تأثیر پهپادها در پیشگیری وضعی از قاچاق سلاح گرم در مرزهای استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار حقوق، واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد نراق دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

در دنیای کنونی گسترش فناوری‌های نوین تأثیر مثبتی در پیشگیری از جرائم را به دنبال داشته است. به‌گونه‌ای که امروزه تأثیر فناوری‌های نوین در پیشگیری از جرائم به‌خصوص قاچاق سلاح گرم در مرزهای جغرافیایی اهمیت دوچندان دارد. با توجه به اهمیت حفظ و حراست از مرزها، به‌کارگیری این فناوری‌ها در جهت پیشگیری از جرائم می‌تواند بستر را برای خنثی‌سازی تهدیدات مرتبط فراهم آورد. پیشگیری از قاچاق سلاح گرم به‌عنوان یکی از چالش‌ها و تهدیدات پیش‌روی مرزهای استان کرمانشاه، بیش‌ازپیش احساس می‌شود. به همین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر استفاده از پهپادها در پیشگیری وضعی از قاچاق سلاح گرم از مرزهای استان کرمانشاه پرداخته‌شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی پیمایشی است. ابزاری جمع‌آوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته بوده که جهت روایی پرسشنامه از روایی صوری و جهت پایایی آن از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج مبین همبستگی مطلوب (70%>a) می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان مرزبانی استان کرمانشاه می‌باشد که تعداد 40 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده است. سپس داده‌های به‌دست‌آمده در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. بر اساس یافته‌ها، دقت و کارایی بالای پهپادها ضمن به حداقل رساندن خطا و آسیب‌پذیری‌های انسانی، نقش مؤثری در پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق سلاح گرم از مرزهای استان کرمانشاه دارد. همچنین نتایج حاصله حالی است که پهپادها می‌توانند بالاترین کارکرد را ازلحاظ کنترل، مراقبت و پایش مرزهای این استان در جهت پیشگیری از قاچاق سلاح گرم داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Drones on Preventing the Situation of Firearms Smuggling in the Borders of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Alireza Milani 1
  • Mohsen Gholami Razini 2
1 Assistant Professor of Law, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Naragh Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

These days, the development of new technologies has had a positive effect on crime prevention. In such a way that today the impact of new technologies in crime prevention, especially firearms smuggling across geographical borders is doubly important. Given the importance of border protection, the use of these technologies to prevent crime can provide a platform for neutralizing related threats. Prevention of firearms smuggling is increasingly felt as one of the challenges and threats to the borders of Kermanshah province. For this purpose, in the present study, the effect of using drones in preventing the situation of firearms smuggling from the borders of Kermanshah province has been investigated. This research is applied in terms of purpose and its method is descriptive survey. Data collection tools were library resources and a researcher-made questionnaire. For the reliability of the questionnaire, face reliability was used and for its validity, Cronbach's alpha coefficient formula was exerted, which shows the desired correlation (a> 70%). The statistical population includes border guards of Kermanshah province, 40 of whom have been selected as the sample size. The obtained data were then analyzed in SPSS software. According to the findings, the high accuracy and efficiency of drones, while minimizing human error and vulnerabilities, has an effective role in preventing, identifying and combating smuggling of firearms from the borders of Kermanshah province. The results also show that drones can have the highest performance in terms of control, surveillance and monitoring of the province's borders to prevent firearms smuggling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational Prevention
  • Firearms Smuggling
  • New technologies
  • Drones
  • Kermanshah Borders
1)    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب 1390.
2)    آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب 1390.
3)    آر. بِرنز، دیوید (2000) مرزها، مراقبت و کنترل در عصر دیجیتال، نشریه دانشگاه الینویز جنوبی ایالات‌متحده آمریکا.
4)    آقاجانی، حمیدرضا (1388) استفاده از پهپادها در عملیات نظامی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، دوره11، شماره 54، صص.160-129.
5)    آقاجانی، حمیدرضا (2015) آینده مدیریت مرز؛ حفظ امنیت و تسهیل موفقیت، بخش امنیت عمومی و مجموعه انتشارات عدالت و امنیت، ایالات‌متحده (WWW.PWC.Com).
6)    اسدی فرد، محمد؛ قائد رحمتی، ابراهیم؛ ملکی، محمد (1399) تأثیر تجهیزات الکترونیکی در ارتقاء امنیت مرزهای استان کردستان، فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 8، شماره 1، صص. 61-49.
