند. نتایج بررسی پراکنش فضایی-زمانی مراکز نظامی مرزی فرضی از بعد آسایش اقلیمی دفاعی نشان داد که در طول سال به ترتیب طبقات قابل‌قبول (17/27 درصد)، نامطلوب (17/25 درصد)، خوب (82/20 درصد) و حاشیه‌ای (21/18 درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. به‌طورکلی نوار مرز بین‌المللی استان صرفاً در ماه‌های ژوئن و اوت شرایط بسیار نامطلوب اقلیمی را برای فعالیت‌های نظامی مرزی تجربه می‌نماید و ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر در طول سال دارای آسایش اقلیمی دفاعی مطلوب‌تری هستند. به‌طورکلی تمام ایستگاه‌ها طبقات خوب، قابل‌قبول، حاشیه‌ای و نامناسب را تجربه نموده و طبقه بسیار نامناسب صرفاً در ایستگاه‌های سلماس و ماکو مشاهده شد. نتایج این تحقیق می‌تواند در مدیریت مؤثرتر شرایط اقلیمی دفاعی و ابقا کارایی و به حداقل رساندن احتمال شکست فعالیت‌های نظامی ناشی از شرایط اقلیمی در عملیات دفاعی مرزی منطقه مطالعاتی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal-Spatial Assessment of the Desirability of Defensive Climate Conditions in the Border Areas of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Vahid Amini 1
  • Hojjat allah Pashapour 2
1 PhD in Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Imam Ali University, Tehran, Ir
چکیده [English]

Considering the importance of border areas from the point of view of national security and the impact of success, failure and efficiency of military activities in border areas from weather conditions, an assessment of the comfort-defense climate of the border areas of the country is necessary to identify the climate of defense and contingency planning for the climatic conditions of these areas. In this regard, the main purpose of the present study was to study the temporal and spatial military climate conditions of West Azerbaijan Province with a special focus on its international border in order to show the climate of defense comfort. For this purpose, the data obtained for climatic variables affecting military operations for 9 synoptic stations for a statistical period of 30 years were processed using the Defensive Climate Index (DCI). Then, the desirability of defensive climate conditions was prepared numerically, descriptively and spatially on a monthly scale in the whole province and border areas, and zoning maps of military-defensive comfort climate for the whole province were prepared and analyzed focusing on its border areas. The results showed that the highest frequency of monthly descriptive classes of DCI in the total of all stations is related to the inappropriate class with 28.8% and the lowest percentage for the very inappropriate class with 2.8%. In general, November, October, March, February, January and December have the highest and August, July and June have the lowest climatic conditions for military activities in the province. The results of temporal-spatial distribution of hypothetical border military centers in terms of defensive climate index showed that during the year, acceptable (27.17%), undesirable (25.17%), good (20.82%) and marginal (respectively) classes (18.21%) have the largest share. The province's international border strip experiences very undesirable climatic conditions for cross-border military activities only in June and August, and October, November and December have more desirable defensive climate throughout the year. In general, all stations experienced good, acceptable, marginal, and undesirable classes, and very undesirable class were observed only at Salmas and Mako stations. The results of this study can be useful in more effective management of defensive climate conditions and maintaining efficiency and minimizing the possibility of failure of military activities due to climate conditions in the border defense operations of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military operations
  • weather conditions
  • Military Climatology
  • Defensive Climate Index
1)    آفتاب، احمد و هوشمند، اکبر (1397) تدوین راهبردهای دفاعی امنیتی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی با رویکرد آمایش سرزمین، فصلنامه راهبردی دفاعی، سال 16، شماره 63، صص.187-153.
2)    احمدی، محمود و علیجانی، بهلول (1386) تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران، فصل‌نامه جغرافیایی سرزمین، دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، صص. 42-29.
3)    اصانلو، علی و حنفی، علی (1397) ارزیابی و پهنه‌بندی شاخص‌های اقلیمی مؤثر در فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایران و افغانستان، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 6، شماره 2، صص.28-1.
4)    افروشه، رضا؛ سعیدی، علی؛ مختاری، داوود (1391) نقش عناصر آب‌وهوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژی PET، پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، ۱۸ مهرماه 1391، دانشگاه تبریز، صص 13-1.
5)    ایمان نژاد، علی؛ لطفی، حیدر؛ حسن‌آبادی، داوود (1398) بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال 9، شماره 3، صص.794-771.
6)    آفتاب، احمد و هوشمند، اکبر (1397) تدوین راهبردهای دفاعی امنیتی در مناطق مرزی استان آذربایجان - غربی با رویکرد آمایش سرزمین، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 16، شماره 63، صص. 187-153.
7)    آقایی، عباس (1390) عقاب در آتش (روایتی از شکست آمریکا در طبس)، چاپ سوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
8)    باعقیده، محمدرضا و سروستان، رسول (1398) بررسی اثر فرا سنج‌های آب‌وهوایی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی؛ مطالعه موردی: استان خوزستان، دوره 28، شماره 110، صص.193-181.
