تعیین پهنه‌های جغرافیایی قاچاق مواد مخدر کلان‌شهر مرزی کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

چکیده

شهر کرمانشاه دارای مجموعه‌ای از مشکلات مشتمل بر گسترش حاشیه‌نشینی و بافت‌های نابسامان و ناکارآمد، تمرکز اقشار کم‌درآمد، ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی متعدد است. این مسائل چالش‌های جدی برای امنیت شهروندان به همراه آورده است. هدف پژوهش حاضر پهنه‌بندی الگوی مکانی بزه جرائم مرتبط با مواد مخدر شهر کرمانشاه است. جامعه آماری پژوهش، محدوده قانونی شهر کرمانشاه است. روش پژوهش حاضر کاربردی و بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار، تحلیل خودهمبستگی فضایی موران و تخمین تراکم کرنل در محیط GIS و آماره T می‌باشد. در پژوهش حاضر برای تشکیل پایگاه داده‌ای از نرم‌افزار Excel و تحلیل گرافیکی از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و نرم‌افزارهای جانبیCrime Analysis و Spss استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد میزان شاخص موران I در پراکندگی نقاط مربوط به قاچاق کلی و عمده مواد مخدر، خریدوفروش مواد مخدر، به ترتیب برابر با 97/0 و 95/0، بود و مقدار Z توزیع نقاط این جرائم به ترتیب برابر با 94/16 و 08/20 است. بنابراین، یافته‌های پژوهش تأییدکننده خوشه‌ای بودن جرائم در شهر کرمانشاه بود. مهم‌ترین کانون‌های جرم‌خیز قاچاق مواد مخدر شهر کرمانشاه در محله‌های جعفرآباد، رشیدی، فیض‌آباد و تازه‌آباد، زورآباد، توپخانه و محدوده‌های میدان آزادی، آریاشهر، کیهان شهر، جوانشیر، سرچشمه، وکیل‌آقا، چقاکبود، مسکن، جوادیه، حکمت‌آباد، آناهیتا و باغ ابریشم قابل‌مشاهده هستند. بر اساس نتایج آزمون T، عوامل اجتماعی، کالبدی و محیطی به ترتیب بیشترین نقش در شکل‌گیری پهنه‌های جغرافیایی قاچاق مواد مخدر شهر کرمانشاه، دارند. چنان‌که میزان آماره T آن‌ها به ترتیب برابر با 40/3، 18/3 و 12/3 است. و مقدار معناداری آن‌ها نیز 001/0 حاصل‌شده کـه کوچک‌تر از سـطح خطـای ۵ درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning the Geographical Areas of Drug Trafficking in Kermanshah Border Metropolis

نویسنده [English]

  • hafez mahdnejad
Department of Geography , Faculty of Humanities, , Said Jamaldin University of Asadabadi, Asadabad, Iran
چکیده [English]

