تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌های حکمروایی خوب روستایی در مناطق مرزی مطالعه موردی: دهستان زریوار شهرستان مریوان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدیریت بهینه نواحی روستایی و حکمروایی خوب روستایی، رکن اساسی توسعه پایدار روستایی است. دراین‌بین روستاهای مرزی مناطقی حساس و شکننده‌ای هستند که رهیافت حکمروایی خوب روستایی از طریق عدم تمرکز، مشارکت همگانی، مدیریت منابع، شراکت بین دولت و جامعه مدنی و بخش خصوصی به‌عنوان یک فرایند تأثیرگذار در همه ارکان مدیریت روستایی می‌تواند باعث توسعه و پیشرفت نواحی روستایی شود. پژوهش حاضر به‌منظور تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌های حکمروایی خوب روستایی در روستاهای دهستان مرزی زریوار انجام‌شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به‌صورت اسنادی و میدانی (پرسشنامه) انجام شد و شاخص‌های حکمروایی شامل: مشارکت، اجماع، پاسخگویی، عدالت و برابری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، قانون مداری، مشروعیت، کارایی و اثربخشی هستند. جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار روستاهای دهستان زریوار است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 336 خانوار محاسبه و پرسشنامه‌ها به‌صورت تصادفی ساده بین آن‌ها توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از میانگین رتبه و T تک نمونه‌ای، تکنیک آنتروپی شانون و مدل RALSPI استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت حکمروایی خوب روستایی در روستاهای موردمطالعه نامطلوب است. در این پژوهش، شاخص اثربخشی با استفاده از تکنیک شانون بیشترین امتیاز (1360/0) و شاخص قانون‌مندی کمترین امتیاز (0774/0) را به خود اختصاص دادند. بر اساس مدل RALSPI، روستای اسکل سفلی از لحاظ حکمروایی خوب در بین روستاهای این دهستان در بالاترین رتبه و روستای کولان در پایین‌ترین رتبه قرار گرفت. با توجه به وجود فقر و بیکاری در این منطقه، کمک به افزایش درآمد مردم، کاهش فقر، حل معضل بیکاری، با مدیریت کارآمد توأم با برنامه‌ریزی و مشارکت واقعی مردم می‌توان بسیاری از این مشکلات را کاهش داد و فراهم کردن بستر کارآفرینی در روستاها می‌تواند راهگشا باشد و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی مرزنشینان، حکمروایی خوب روستایی نیز محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Prioritization of Indicators of Good Rural Governance in Border Areas Case Study: Zarivar Village of Marivan City

نویسندگان [English]

  • Davood Sheikhi 1
  • Masome Pazoki 1
  • Hasan Mohamad Nejad Hesari 2
1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.A of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Optimal management of rural areas and good rural governance are essential elements of sustainable rural development. Meanwhile, border villages are fragile areas where a good rural governance approach through decentralization, public participation, resource management, partnership between government and civil society and the private sector as an effective process in all pillars of rural management can lead to the development of rural areas. The present study was conducted to analyze and prioritize the indicators of good rural governance in the border villages of Zarivar. This research is applied in terms of purpose and the research method is descriptive-analytical. Data and information were collected in the form of documents and field (questionnaire). Also, the indicators of governance include: participation, consensus, accountability, justice and equality, responsibility, transparency, rule of law, legitimacy, efficiency and effectiveness. The statistical population includes the heads of households in the villages of Zarivar rural district. The sample size of 336 households was calculated based on the Cochran's formula and the questionnaires were distributed randomly among them. Data were analyzed through the mean rank and one-sample t-test, Shannon entropy technique and RALSPI model. The results showed that the situation of good rural governance in the studied villages is undesirable. In this study, the effectiveness index using Shannon technique had the highest score (0.0160) and the regularity index had the lowest score (0.074). According to the RALSPI model, Oskol-e Sofla village was ranked highest in terms of good governance among the villages of this district and Kulan village was ranked the lowest. Due to the existence of poverty and unemployment in this region, helping to increase people's income, reducing poverty, solving the problem of unemployment, with efficient management combined with planning and real participation of the people, many of these problems can be reduced. Also, providing an entrepreneurial environment in the villages can be a way forward and as a result of increasing the quality of life of border residents, good rural governance will be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Rural Governance
  • border areas
  • RALSPI Model
  • Zarivar Village
1)      ابراهیم‌زاده، عیسی و اسدیان، مرتضی (1392) تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران مورد شناسی: شهر کاشمر، مجله جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، دوره3، شماره 6، صص. 30-17.