7)    اسدی فرد، محمد (1392) نقش پهپادها در ایجاد امنیت و اشراف اطلاعاتی مناطق مرزی کشور، سومین همایش پدافند غیرعامل کشور، دانشگاه ایلام.
8)    جی. پاپادِمیتریو، دِمیترویِس و کالِت، الیزابت (2011) معماری جدید برای مدیریت مرز، موسسه سیاست مهاجرت، واشنگتن ایالات‌متحده.
9)    جمعی از نویسندگان (1381) بررسی قاچاق کالا و راهکارهای هدایت فعالیت قاچاق به مسیرهای قانونی و رسمی، تهران: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاه.
10) حیدری‌فر، محمد رئوف و جلیلیان، حمیدرضا (1394) فناوری در مرز؛ همزیستی ژئوپلیتیک و ژئواکونومی، فصلنامه سپهر، دوره 20، شماره 80، صص.96-88.
11) دهخدا، علی‌اکبر (1371) فرهنگ لغت دهخدا، جلد 28، تهران: نشر امیرکبیر.
12) ذوالفقاری، حسین؛ واژگان، سلیمان؛ پناهی، حمید (1391) تأثیر فناوری‌های نوین در ارتقای امنیت مرزها، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 3، شماره 3، صص. 114-87.
13) رزنبام، دنیس؛ لوریسیو، آرتور؛ داویس، روبرت (1379) پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه رضا پرویزی، مجله حقوقی دادگستری، دوره10، شماره 32، صص.162-147.
14) زی. بودِن‌هَیمر، دیوید (2003) فناوری برای محافظت از مرز: تأمین بودجه و اولویت‌های امنیت داخلی، نشریه امنیت داخلی، ایالات‌متحده آمریکا.
15) زمانی جاغرق، حسن؛ کریمی، عباس؛ فرتاش، مهدی (1397) کنترل و امنیت مرزها و میدان رزم هوشمند با استفاده از شبکه‌های حسگر بیسیم، کنفرانس بین‌المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلان‌شهرها، راهکارها و چالش‌ها با محوریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، تهران، دانشگاه افسری امام علی (ع).
16) شجیعی گیسور، مجید (1386) قاچاق کالا، تهران: معاونت آموزش ناجا.
17) فلی مبان، عماد (2013) نظارت و شناسایی پیشرفته ترددهای مرزی با استفاده از فناوری شبکه حسگر بیسیم، ترجمه پرویز سبحانی، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال 6، شماره 24، صص. 13-1.
18) کیانی فلاورجانی، فرهاد (1391) افزایش امنیت و کنترل در مرزها با بهره‌گیری از پرنده‌های بدون سرنشین (پهپاد در نیروی انتظامی و یگان‌های مرزبانی)، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص 1077-1069.
19) محمدی، فرهاد، (1397) نقش فناوری‌های جدید در پیشگیری از قاچاق کالا (موردمطالعه؛ مرزهای استان کردستان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پیشگیری، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
20)   وطن پور، علیرضا (1386) نگاهی گذرا به پدیده قاچاق و امنیت مرزها، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
21)  Aggelidis, V.P. & Chatzoglou, P.D. (2009) Using a Modified Technology Acceptance Model in Hospitals, International Journal of Medical Information, Vol.78, pp.115-126.
22)  Dishaw, M. & Strong, D. & Bandy, D. b. (2002) Extending the Task-Technology fit Model with Self-Efficacy Constructs, Eighth Americas Conference on Information Systems, pp.1021-1027.
23)  Lee, S. & Kim, B.G. (2009) Factors Affecting the Usage of Internet: A Confirmatory Study, Computers in Human Behavior, Vol.25, pp.191-201.
24)  Teo, S.H. & Lin, S. & lai, K.H. (2008) Adopters and Non-Adopters of Eprocurement in Singapore: An Empirical study, Retrieved from Omega, Vol.7, No.5, pp.927-987.
25)  ung, F.C. & Chang, S.C. (2008) Nursing students Behavioral Intention to Use Online Courses: A Questionnaire Survey, Int. J. Nursing Studies, Vol.45, pp.1299-1309.
26)  Yu, C.S. & Tao, Y.H. (2009) Understanding Business-Level Innovation Technology Adoption, Tec novation, Vol.27, pp.336-351.