9)    بشیریان، فاطمه؛ شمسی‌پور، علی‌اکبر؛ عیسی نژاد آتشگاه، سید محمد (1391) تقویم آسایش اقلیمی دوره‌های آموزشی نیروی دریایی راهبردی در بندر چابهار، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 -30 بهمن 1391، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، چابهار، صص. 8-1.
10)   ترکمان، مهدی و جواهری، مهدی (1393) بررسی نقش جغرافیای نظامی مرزهای مشترک غربی با کشورهای همسایه بر امنیت ملی ج. ا. ا (با تأکید بر مرزهای مشترک استان آذربایجان غربی)، فصلنامه علوم وفنون مرزی، دوره 3، شماره 8، صص. 87-112.
11)   چوخاچی­زاده مقدم، محمدباقر و امینی قشلاقی، داود (1389) بسترهای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی از منظر جغرافیای نظامی- امنیتی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 6، شماره 19، صص.210-186.
12)   حنفی، علی (1397) ارزیابی و پهنه‌بندی آب‌وهوا شناسی نظامی استان سیستان و بلوچستان بر اساس شاخص‌های PET و MCI، فصلنامه مدیریت نظامی، دوره 18، شماره 69، صص.81-59.
13)   حنفی، علی (1398) ارزیابی تنش‌های حرارتی و برودتی و تأثیر آن بر فعالیت‌های نظامی در استان آذربایجان غربی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال 15، شماره 49، صص.46-29.
14)   حنفی، علی و خوشحال دستجردی، جواد (1393) ارزیابی و پهنه‌بندی تقویم اقلیم نظامی مناطق مرزی هم‌جوار با کشور عراق، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 14، شماره 54، صص.178-155.
15)   حنفی، علی و فخری، سیروس (1393) تحلیل شاخص‌های اقلیم دفاعی در نیمه غرب ایران، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره10، شماره 29، صص. 46-25.
16)   حنفی، علی و منیری، کامل (1398) آمایش اقلیم دفاعی منطقه جنوب شرق کشور و اهمیت آن در سناریوهای طرح‌ریزی عملیات‌های نظامی، آینده‌پژوهی دفاعی، سال 4، شماره 14، صص.89-35.
17) Atkinson, Gary D. (1974) Impact of Weather on Military Operations: Past, Present, Future. US Army War College, USA.
18) AWSM. (1968) Applied military climatology, Air weather service manual, SCOTT Air force base, Illinois, USA air force, USA.
19) Balog, Péter. (2021) Interaction of military geography, meteorology and military art based on the example of war events, in: New Approaches to State Security Assurance (pp. 17–27). Faculty of Military Leadership, University of Defence in Brno, Czech Republic.
20) Beagle, T. W. (2001) Operation Desert Storm, in: Effects-Based Targeting: Another Empty Promise?, (pp. 51–67), Air University Press, United States.
21) Bentley, Richard. (1907) Weather in war‐time, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Vol.33, No.142, pp.80-138.
22) Carter, Timothy Allen. & Veale, Daniel Jay. (2013) Weather, terrain and warfare: Coalition fatalities in Afghanistan. Conflict Management and Peace Science, Vol.30, No.3, pp.220–239.
23) Clausewitz, Carl von. (2012) On War, edition1, CreateSpace Independent Publishing Platform, United States.
24) Cortesi, Lawrence. (2017) The Battle of the Bismarck Sea: A gripping WWII thriller based on actual events, edition 1, Lume Books, UK.
25) Cox, Kate. & Knack, Anna. & Robson, Martin. & Adger, Neil. & Paillé, Pauline. & Freeman, Jon. & Black, James. & Harris, Ruth. (2020) A Changing Climate Exploring the Implications of Climate Change for UK Defense and Security, RAND Corporation, UK.
26) Darakjy, Salima. & Marin, Roberto E. & Knapik, Joseph J. & Jones, Bruce H (2006) Injuries and illnesses among armor brigade soldiers during operational training, Military Medicine, Vol.171, No.11, pp.1051–1056.
27) Dubois, Ghislain. & Ceron, Jean Paul. & Dubois, Clotilde. & Frias, Maria Dolores. &Herrera, Sixto. (2016) Reliability and usability of tourism climate indices, Earth Perspectives, Vol.3, No.1, pp.4–11.
28) Earl F. Ziemke. (2014) Stalingrad to Berlin - The German Defeat In The East, edition 1,Verdun Press, USA.
29) Efron, Shira. & Klein, Kurt. & Cohen, Raphael S. (2021) Environment, Geography, and the Future of Warfare: The Changing Global Environment and Its Implications for the U.S. Air Force, RAND Corporation, USA.
30) Fang, Yan. & Yin, Jie. (2015) National assessment of climate resources for tourism seasonality in China using the tourism climate index, Atmosphere, Vol.6, No.2, pp.183–194.
31) Galgano, Francis. (2019) The environment-conflict nexus: climate change and the emergent national security landscape, edition 1, Springer, Switzerland.