2)      احمدپور، احمد؛ پیری، اسماعیل؛ محمدی، یادگار؛ پارسا، حیدری، سامان (1397) حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره ۶، شماره ۲۴ ، صص. 98-81 .
3)      احمدرش، رشید؛ احمدی، هیوا و عبدهزاده، سیروان (1396) مطالعه انتقادی سیاست‌های توسعه اقتصادی مناطق مرزی کردستان، اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای، دانشگاه کردستان.
4)      احمدی پور، زهرا؛ حافظ نیا، محمدرضا؛ محمد پور، علیرضا (1387) تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان، پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، دوره 40، شماره 65، صص. 18-1.
5)      استانداری کردستان (1397)، سالنامه آماری استان کردستان.
6)      اسکندری ثانی، محمد؛ اسمعیل نژاد، مرتضی؛ خزائی، خلیل (1397) ارزیابی نقش نهادگرایی در روند توسعه پایدار مناطق مرزی (موردمطالعه استان خراسان جنوبی)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، دوره 6، شماره 21، صص. 52-31.
7)      آزاد ارمکی، تقی؛ جلایی­پور، حمیدرضا؛ دلپسند، کامل (1397) کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر، فصلنامه توسعه محلی (روستایی- شهری)، دوره 10، شماره 1، صص. 28-1.
8)      بدری، سیدعلی؛ دربان آستانه، علی‌رضا؛ سیما سعدی (1397) تأثیر بازارچه‌های مرزی در توسعة سیاسی- فضایی مناطق روستایی مرزی مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان، جغرافیا و توسعه، دوره16، شماره 51، صص. 24-1.
9)       بذرافشان، جواد و طولابی نژاد، مهرشاد (۱۳۹۵) تحلیل اثرات و کارکردهای سرمایه اجتماعی در امنیت پایدار روستاهای مناطق مرزی بخش مرکزی سراوان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 16، شماره 41، صص. 76-55.
10)   بذرافشان، جواد؛ طولابی نژاد، مهرشاد؛ حملی، نجمه (1397) بررسی عوامل و محرک‌های تغییر الگوی معیشت روستاهای مناطق مرزی (موردمطالعه: دهستان مینان، شهرستان سرباز)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 18، شماره 49، صص. 150-127.
11)   برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1390) مدیریت و حکم روایی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
12)   پوراحمد، احمد؛ پیری، اسماعیل؛ محمدی، یادگار؛ پارسا، شهرام؛ حیدری، سامان(1397) حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهری (موردمطالعه: شهر مریوان)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال 6، شماره 24، صص. 98-81.
13)   تقوایی، مسعود و شیخ بگلو، رعنا (1392) ابداع و معرفی مدل RALSPI مدلی جدید جهت ارزیابی گزینه‌ها و سنجش سطح توسعه سکونتگاه‌ها، فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال 4، شماره 16، صص. 22-1.
14)   توکلی نیا، جمیله و شمس پویا، محمدکاظم (1396) به‌سوی حکمروایی اجتماع محلی، کوششی در معرفی موضوعات و عرصه‌های کلیدی مورد پژوهی، محله درکه، فصلنامه آمایش محیط، دوره10، شماره 37، صص. 217- 195.
15)   جعفری، محمد (1398) تأثیر توسعه متوازن بر همگرایی ملی در مناطق مرزی، فصلنامه مطالعات ملی، دوره 20، شماره 80، صص. 49-25.
