تحلیل روایتِ کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا از ویژگی‌های فرهنگ‌سازمانی مطلوب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بحران دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ‌سازمانی به‌سان روحی جمعی در سازمان، به اعمال، رفتار و منشِ کارکنان در قبال افراد و پدیده‌های پیرامونی خود برمی‌گردد. که توجه بدان سبب رشد و بالندگی سازمان می‌شود. هدف پژوهش حاضر، تحلیل روایت کارکنانِ فرماندهی مرزبانی ناجا از ویژگی‌های فرهنگ‌سازمانی مطلوب است. این پژوهش از نظرات اندیشمندان حوزه فرهنگ‌سازمانی چون فیلیپس، دیویس و شاین بهره جُسته و با اتخاذ رویکردی کیفی، روشِ تحلیل روایت را به میانجی ابزار مصاحبه روایی با تعداد 20 نفر از کارکنان این فرماندهی برگزیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از 85 مفهومِ باز و 24 مقوله، ذیل 8 تِم اصلیِ (فرماندهی و مدیریتِ استراتژیک، مدیریتِ خلاقانه منابع انسانی، نوآوری، دانش و پژوهش، مدیریت و نیازسنجیِ آموزشی، محوریت سرمایه معنوی، ارتقاء منزلت اجتماعی، نگهداشتِ بهینه اموال، نظارت و بازرسیِ هدفمند) است. نتایج حاصله این پژوهش نشان می‌دهد که تحقق یک فرهنگ‌سازمانی مطلوب، کارآمد و مولد در مرزبانی، درگرو توجه به مؤلفه‌هایی چون؛ مباحث علمی-پژوهشی و اولویت قائل شدن برای آینده‌پژوهی، بسترسازی برای مدیریتِ راهبردی در سازمان، توجه به جایگاه نیروی انسانی و در پیش گرفتن رویه عُقلایی در عضوگیری هوشمندانه، آموزش علمی و نوین نظامی متناسب با نوع و حوزه‌های مأموریتی و تربیت نیروی متعهد و متخصص متناسب با نیازها، بهره‌مندی از تجارب نخبگان گذشته سازمان، توجه به استعدادها و تخصص‌های افراد و بارور ساختن آن‌ها، ایجاد پویایی در میان جوانان سازمان با بهره‌مندی از افکار و ایده‌های آنان و امتناع از جزم‌اندیشی در قبال نظراتشان، تعامل با مراکز علمی-نظامی در جهت بهره‌مندی از افکار و اندیشه‌های آنان و ارتقا سطح تعاملات اجتماعی و درنهایت بومی‌سازی منشور سازمانی متناسب با شرایط اجتماعی-فرهنگی مناطق مرزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative Analysis of the NAJA Border Command Staff on the Characteristics of the Desired Organizational Culture

نویسندگان [English]

  • Alireza Marzbani 1
  • Parviz Sobhani 2
  • Abdulreza Karami 3
1 PhD in Crisis Management, National Defense University, Tehran, Iran
2 M.A of Sociology, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
3 M.A of Social Communication Sciences, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizational culture, similar to the collective spirit in an organization, refers to the actions, behavior, and character of employees toward individuals and the phenomena around them which attention to it, causes the growth and development of the organization. Narrative analysis of the NAJA Border Command staff on the characteristics of the desired organizational culture is the aim of present research. This study has used the views of thinkers in the field of organizational culture such as Phillips, Davis and Shine and by adopting a qualitative approach, has chosen the method of narrative analysis with the tool of narrative interviews with 20 employees of this command. Findings of the research indicate 85 open concepts and 24 categories, under 8 main themes (strategic command and management, creative management of human resources, innovation, knowledge and research, management and needs assessment, spiritual capital, social situation promotion, optimal property maintenance, supervision and purposeful inspection). The results of this study show that the realization of a desirable, efficient and productive organizational culture in the border, depending on components such as scientific-research topics and prioritizing for future research,  the groundwork for strategic management in the organization, paying attention to the position of human resources and adopting a rational procedure in intelligent recruitment, scientific and modern military training appropriate to the type and areas of mission and training committed and specialized personnel according to the needs, benefiting from the experiences of the organization's past elites, paying attention to the talents and specialties of individuals and making them fertile, creating dynamism among the organization's youth by benefiting from their thoughts and ideas and refusing to be dogmatic about their opinions, interacting with scientific-military centers in order to benefit from their thoughts and ideas and to promote the level of social interactions and finally the localization of the organizational charter appropriate to the socio-cultural conditions of the border areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • organizational culture
  • NAJA Border Command
1)      خراسانی، اباصلت؛ داودی، یحیی؛ گوازی، آرش (1396) فرهنگ‌سازمانی و راهبردهای توسعه اعتماد و ارزش‌های سازمانی، کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی)، فروردین و اردیبهشت 1396، تهران.
