بررسی رابطه تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی ناجا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

چکیده

تعالی رفتار فرماندهان و مدیران به‌عنوان متغیری اثربخش و مهم، می‌تواند موجبات تعمیق روابط آنان با کارکنان، حاکم شدن روح برادری، محبت، همدلی، ایثارگری و ازخودگذشتگی در یگان‌های مرزی زمینه موفقیت یگان‌های مرزی را فراهم نماید. ازاین‌رو این تحقیق باهدف بررسی رابطه تعهد سازمانی با تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی ناجا انجام‌گرفته است. روش انجام این پژوهش از منظر هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری فرماندهان حاضر به خدمت در ستاد مرزبانی و چهار استان سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی؛ هرمزگان و مازندران می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند. برای دستیابی به جامعه نمونه از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده‌شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر می‌باشد.. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (2011) و پرسشنامه تعالی رفتار کارکنان ملک حسینی و محمدی (1394) می‌باشد روایی آن با استفاده از ارزیابی و اخذ نظر خبرگان و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (70/0<‌a‌) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار آماری spss استفاده‌شده است. نتایج نشان داد ابعاد متغیر مستقل پژوهش با متغیر وابسته (تعالی رفتار فرماندهان و مدیران مرزبانی ناجا) در سطح ضریب اطمینان بیش از 95 درصد دارای ارتباط مستقیم و معناداری می‌باشند. میانگین وزنی میزان تعهد سازمانی و میزان پایبندی فرماندهان و مدیران به شاخص تعالی رفتار به ترتیب (27/3 از 5) و (67/3 از 5) بوده است که این امر نشان می‌دهد؛ فرماندهان در شاخص‌های تعالی رفتار در سطح مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Commitment and Behavioral Excellence of Commanders and Managers NAJA Border Command

نویسنده [English]

  • Abbas Torkashvand
M.A in Management, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 The behavioral excellence of commanders and managers as an effective and important variable, can deepen their relationships with employees, the spirit of brotherhood, love, empathy, self-sacrifice in border units and provide the basis for their success. Therefore, this study was conducted to investigate the relationship between organizational commitment and behavioral excellence of NAJA border commanders and managers. The method of this research is applied from the perspective of the purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population is the commanders present in the border headquarters and the four provinces of Sistan and Baluchestan, West Azerbaijan, Hormozgan and Mazandaran, which have been selected by purposive sampling. In order to achieve the sample population, stratified random sampling has been used. The sample size is 265 people based on Krejcie and Morgan table. Data collection tools are Allen and Meyer Organizational Commitment Questionnaire (2011) and Malek Hosseini and Mohammadi (2015) Employee Excellence Questionnaire. Its reliability and validity were confirmed using expert' opinion evaluation and Cronbach's alpha coefficient (a <0.70), respectively. SPSS statistical software was exerted to analyze the data. The results showed that the dimensions of the independent variable of the research have a direct and significant relationship with the dependent variable (behavioral excellence of commanders and border managers of NAJA) at the level of confidence of more than 95%. The weighted average of organizational commitment and the degree of commitment of commanders and managers to the index of behavioral excellence were (3.27 out of 5) and (3.67 out of 5), respectively, which indicates commanders are at a desirable level in the indicators of behavioral excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • Behavioral Excellence, Commanders and Managers
1)      باقری جامخانه، علیرضا و صالحی، محمد  (1395) تأثیر مؤلفه‌های تعهد سازمانی بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی استان مازندران، نشریه علمی دانش انتظامی مازندران، دوره7، شماره 26, صص. 20-1.
2)      بنیادی، محمد، مهدی نژاد، ولی (1399) تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رفتار مثبت سازمانی مدیران مدارس ابتدایی سیستان و بلوچستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی ولی مهدی نژاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
3)      پور سلطانی زرندی، حسین و امیرجی نقندر، رامین (1392) ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهر مشهد در سال 1390، فصلنامه مدیریت ورزشی، سال 8، شماره 16، صص. 147-127.