16)   جوان، فرهاد؛ واعظ طبسی، علی؛ هاشمی زهی، سودابه؛ میرکی اناری، حسین (۱۳۹۵) سنجش میزان پایداری امنیت اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی (موردمطالعه: روستاهای مرزی هیرمند) پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، دوره 4، شماره 15، صص. 82- 57.
17)   حاجی نژاد، علی؛ پایدار، ابوذر؛ ارشد، حامد (1395) تحلیل جایگاه و تدوین برنامه استراتژیک حکمروایی خوب، مطالعه موردی: شهر زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، دوره14، شماره 42، صص. 82-63.
18)    حیدرنژاد، علیرضا؛ قنبری، قاسم؛ مجدی، علی‌اکبر (1394) بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی موردمطالعه شهر مرزی چابهار، فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 3، شماره ۸، صص. 24-1.
19)   حیدری ساربان، وکیل (1396) بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره 6، شماره 2، صص. 44-9.
20)   خبرگزاری انتخاب (1398)، برای کولبران چه کرده‌ایم؟ تاریخ انتشار: 4 دی ۱۳۹۸ https://www.entekhab.ir/
21)   خبرگزاری دانشجو (1399)، کولبری؛ تنها راه پیش روی مرزنشینان برای گذران زندگی، تاریخ انتشار: 2 بهمن 1399.
22)    خرازیان، هوال؛ اخباری، محمد؛ فرجی راد، عبدالرضا (۱۳۹۷) تحلیل تأثیر مؤلفه‌های توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی موردمطالعه منطقه مرزی بورالان تا سردشت، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 15 شماره ۶۰، صص. 96-79.
23)   داورخانی، فضیله؛ سلمانی، محمد؛ فرهادی، صامت؛ زارع، زهره (1390) حکمروایی خوب راهبردی برای کاهش فقر روستایی، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. سال 3، شماره 4، صص. 121-103.
24)   دربان آستانه، علیرضا و رضوانی، محمدرضا رضوانی (1390) تبیین عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی مطالعه موردی: شهرستان قزوین، مجله مدیریت شهری، دوره10، شماره 28، صص. 198-179.
25)   رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ صادقی، مظفر؛ علیپوریان، جهانبخش(1394) بنیان‌های نظری حکمروایی خوب در فرایند مدیریت روستایی نوین، فصلنامه مدیریت شهری ، دوره 14 ، شماره  38 ، صص. 53-43 .
26)   رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ منشی‌زاده، رحمت‌الله؛ رحمانی، بیژن؛ علیپوریان، جهانبخش (1396) تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعة پایدار روستایی (مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات)، مجلّه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال 6، شماره 1، صص. 153-133.
27)   رضوانی، محمدرضا؛ نظری، ولی‌الله؛ خراسانی، محمدامین (1389) فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه‌ریزی و توسعه روستایی، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
28)   رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ عظیمی آملی، جلال؛ پور طاهری، مهدی؛ احمدی پور، زهرا (1390) تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران، مجله پژوهش‌های روستایی، سال 2، شماره 4، صص. 34-12.
29)   رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ عظیمی آملی، جلال؛ پور طاهری، مهدی؛ احمدی پور، زهرا (1391) ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک. سال 8، شماره 2، صص. 28-1.
30)   زارعی، یعقوب (1394)، تبیین و سنجش میزان محرومیت در مناطق روستایی استان‌های مرزی و مرکزی کشور (مقطع زمانی 1385- 1375)، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند، تهران.
31)   زرقانی، سید هادی؛ مهدی زاده، صباح؛ اعظمی، هادی (1391)، تحلیل بازتاب‌های سیاسی- فضایی بازارچه‌های مرزی (نمونه موردی بازارچه مرزی باشماق مریوان)، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره ۱۶، شماره ۱، صص. 23-1.
32)   زنگنه، مهدی؛ خاوری، عاطفه؛ بنی اسد، طیبه (1397) سنجش و ارزیابی میزان زیست پذیری سکونتگاه‌های شهری مناطق مرزی(مطالعه موردی: تربتجام)، مجله: شهر پایدار ، دوره 1، شماره 2 ، صص. 46-31.
