شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

از دیدگاه اجتماعی سازمان‌ها کارکنانی می­خواهند که علاوه بر داشتن توانایی لازم برای کار، انگیزه کافی برای ماندن در شغل و سازمان خود را نیز داشته باشند. توانایی سازمان‌ها برای حفظ کارکنان یکی از شاخص‌های موفقیت مدیران و البته جدی‌ترین دغدغه آن‌ها می­باشد. هدف پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ماندگاری مرزبانان در سازمان است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا تشکیل داده‌اند. حجم نمونه 340 نفر است که به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب از 16 استان مرزی به انضمام تهران به‌عنوان مقر فرماندهی، مورد پرسش قرارگرفته‌اند. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (آلفای کرونباخ 91/0)، جمع‌آوری و در نرم‌افزار SPSS تحلیل ‌شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری مرزبانان در سازمان هستند. عوامل فردی و محیطی نیز به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. از بین عوامل فردی، ادراک فرد از تناسب شخصیت با شغل، از بین عوامل سازمانی، نظام پرداخت و از بین عوامل محیطی نیز، فرصت‌های شغلی خارج از سازمان، تأثیرگذارتر از سایر متغیرها شناخته شدند. بنابراین، با توجه به اینکه مهم‌ترین متغیرها، سازمانی بوده و در اختیار مدیران قرار دارند، این فرصت فراهم است تا با سرمایه‌گذاری هدفمند بر بهبود سازمان، شرایط ماندگاری کارکنان را بیش‌ازپیش ایجاد و تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Effective Factors on the Persistence of NAJA Border Command Staff

نویسنده [English]

  • Sedigheh Sadat Hashemi
Assistant Professor of Human Resource Management, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