2)      دفت، ریچارد (1378) مبانی و تئوری طراحی سازمان، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
3)      فرهی، علی؛ فضائلی، احمد؛ ابراهیمی، الهام (1394) معرفی الگوی مطلوب فرهنگ‌سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن کاوی مدیران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 4، شماره 4(شماره پیاپی 15)، صص. 65-31.
4)      نمامیان، فرشید و فیش‌الهی، صادق (1394) تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی ایلام)، نشریه فرهنگ ایلام، دوره 16، شماره 46 و 47، صص.174-161.
5)      هاشمی، صدیقه سادات (1398) تعیین ویژگی‌های مطلوب فرهنگ سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا و ارزیابی وضعیت موجود، فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره7، شماره 1، صص.26-1.
6)      هَچ، مری‌جو (1385) تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست‌مدرن، ترجمه حسن دانایی‌فر، چاپ دوم، تهران: نشر افکار.
7)     Abdul Rashid, M.Z. & Sambasivan, M. & Abdul Rahman, A. (2003) The Influence of Organizational Culture on Attitudes toward Organizational Change, The Leadership and Organization Development Journal, Vol 25, No.2, pp.179-161.
8)     Barnard, Chester I. (1938) The Functions of the Executive. Cambridge, M.A. : Harvard University Press.
9)     Blau, Peter M. & Scott, W. Richard (1962, 2003) Formal Organizations: A Comparative Approach. San Francisco: Chandler Publications (1962): Stanford University Press (2003).
10) Bono, S. & Heling, G. & Borg, M. (2014) Organizational culture and its implications for infection prevention and control in healthcare institutions, Journal of Hospital Infection, Vol.86, pp.1-6.
11) Davis, M. & Wehbe-Janek, H. & Subacius, H. & Pinto, R. & Nathens, A. (2015) The Trauma Center organizational culture: Survey: development and conduction, Journal of Surgical Research, Vol.193, pp.7-14.
12) Gu, V. & Hoffman, J. & Cao, Q. & Schniederjans, M. (2014) The effects of organizational culture and environmental pressures on IT project performance: A moderation perspective, International Journal of Project Management, Vol.32, pp.1170–118.
13) Hartnell, C. & Ou, A. & Kinicki, A. (2011) Organizational culture and organizational effectiveness: A meta-analytic investigation of the competing values framework’s theoretical suppositions, Journal of Applied Psychology, Vol.96, No.4, pp.677– 694.
14) Hermans, H. (1995) Narrative Interview in U. Flik, E. V. Kardorf, H. Keupp, L. V. Rosenstiel and Handbuch Qualitativ Sozialfoeschung (2nd edn). Munich: Psychologie Verlage Union.
15) https://www.mehrnews.com/news/4585087/
16) March, James G. & Herbert, A. Simon. (1958) Organizations, New York: John Wiley.
17) Munhall, P. (2010) Nursing Research: A Qualitative Perspective, Jones and Bartlett Publisher in Qualitative Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
18) Nekoranec, J. & Revayova, E. (2014) Organizational Culture as part of Management Work of the Military Organization, Review of the Air Force Academy, Vol.2, No 26, No.4, pp.5-10.
19) Pettigrew, A. (1979) On studying organizational culture, Administrative Science Quarterly, Vol.24, pp.570-581.
20) Philips, M.E. & Goodman, R.A. & Sackmann, S.A. (1992) Exploring the Complex Cultural Milieu of Project Teams. VI/26-8:20.
21) Reiman, T. & Oedewald, P. (2002) The Assessment of Organizational Culture (A Methodological Study), Espoo 2002.VTT Tiedotteita-Research Notes 2140. 39p. https://www.researchgate.net/publication/237740955
22) Schein, E. (1992) Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass Inc.