33)   سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1378)، مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379) جلد دوم مقدمه‌ای بر مفاهیم برنامه‌ریزی و تعریف اصطلاحات؛ تهران.
34)   سجادی، ژیلا؛ یارمرادی، کیومرث؛ کانونی، رضا؛ حیدری، مرتضی (1396) نقش حکمروایی شایسته در ارتقاء کیفیت محیط‌زیست شهری از دیدگاه ساکنان، مطالعه موردی: محله باغ فردوس منطقه یک شهر تهران، دو فصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال 8، شماره 1، پیاپی 15، صص. 108-95.
35)   سجادیان، ناهید و اکرامی، نعیم (1397) سنجش میزان برخورداری استان‌های مرزی کشور از شاخص‌های توسعه با استفاده از مدل‌های تاکسونومی عددی و تاپسیس، فصل‌نامه آمایش محیط، دوره11، شماره 41، صص. 69-47.
36)   شریف زادگان، محمدحسین و شمس کوشکی، هانیه (1393) برنامه‌ریزی فضایی راهبردی برای حکمروایی یکپارچه منطقه‌ای در منطقه کلان‌شهری تهران، مجله مدیریت شهری، دوره13، شماره 34، صص. 296-273.
37)   شماعی، علی؛ آدینه وند، علی‌اصغر؛ حاجی‌زاده، مریم (1391) ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال 4، شماره 11، صص 20-1.
38)   شماعی، علی؛ علی‌اکبری، اسماعیل؛  موحد، علی؛ احمدی، علی (1397) تحلیل اثرات اجتماعی- اقتصادی گردشگری تجاری بر شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای بانه و سردشت، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 13، شماره 2 ، شماره پیاپی 43 ، صص. 342-323 .
39)   طالشی، مصطفی و گل‌چینی، سحر (۱۳۹۷) آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی بازارچه مرزی سیران بند بانه، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 10، شماره 3، صص. 395-381.
40)   عبدالله زاده، سیروان و فتح الهی، سعید(1394) بازارچه‌های مرزی و احساس امنیت اقتصادی اجتماعی روستائیان مرزنشین موردمطالعه: بازارچه ها و روستاهای مرزی شهرستان بانه، مطالعات امنیت اجتماعی، دوره2، شماره 43، صص. 70-41.
41)   عظیمی آملی، جلال و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1393) حکمروایی روستایی (مدیریت توسعه پایدار)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
42)   عظیمی، حسین (1393) مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ دوازدهم، تهران، نشر نی.
43)   عنبری، موسی و مؤمنی، حسن (1399) پارادایم نوین توسعه روستایی، نوشته آنجل گاریه، مترجم، چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشه احسان.
44)    قادرمزی، حامد و جمینی، داود (1396) تبیین شکاف و نابرابری میان سکونتگاه‌های روستایی استان کردستان در برخوردار از مؤلفه‌های توسعه با رویکرد برنامه‌ریزی توسعه متوازن منطقه‌ای، اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای، دانشگاه کردستان.
45)   کامران، حسن؛ پریزادی، طاهر؛ حسینی امینی، حسن (1390)، ساماندهی فضایی نواحی مرزی هم‌جوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 2، شماره 5، صص. 132-109.
46)   کریمی، جعفر و محمدرضا محبوب فر (1391) تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی توریسم، چاپ اول، تهران: انتشارات ارکان دانش.
47)   کریمی، مرتضی و وفایی، علی‌اکبر (1392) امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی، شهر مریوان)، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 4، شماره 15، صص. 95-1.
48)   کوزه‌گر کالجی، لطفعلی؛ آقایی، پرویز؛ رئیسی، حسین (1396) تحلیل شناخت ابعاد احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی (موردمطالعه: شهر مریوان)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال 5، شماره 18، صص. 50-31.
49)   گلوردی، عیسی (1390) محدودیت‌ها و فرصت‌های توسعه اجتماعی- فرهنگی نواحی مرزی، ره نامه سیاست‌گذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی، سال 2 شماره ۱، پیاپی ۳،  صص. 23-11.