4)      پور سلطانی، حسین؛ اندام، رضا؛ فرجی، رسول (1391) رابطه تعالی سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات کل تربیت‌بدنی است آن‌های منتخب ایران، فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش)، سال 2، شماره 3، صص. 55-68
5)      توکل، سارا و شاه طالبی، بدری (1398) رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، هوش معنوی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان، فصلنامه رهیافتی نو در علوم مدیریتی، سال 9، شماره 37، صص. 108-85.
6)      حاجی کریمی، عباسعلی و کریمی جعفری، فاطمه (1395) بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و تعهد سازمانی در تحقق مدل تعالی سازمانی در شرکت مزدا یدک، دومین کنفرانس ملی فرهنگ‌سازمانی 27 بهمن 1395 انجمن مدیریت ایران, صص. 21-31
7)      حسینی، حسن (1392) بررسی برخی از عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی (نمونه پژوهی: کلانتری‌های شهر مشهد مقدس)، فصلنامه توسعه‌سازمانی پلیس، سال دهم، شماره 47، صص.48-27.
8)      دهقانیان، حامد؛ صبور، الهام؛ حجتی؛ علی‌رضا (1392) بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، سال28، شماره 2، صص.180-153.
9)      رضایی, روح الله (1398) ارتباط بین تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال14، شماره 52، صص.154-137.
10)   سجودی، عادل؛ قائد رحمتی، ابراهیم؛ جعفری خواه، محمدرضا؛ آقائی زاده، سعید (1395) مطالعه نقش ویژگی‌های رفتاری کارکنان در رشد و تعالی سازمانی، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال 4، شماره 2، صص.84-61.
11)   سید تاج‌الدین، علی (1388) شیوه‌های بهبود رفتار کارکنان ناجا، تهران: چاپخانه معاونت آموزش ناجا.
12)   صفری، سعید؛ بیگی نیا، عبدالرضا؛ رشیدی فرد، محمد (1390) بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی. فصلنامه راهبردهای بازرگانی، سال9، شماره 50، صص. 226-207.
13)   عبدالملکی، جمال؛ آهنین جان، اعظم؛ عبدالملکی، صابر؛ امانی، مرتضی (1394) رابطه تعهد سازمانی با بهره‌وری در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 3، شماره 8، صص. 70-51.
14)   غلامی رزینی، محسن (1391) بررسی وجدان کاری کارکنان و تأثیر آن در تعالی و پیشرفت سازمان ناجا، فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال 7، شماره 27. صص.92-69.
15)   قوام، میر عظیم (1392) رفتار پلیس مسلمان، چاپ اول، تهران: معاونت تربیت و آموزش ناجا.
16)   کریمی جعفری، فاطمه؛ حقیقی کفاش، مهدی؛ بهرامی، امیر (1393) رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و توانمند سازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، سال 29، شماره 1، صص. 179-153.
17)   کاظمی، حسن (1391) آیین‌نامه انضباطی و تأثیر آن بر استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان ناجا. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ایلام، سال 1، شماره 4، صص.28-7.
18)   کفاش، لیلی و ایمانی، حمیدرضا (1396) تأثیر تعهد سازمانی و ارزش‌های اخلاقی بر قصد گزارش تخلف‌های کشف‌شده در بین حسابداران بخش عمومی، فصلنامه حسابداری سلامت، سال6، شماره 2، صص. 104-87.
19)   ملک حسینی، محمدتقی و محمدی، محسن (1394) بررسی میزان التزام و تعهد کارکنان فرماندهی مرزبانی استان گلستان به منشور اخلاقی مرزبانی ناجا، فرماندهی مرزبانی استان گلستان، دفتر تحقیقات کاربردی.
20)   مجدی، علی‌اکبر؛ رامیار، سیدجواد؛ معتمدی، حمید (1396) بررسی رابطه دین‌داری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، نخستین همایش مدیریت و علوم اسلامی،13 تیر 1396، پژوهشکده دولت اسلامی -پژوهشگاه علوم انتظامی مطالعات اجتماعی ناجا، صص.118-130.