From a social point of view, organizations want employees with the necessary ability to work and sufficient motivation to stay in the job and their organization. The ability of organizations to retain employees is one of the indicators of success of managers and of course their most serious concern. The purpose of this study is to identify and prioritize the effective factors on the persistence of border guards in the organization. The research is an applied one in terms of purpose and survey in terms of implementation method. The statistical population of the study consisted of the staff of the NAJA Border Command and a sample of 340 of them were interviewed by sampling appropriate classes from 16 border provinces, including Tehran as the headquarters. The data of this study were collected using a valid and reliable researcher-made questionnaire (Cronbach's alpha 0.91) and analyzed through SPSS software. The results showed that organizational factors are the most important effective factors on the persistence of border guards in the organization. Individual and environmental factors are also in the next positions, respectively. Among the individual factors, the individual's perception of the suitability of personality with the job, among the organizational factors, the payment system and among the environmental factors, job opportunities outside the organization were recognized as more effective variables than other ones. Therefore, considering that the most important variables are organizational, this opportunity is provided to create and strengthen the employee persistence conditions by purposefully investing in the improvement of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persistence in the Organization
  • Payment system
  • Ability
  • Border Command Staff
1)      ابطحی، سید حسین (1395) مدیریت منابع انسانی، چاپ بیستم، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
2)      آرمسترانگ، مایکل (1393) مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه امید مهدیه و سید محمد اعرابی، (چاپ چهارم)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
3)      آزاد، ناصر؛ صیدی، محسن؛ نقدی، بهمن (1394) بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر میل به ماندگاری کارکنان در سازمان‌ها و ادارات دولتی (مطالعه موردی شهرستان ایلام)، فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، دوره 7، شماره 28، صص.57-41.
4)      اسکندری، مجتبی و عابدی، علی‌نقی (1388) بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگهداری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 1، شماره 2، صص. 125-107.
5)      افجه، علی‌اکبر و صالح غفاری، عادل (1392) عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور، راهبرد فرهنگ، دوره 6، شماره 21، صص.112-80.
6)      امیری، قاسم و محمودزاده، سید مجتبی (1394) بررسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: ستاد وزارت راه و شهرسازی)، فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 31، شماره 2، صص 579-559.
7)      توکلی نژاد، حسن و جزنی، نسرین (1395) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع، دوره 8، شماره 4(شماره پیاپی 26)، صص.185-155.
8)      توکلی‌نژاد، حسن؛ جزنی، نسرین؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ افشارکاظمی، محمدعلی (1395) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان، پاییز، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 4، صص 185-155.
9)      دیندار بوسجین؛ رقیه؛ ستوده گندشمین، مجتبی (1394) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مرتبط با نگهداشت نیروی انسانی در مناطق مرزی (مطالعه موردی: فرماندهی مرزبانی استان اردبیل)، فصلنامه مطالعات مرزی، دوره 3، شماره 7، صص. 22-1.
10)   ذوالفقاری، حسین (1397) بررسی تمایل نخبگان به ماندگاری در مناطق مرزی (موردمطالعه: استان سیستان و بلوچستان)، پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 6، شماره 4، صص. 112-93.
11)   رنجبر، هومن و شفیع‌زاده، حمید (1394) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بقا و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 7، شماره 24، صص 77-63.
12)   زارع، سعید و آهی، پرویز (1397) بررسی عوامل مؤثر بر جبران خدمات کارکنان ناجا و رتبه‌بندی آن‌ها (موردمطالعه معاونت نیروی انسانی ناجا)، فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، دوره 9، شماره 54، صص 59-76.
13)   سعادت، اسفندیار (1396) مدیریت منابع انسانی، چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات سمت
14)   طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین و خدابخشی، محمد (1396) عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 9، شماره 28، صص 90-65.
15)   عبدالرحمانی، رضا (1398) طراحی الگوی رضایت شغلی کارکنان مرزبانی در حوزه شرق کشور (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی)، پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 7، شماره 4، صص. 210-185.
16)   قاضی‌زاده، مصطفی؛ امانی، جمشید؛ کریمی خسرو، حسین (1387) بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی، دانشور رفتار، دوره 15، شماره 29، صص 40-29.
17)   قربانی، محمدرضا (1390) فرهنگ‌سازمانی و نگهداشت منابع انسانی ناجا، فصلنامه منابع انسانی ناجا، دوره 6، شماره 23، صص.58-41.
18)   قلی‌پور، آرین (1397) مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها)، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
19)   قلی‌پور، رحمت‌الله؛ امیری، علی‌نقی؛ مهدی‌زاده، محمدرضا؛ زمانی‌فر، محسن (1392) شناسایی عوامل مؤثر برماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 11، شماره 2، صص 133-161.
20)   کرمی، ایوب؛ محمدی مقدم، یوسف؛ ذوالفقاری، حسین (1395) فصلنامه علمی دانش انتظامی همدان. عوامل سازمانی مؤثر در نگهداشت کارکنان پلیس‌های تخصصی، دوره 3، شماره 3، صص 156-123.
21)   مجلس شورای اسلامی (1369) قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
22)   میرسپاسی، ناصر (1397) مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، چاپ 45، تهران: انتشارات میر.
23)   هاشمی، صدیقه سادات (1399) در مسیر بالندگی؛ توسعه توانمندی‌های ستادهای شخصی فرماندهان و مدیران، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
24) Alnaqbi W. (2011) The Relationship between Human Resource Practices and Employee Retention, Degree of Doctor, Edith Cowan University
25) ASAD, A. (2000) Why Employees Stay, Facilities Design & Management, Vol.19, No.10, pp.46-49.
26) Bamberger, P. & Sisselman, M. & Borin, M. (2016) The impact of increased employee retentionon performance in a customer contact centre, Manufacturing & Service Operations Management, Vol.8, No.3, pp.2-36
27) Chew, J. & Chan C. (2011) Human resource practices, organizational commitment and intention to stay, International Journal of  Manpower, Vol.29, No.6, pp.503-522.
28) Cho, Y. J. & Lewis, G. B. (2012) Turnover intention and turnover behavior: Implications for retaining federal employees, Review of Public Personnel Administration, Vol.32, No.1, pp.4-23.
29) Janjua, B.H. & Gulzar, A. (2014) The Impact of Human Resource Practices on Employee Commitment and Employee Retention in Telecom Sector of Pakistan: Exploring the Mediating Role of Employee Loyalty, IOSR Journal of Business and Management, Vol.16, No.1, pp.76-81.
30) Lambert, E.G. & Hogan, N. & Barton, S.M. (2015) The of Voluntary Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent: A Test of a Structural Assessment Model Sample of Workers, The Social Science Journal, Vol.38, No.2, pp.233-250.
31) Patriota, D. (2009) Employee retention: An integrative view of Supportive Human Resource Practices and Perceived Organizational Support. Master Thesis. Management. Uppsala University.
32) Senter, J. L. & Martin, J. E. (2007) Factors affecting the turnover of different groups of part-time workers, Journal of Vocational Behavior, Vol.71, No.1, pp.45-68.
33) Singer, Kevin J. (1992) challenges of employee retentions, Management Research New, 22, 10; ABI/INFORM Global p.1.
34) Tourangeau, A. E. & Cranley, L. A. (2017) Nurse intention to remain employed: understanding and strengthening determinants, Journal of Advanced Nursing, Vol.55, pp.497–509.