50)   لطفی، حیدر و موسی زاده، حسین (1397) نقش اقوام در توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی یک مطالعه در جنوب شرق ایران، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 10، شماره3، صص. 102-83.
51)   محمدی یگانه، بهروز؛ عینالی، جمشید؛ چراغی، مهدی؛ فریحی، فرزانه (1392) تحلیلی بر موانع اقتصادی- اجتماعی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان لیشتر، شهرستان گچساران)، مجله فرایند مدیریت توسعه، دوره 26، شماره 1، صص. 125-109.
52)   مختاری هشی، حسین؛ وزین، نرگس؛ قادری حاجت، مصطفی (۱۳۹۶) بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه جغرافیای سرزمین، سال 14، شماره ۵۴، صص. 60-43.
53)   مرکز آمار ایران (1398) سری زمانی نماگرها و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 55 سال کشور.
54)   مرکز آمار ایران (1395) سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرستان مریوان.
55)   مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری (1395) مسئله شناسی راهبردی در استان کردستان.
56)   مطیعی لنگرودی، حسن (1399) دیدگاه‌ها و نظریه‌های توسعه روستایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
57)   منتظر، فرامرز (1397) ارزیابی جایگاه ایران از منظر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) در میان کشورهای منطقه با تأکید بر سند چشم‌انداز ایران 1404، فصلنامه مطالعات عمران شهری، دوره 2، شماره 7، صص. 142-125.
58)   موسوی، عارف؛ طالشی، مصطفی؛ دربان آستانه، علیرضا (1396) تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های بومی حکمروایی خوب روستایی، فصلنامه مدیریت شهری، دوره16، شماره 49، صص. 523-511.
59)   موسوی، میرنجف؛ ویسیان، محمد؛ خلیفی پور حکیمه (1395) اولویت‌بندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق مرزی
60)   مطالعه موردی: استان کردستان، مجله جغرافیای سیاسی، سال 1، شماره2، صص.77-55.
61)   میرزایی، حسین و عبدالله زاده، سیروان (۱۳۹۳) بررسی تأثیر بازارچه‌های مرزی بر کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین (موردمطالعه بازارچه‌های مرزی و روستاهای شهرستان مریوان)، توسعه روستایی، دوره 6، شماره ۲، صص. 278-255.
62)    میره ای،  محمد؛ حسینی،  سید علی؛ میرزایی، سید مصطفی (۱۳۹۶) بررسی و تحلیلی  چگونگی توسعه‌یافتگی نواحی روستایی مرزی (موردمطالعه: دهستان‌های شهرستان سرخس)، پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 5، شماره 2، صص. 108-81.
63)   نجارزاده، محمد؛ ترابی، ذبیح‌الله؛ ملکان، احمد (1396) بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل گری سرمایه فرهنگی؛ موردمطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور، فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال 7، شماره 3، پیاپی 26، صص. 40-25.
64)   نوروزی، اصغر؛ مهدوی، داود؛ بدری زاده، زهرا (1396) ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در چارچوب شاخص‌های حکمروایی خوب روستایی (موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان اصفهان)، فصلنامه پژوهش‌های روستایی. دوره 8، شماره 4، صص. 663-649.
65)   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی https://mis.ito.gov.ir.
66)   ویسی، فرزاد؛ منوچهری، سوران و تابا، بدریه (1396) سنجش توسعه‌یافتگی نواحی روستایی مرزی (موردمطالعه: دهستان‌های شهرستان مریوان)، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 5، شماره 1، صص 132-111.
67)    ویسی، فرزاد؛ منوچهری، سوران؛ تابا، بدریه (1396) سنجش توسعه‌یافتگی نواحی روستایی مرزی (موردمطالعه دهستان‌های شهرستان مریوان)، پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 5، شماره 1، صص. 123-111 .
68) Asher, S. & Karan, Nagpal. & Paul, Novosad. (2018) the Cost of Distance: Geography and Governance in Rural India, seminar of the Global Development, University of Oxford.