Kermanshah city has a set of problems, including the spread of marginalization, inefficient and unorganized textures, the concentration of low-income groups, and various social anomalies and disorders. These issues have posed serious challenges to the security of citizens. The aim of this study is to zoning the spatial pattern of drug-related crime in Kermanshah. The statistical population of the study is the legal area of Kermanshah. The method of the present study is applied and tools such as mean center and standard deviation ellipse, Moran spatial autocorrelation analysis and kernel density estimation in GIS environment and T-statistic have been used. In the present study, Excel software was used to create a database; GIS software was exerted for graphical analysis; and Crime Analysis and SPSS software were also applied. Findings show that the rate of Moran I index in the distribution of points related to general and major drug trafficking and drug dealing was 0.97 and 0.95, respectively. Also, the Z value of the distribution of points of these crimes is equal to 16.94 and 20.08, respectively. Therefore, the research findings confirmed the clustering of crimes in Kermanshah. The most important centers of drug trafficking in Kermanshah are in Jafarabad, Rashidi, Feyzabad and Tazehabad, Zourabad, Topkhaneh and Azadi Square, Ariashahr, Kayhanshahr, Javanshir, Sarcheshmeh, Vakila Agha, Choqa Kabood, Maskan, Javadiyeh, Hekmatabad, Anahita and Baq Abrisham. According to the results of T-test, social, physical and environmental factors have the greatest role in the formation of geographical areas of drug trafficking in Kermanshah, respectively. As their T statistic is equal to 3.40, 3.18 and 3.12, respectively. Also, their significant value is 0.001, which is less than the error level of 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drug trafficking
  • Drug Crimes
  • geographical areas
  • Border city
  • Kermanshah City
1)    اصانلو. علی؛ حمزه‌پور، رزگار؛ بیات، ناصر (۱۳۹۸) تحلیل فضایی جرائم قاچاق مواد مخدر استان آذربایجان غربی، فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، دوره 14، شماره ۵۳، صص.۱۹۲-۱۷۱.
2)    اکبری، امین؛ ملکی، امیر؛ زاهدی، محمدجواد؛ رستمی، شاه بختی (1395) تحلیل فضایی اجتماعی جرائم خشونت‌آمیز در شهر کرمانشاه، نشریه پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، دوره 4، شماره 14، صص. 50-19.
3)    جلیلیان، فرزاد؛ میرزایی علویجه، مهدی؛ آموئی، محمدرضا؛ زینت مطلق، فاضل؛ حاتم زاده، ناصر؛ وردی پور، حمیداله (1392) بررسی میزان شیوع و الگوی سوءمصرف مواد در زندانیان شهر کرمانشاه، فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران، دوره 1، شماره 2، صص. 48-41.
4)    حسن‌پور اصفهانی، سیروس و الیاس‌پور، سیامک (1391) مکان‌یابی فضایی جرائم سو مصرف مواد مخدر شهرستان مشکین‌شهر در محیط GIS، چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، تهران.
5)    سالاری، آرش؛ علیخانی، مصطفی؛ علیخانی، علیرضا؛ زکی یی، علی؛ جمشیدی، تیمور؛ فرنیا، وحید (1394) مرگ‌های ثبت‌شده در پزشکی قانونی شهر کرمانشاه به علت مصرف مواد مخدر و بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و اتوپسی اجساد آنان، مجله پزشکی قانونی ایران، دوره 21، شماره 4، صص.262-255.
6)    قربانی، ابراهیم؛ قلی‌زادگان، فرزین؛ پناهی، حمید (۱۳۹۸) شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر شهر مرزی ارومیه، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 1، صص. ۷۷-۴۷.
7)    قنبری برزیان، علی. دهقانی، حمید (1398) بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی، دوره 9، شماره 2، صص. 56-39.
8)    قنبری، محمد؛ صادقی، لقمان؛ آیین‌مقدم، فاطمه (1392) مدیریت کانون‌های جرم خیز سطح شهر سنندج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: جرائم مرتبط با سرقت، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 8، شماره 3، صص. 425-408.
9)    کلانتری، محسن؛ قهرمانی، علی‌اکبر؛ خسروی، یونس؛ جباری، کاظم (1388) مدیریت و تحلیل داده‌های بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران با استفاده از تکنیک‌های درون‌یابی و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 4، شماره 4، صص. 504- 482.
10)  کلانتری، محسن؛ هندیانی، عبدالله؛ سرمد، محمدرضا (1389) نقش ابر کانون‌های جرم‌خیز در شکل‌گیری الگوهای فضایی بزه‌کاری موردمطالعه ایستگاه بازرسی علی‌آباد شهر بیرجند، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 5، شماره 4، صص. 584-563.
11)  محمدی امناب، سیامک؛ حسین‌زاده دلیر، کریم؛ نوروزی ثانی، پرویز (۱۳۹۶) پهنه‌بندی و تحلیل فضایی مناطق شهری به لحاظ ناهنجاری‌های اجتماعی و شناسایی کانون‌های جرم‌خیز شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 12، شماره 40، صص. ۵۳۹-۵۲۱.
12)  مرادی، علی و صفاریان، محسن (1398) بررسی علل اجتماعی مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر: موردمطالعه جوانان شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، دوره 11، شماره 41، صص. 57-28.
13)  میرزایی پور، برومند؛ فتحی، سیروس؛ شیری، طهمورث (1399) بررسی عوامل فرهنگی گرایش به قاچاق کالا در شهرهای مرزی کرمانشاه، فصلنامه علمی پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 8، شماره 2، صص. 14-1.