21)   میر سپاسی، ناصر (1397) مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، چاپ سی و چهارم، تهـران: نشر میر.
22)   نادری، فرح؛ حیدریی، علیرضا؛ عسگری، پرویز؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ همائی، رضوان (1394) بررسی نقش ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران، جامعه‌شناسی کاربردی، سال26، شماره 1، صص.204-185.
23)  Avey, J. B. & Luthans, F. & Youssef, C. M. (2008) The Additive Value of Positive Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors, Journal of Management, Vol.36, No.2, pp.430-452.
24)  Allen, N.J. & Mayer, J.P (1996) Affective, Continuance, and Normative commitment to the organization: An examination of construct validity, Journal of Vacational Behavior, Vol 49, No.3, pp.252-276.
25)  Bker, Leon. (2012) Study of organizational culture and effectiveness of staff, Journal of Applied Psychology, Vol.87, No.4, pp.765-780.
26)  Devece, Carlos. &Palacios-Marqu, Daniel. & Alguacil, María. (2016) Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high-unemployment environment, Journal of Business Research, Vol.69, No.6, pp.1857–1861.
27)  Devece, C. & Palacios-Marqués, D. & Alguacil, M. P. (2016) Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high-unemployment environment, Journal of Business Research, Vol.69, No.5, pp.1857-1861.‌
28)  Eva, N. & Newman, A. & Zhou, A. J. & Zhou, S. S. (2019) The relationship between ethical leadership and employees’ internal and external community citizenship behaviors, Personnel Review, Vol.49, No.2, pp.636-352.‌
29)  Erkmen, E. & Hancer, M. (2015) Linking brand commitment and brand citizenship behaviors of airline employees: The role of trust”. Journal of Air Transport Management, Vol.42, No.3, pp.47-54.
30)  Fiorito, D. & Bozeman, A. B. & Jung, E. & Myers, W. B. (2007) Work engagement and financial returns: A diarystudy on the role of job and personal resources, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol.82, No.1, pp.183–200.
31)  Greenberg, J. (2010) Stress Fairness to Fare No Stress: managing WorkPlace Stress by Promoting Organizational Justice, Organizational Dynamics, Vol.33, pp.322-365.
32)  Mayer, K.c. & Schoorman, F.d. (2001) Differentiating Antecedents oforganizational commitment: a test of march & Simons model, Journal of organizational Behavior, Vol.19, No.1, pp.15-28
33)  Mayer, J. & Hrrscovitch, L. (2002) Commitment in the workplace toward a general model, Human Resource management review, Vol.11, pp.299-326.
34)  Irefin, P. & Mechanic, M. (2014) Effect of Employee Commitment on Organizational Performance in Coca Cola Nigeria Limited Maiduguri, Borno State, Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.19, No.3, pp.33-41
35)  James, S. & Martin, A. & Scott, J. & Sanderson, K. (2009) Building on the positives: A psychometric review and critical analysis of the construct of psychological capital, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol.86, No.3, pp.348-370.
36)  Larson, M.D. & Norman, S.M. & Hughes, L. W. & Avey, J. B. (2006) Psychological capital: A new ens for understanding employee fit and attitudes, International Journal of Leadership Studies, Vol.8, No.1, pp.28- 43.
37)  Lau, P. Y. Y. & McLean, G. N. & Lien, B. Y. H. & Hsu, Y. C. (2016) Self-rated and peer-rated organizational citizenship behavior, affective commitment, and intention to leave in a Malaysian context, Personnel review, Vol.45, No.3, pp. 69-592.
38)  Alsheikh, G. & Sobihah, M. A. A. (2019) Effect of behavioral variables on organizational citizenship behavior (OCB), with job satisfaction as moderating among Jordanian five-star hotels, International Journal of Ethics and Systems,Vol.35, No.2, pp.272-283