32) Galvin, Jim. (2020) Meteorology and the Second World War, Weather, Vol.75, No.10, pp. 325–328.
33) Goldman, Ralph F. (2001) Introduction to heat-related problems in military operations, Medical Aspects of Harsh Environment, Vol.1, pp.3–49.
34) Haulman, Daniel L. (2003) Weather in Air Campaigns, 1990-2003, in United States Air Force Historical Research Center, USA.
35) Ma, Siyao. & Craig, Christopher A. & Feng, Song. (2020) The Camping Climate Index (CCI): The development, validation, and application of a camping-sector tourism climate index, Tourism Management, Vol.80, No.104105, pp.1-13.
36) Mieczkowski, Z. (1985) The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for tourism, The Canadian Geographer, Vol.29, No.3, pp.220–233.
37) Mun, Johnathan. & Ford, David N. & Housel, Tom. & Hom, Sandra. (2016) The Importance of Weather in Military Applications: WeatherNow ROI Analysis, Naval Acquisitions Research, USA.
38) Nato Task Group. (2013) Management of Heat and Cold Stress Guidance to NATO Medical Personnel, No. HFM-187, NATO RTO, USA.
39) Nolan, Cathal J. (2011) World War II : German invasion of Poland, in The Encyclopedia of War (pp. 1–5), Wiley Online Library, USA.
40) Noome, Kirsten. & Fitchett, Jennifer M. (2019) An assessment of the climatic suitability of Afriski Mountain Resort for outdoor tourism using the Tourism Climate Index (TCI), Journal of Mountain Science, Vol.16, No.11, pp.2453–2469.
41) Parsons, Iain T. & Stacey, Michael J. & Woods, David R. (2019) Heat Adaptation in Military Personnel: Mitigating Risk, Maximizing Performance, Frontiers in Physiology, Vol.10, pp.1-17.
42) Rutty, Michelle. & Scott, Daniel. & Matthews, Lindsay. & Burrowes, Ravidya. & Trotman, Adrian. & Mahon, Roch. & Charles, Amanda. (2020) An Inter-Comparison of the Holiday Climate Index (HCI : Beach) and the Tourism Climate Index (TCI) to Explain Canadian Tourism Arrivals to the Caribbean, Atmosphere, Vol.11, No.4, pp.1-17.
43) Ryerson, Charles C. & Spears, L. & Stullenbarger, G. & Page, L. (2010) Applied climatology guidance for development of Army materiel for world wide use, No. J7.3, 18th Conference on Applied Climatology, Atlanta, GA, USA.
44) Senter, William O. (2010) Climatology Applied by the Air Force, Weatherwise, Vol.6, No. 2, pp.51–52.
45) Shi, Jainn J. & Chang, Simon W. & Holt, Teddy R. & Hogan, Timothy F. & Westphal, Douglas L. (2004) A meteorological reanalysis for the 1991 Gulf War, Monthly Weather Review, Vol.132, No.2, pp.623–640.
46) Stone, I. F. (1988) The Hidden History of the Korean War, 1950-1951: A Nonconformist History of Our Times, edition 1, Little Brown & Co, USA.
47) Sullivan-Kwantes, Wendy. & Haman, Francois. & Kingma, Boris R.M. & Martini, Svein. & Gautier-Wong, Emilie. & Chen, Kong Y. & Friedl, Karl E. (2020) Human performance research for military operations in extreme cold environments, Journal of Science and Medicine in Sport, In press.
48) Thomas, Michael Durant. (2017) The Securitization of Climate Change: Australia and United States´Military Responses (2003-2013), edition 1, Springer International Publishing, Switzerland.
49) USA Department of Defense. (2019) Report on Effects of a Changing Climate to the Department of Defense, Department of Defense, Defense Office of Prepublication and Security Review, USA.
50) U.S. Department of the Army. (2021) Hot Weather Clothing and Equipment - TM 10-276 US Army Technical Manual (1970(Civilian Reference Edition), Doublebit Press, USA.
51) USA Department of the Army. (1992) Battlefield weather effects, USA department of the Army, Washington DC, USA.
52) Weatherly, J. W. & Hill, D. R. (2004) Os-02 : the Impact of Climate and Extreme Weather Events on Military Operations, Aircraft and Personnel Automated Clearance System (APACS), USA.
53) William Gardner ReedJul, N. (1922) Military Meteorology, Geographical Review, Vol.12, No.3, pp.403–411.
54) Winters, Harold A. (2001) Battling the Elements: Weather and Terrain in the Conduct of War, Johns Hopkins University Press, new edition, USA.
55) Young, A. J. & Muza, S. R. & Sawka, M. N. & Gonzalez, R. R. & Pandolf, K. B. (1986) Human thermoregulatory responses to cold air are altered by repeated cold water immersion, Journal of Applied Physiology, Vol.60, No.5, pp.1542–1548.
56) Young, Thomas W. (2008) The Speed of Heat: An Airlift Wing at War in Iraq and Afghanistan, Illustrated edition, McFarland & Company, USA.