14)  هاشمی، سیدیوسف (1399) بررسی احساس امنیت در بین شهروندان مناطق مرزی مطالعه موردی: شهر رشت، فصلنامه علمی پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 8، شماره 2، صص. 59-47.
15)  هدایتی، اکبر و عباسی، الهام (1388) مدیریت علمی کانون‌های جرم‌خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS موردمطالعه: انواع جرائم سرقت در شهر قزوین، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 4، شماره 2، صص.198- 176.
16)   یاشاری نادری، سیدمحمد (1397) کتاب کار آسیب‌های اجتماعی، چاپ نخست، تهران: انتشارات کریم‌خان زند.
17) Almanie, Tahani. & Mirza, Rsha. & Lor, Elizabeth. (2015) Crime Prediction Based on Crime Types and using Spatial and Temporal Criminal Hotspots, International Journal of Data Mining & Knowledge Management Process (IJDKP), Vol.5, No.4, pp.1-20.
18) Balogun, Toju Francis. & Okeke, Henry. & Chukwukere, Christain Ifanyin. (2014) Crime Mapping in Nigeria Using GIS, Journal of Geographic Information System, Vol.6, No.5, pp.453-466.
19) Bates, Eleanor. (2013) Vandalism: A Crime of Place?, PhD Thesis, University of Edinburgh, United Kingdom, retrieved from: http://hdl.handle.net/1842/9587.
20) Blattman, Christopher. & Green, Donald. & Orteag, Daniel. & Tobón, Santiago. (2019) Place Based Interventions at Scale: The Direct and Spillover Effects of Policing and City Services on Crime, Working Paper, retrieved from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3050823.
21) Branic, Nicholas. (2008) Routine Activities Theory, University of California, Irvine, retrieved from: https://doi.org/10.1002/9781118519639.wbecpx059.
22) Chainey, Spencer Paul. (2013) Examining the extent to which hotspot analysis can support spatial predictions of crime, Doctor Thesis, University College London, Department of Security and Crime Science, London. UK.
23) Curman, Andrea S. N. & Andresen, Martin A. & Brantingham, Paul J. (2015) Crime and place: A longitudinal examination of street segment patterns in Vancouver, BC. Journal of Quantitative Criminology, Vol.31, No.1, pp.127 – 147.
24) Ferreira, Jorge. & João, Paulo. & Martins, José. (2012) GIS for Crime Analysis-Geography for Predictive Models, The Electronic Journal Information Systems Evaluation, Vol.15, No.1, pp.36 -49.
25) Groff, Elizabeth R. & Taylor, Ralph B. & Elesh, David B. & McGovern, Jennifer. & Johnson, Lallen. (2014) Permeability across a metropolitan area: conceptualizing and operationalizing a macrolevel crime pattern theory, Environment and Planning, Vol.46, No.1, pp.129–152.
26) Hiropoulos, Alexandra. & Porter, Jeremy. (2014) Visualising Property Crime in Gauteng: Applying GIS to crime pattern theory, SA Crime Quarterly, Vol.47, No.1, pp. 1-18.
27) Jaitman, Laura. & Ajzenman, Nicolás. (2016) Crime Concentration and Hot Spot Dynamics in Latin America­, Inter-American Development Bank.
28) Lazzati, Natalia. & Menichini,  Amilcar A. (2016) Hot Spot Policing: A Study of Place-Based Strategies for Crime Prevention, Southern Economic Journal, Vol. 82, No. 3, pp. 893–913.
29) Lee, Yong Jei. & Hyun, Soo. & Eck, John E. (2019) A Theory-Driven Algorithm for Real-Time Crime Hot Spot Forecasting, Police Quarterly, Vol.1, No.1, pp.1–28.
30)  Leong, Ching Eng. (2014) A review of research on crime displacement theory, International Journal of Business and Economics Research, Vol.3, No.1, pp.22 -30.
31) Melo, Silas Nogueirade. & Matias, Lindon Fonseca. & Andresen, Martin A. (2015) Crime concentrations and similarities in spatial crime patterns in a Brazilian context, Applied Geography, Vol.62, No.1, pp. 314-324 ­.
32) Ratcliffe, Jerry H. & Taniguchi, Travis. & Groff, Elizabeth R. & Wood, Jennifer. (2011) The Philadelphia Foot Patrol Experiment: A randomized controlled trial of police patrol effectiveness in violent crime hotspots, Criminology, Vol.49, No.3, pp.795-831­.
33)  Swanson, Daniel Duane. (2010) Displacement or diffusion: A secondary analysis of the Las Vegas Safe Village Initiative, Master Thesis,Department of Criminal Justice, Graduate College University of Nevada Las Vegas.
34) Uittenbogaard, Adriaan Cornelis. (2013) Clusters of Urban Crime and Safety in Transport Nodes, KTH Royal Institute of Technology School of Architecture and the Build Environment Dept of Real Estate and Construction Management, Stockholm.
35) Yar, Pukhtoon. & Nasir, Jamal. (2016) GIS Based Spatial and Temporal Analysis of Crimes, a Case Study of Mardan City, Pakistan, International Journal of Geosciences, Vol.7, No.1, pp.325-334.
36) Zhao, Xiangyu. & Tang, Jiliang. (2018) Crime in Urban Areas: A Data Mining Perspective, SIGKDD Explorations, Vol.20, No.1, pp.1-12.
37) Zhao, Xiangyu. & Tang, Jiliang. (2017) Modeling temporal-spatial correlations for crime prediction. In Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, pp.497–506. ACM, 2017.