69) Bhuiyan, S. (2011) Transition Towards a Knowledge-Based Society in post-communist Kazakhstan: Dose Good Governance Matter?, Journal of African Studies, Vol.46, No.4, pp. 404-421.
70) Boucaret, G. & Dewalle, S. (2003) Comparing Measures of Citizen Trust & Good Governance, International Review of Administrative Sciences, Vol.69, No.3, pp. 329-343.
71) Brunori, G. & Rossi, A. (2007) Differentiating countryside: Social representations and governance Patterns in rural areas with high social density: The case of Chianti, Italy, Journal of Rural Studies, Vol.23, No.2, pp.183–205.
72) Budsakorn, S. & Songkoon, C. & Boonchai, P. & Thongwol, N. (2010) Use of indigenous Knowledge for conservation and development of fishing career at the Lampao Damin Northeast, Journal of Social Sciences, Vol.6, No.3, pp.315- 319.
73) Derkzen, P. (2008) the politics of rural governance Case studies of rural partnerships in the Netherlands and Wales, Ph.D. Thesis, Wageningen University, The Netherlands.
74) Fischer, HW. (2016) Beyond Participation and Accountability: Theorizing Representation in Local Democracy, Journal of World Development, Vol.86, pp. 111-122.
75)  Goodwin, M. (1998) The Governance of Rural Areas: Some Emerging Research Issues and Agendas, Journal OF Rural Studies, Vol.14, No.1, pp.5-12.
76) Jiang, L. & Zeng, G. & Wan, C. & Liu, Z. (2019) Research on the Countermeasures for Rural Revitalization of the Ethnic Minorities in Border Areas, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol.310, pp.657-660.
77) Kapur, R. (2019) Governance and Administration in Rural Areas, https://www.researchgate.net/publication/331988319
78) Local Government Board (LGB), Officeof the President (2020) Promoting rural governance and participation in South Sudan, pp. 1-5.
79) MacKinnon, D. (2002) rural governance and local involvement: assessing state-community relations in the Scottish Highlands, Journal of Rural Studies, Vol.18, No.3, pp.307-324
80) Minogue, M. (2008) What Connects Regulatory Governance to Poverty? CRC, University, the Quarterly Review of Economics and Finance, No.48, pp.189–201
81) Newig, J. & Fritsch, O. (2009) Environmental Governance: Participatory, Multi-Level – and Effective?, Environmental Policy and Governance, Vol.19, No.3, pp.197–214.
82) Niebuhr, A. & Stiller, S. (2002) Integration Effects in Border Regions-A survey of Economic theory and Empirical Studies" Hamburgisches welt – Wirtschafts – Archive (HwwA) Hamburg institute of international Economics, pp. 1608 –1616.
83) OECD (2019) Rural3.0: People Centred Rural Policy–Policy Highlights, www.oecd.org/cfe/
84) Programme evalution organization government in India (2015) evalution study on border area development programme.
85) Scott, M. (2004) Building institutional capacity in rural Northern Ireland: the role of Partnership governance in the LEADER II programme, Journal of Rural Studies, Vol.20, pp.49–59.
86) Silo, A. (2017) the Practices of Local Government in the Border Areas, Unhas International Conference on Social and Political Science. pp.21-25.
87) Weigelt, J. & Müller, A. (2019) Rural governance – a precondition for inclusive and sustainable rural transformation, The International journal for rural development, pp. 38-40. www.rural21.com
88) Woreda, H. (2017) Decentralized Good Governance in Rural Land Administration: The Case of Amhara Region, Journal of Land and Rural Studies, Vol.6, No.1, pp. 131-142.
89) Zhao, SH. (2017) The Politics of Peasants, What Is “Rural Governance”? Publisher: Springer Singapore .
90) Zhihong, Z. & Suleiman A. & Xiaoying, Z. (2014) Rural Governance Development in the Context of the New-Type Urbanization in Tanzania: A Comparison with China, Canadian Social Science, Vol.10, No.4, pp.47-53.