تحلیل عوامل شیوع عملیات‌های تروریستی در منطقه میر جاوه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی، نطنز، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

3 استادیار آمار، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

4 استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، واحد نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی، نطنز، ایران

چکیده

عملیات‌های تروریستی می‌تواند بر امنیت و احساس آن در جامعه به‌طور گسترده تأثیرگذار باشد. بررسی عناصر فرهنگی، اجتماعی و رویکردهای سیاسی و انتظامی در مقابله با تروریسم، نمایانگر تأثیر آن‌ها در شیوع عملیات‌های تروریستی است. هدف پژوهش تحلیل این عوامل و تأثیر آن‌ها در شیوع عملیات‌های تروریستی منطقه میر جاوه است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. عوامل مؤثر در شیوع عملیات‌های تروریستی به‌وسیله مصاحبه ساختاریافته با 46 نفر از فعالان اجتماعی، فرهنگی و افراد آگاه به مسائل امنیتی در منطقه میر جاوه و توزیع پرسشنامه محقق ساخته به تعداد 170 نفر از کارکنان ستاد و یگان‌های مرزی هنگ میر جاوه به‌عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران جمع‌آوری شد. اعتبار پژوهش از نوع سازه و صوری و روایی هریک از مفاهیم از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده است، به‌نحوی‌که این ضریب در مفاهیم: عملیات‌های تروریستی، عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انتظامی به ترتیب 86/0، 62/0، 88/0، 75/0 و 84/0 می‌باشد. بر اساس یافته‌های توصیفی، میانگین شیوع عملیات‌های تروریستی از منظر پاسخگویان 31/3 در دامنه 1-5 است. این میزان در عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در همان دامنه، به ترتیب 49/3، 30/3 و 81/3 می‌باشد. بنابراین عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر از حد متوسط و عوامل انتظامی کمتر از حد متوسط (86/2) می‌باشد. بر اساس یافته‌های تحلیلی، مرزبانانی که تجربه خدمتی بیشتری در مرزدارند، عوامل فرهنگی و اجتماعی را بیشتر در شیوع عملیات‌های تروریستی مؤثر می‌دانند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انتظامی با شیوع عملیات‌های تروریستی در منطقه میر جاوه رابطه دارند، چنانچه با افزایش این مسائل، عملیات‌های تروریستی شیوع بیشتری می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Causes of the Spread of Terrorist Operations in Mirjaveh Region

نویسندگان [English]

  • Rahman Sanganeh 1
  • Mahdi Porgholamhosein 2
  • Hosein Bojari 3
  • Reza Abbasi Bakhtiari 4
1 Assistant Professor of Law, Natanz Branch, Islamic Azad University, Natanz, Iran
2 M.A of Psychology, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
3 Assistant Professor of Statistics, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
4 Assistant Professor of Sports Management and Planning, Natanz Branch, Islamic Azad University, Natanz, Iran
چکیده [English]

Terrorist operations can profoundly affect security and its sense in society. The study of cultural, social and political and disciplinary elements in the fight against terrorism shows their impact on the prevalence of terrorist operations. The purpose of this study is to analyze these factors and their impact on the prevalence of terrorist operations in the Mirjaveh region. The research method is applied and descriptive-survey in terms of purpose and   nature, respectively. The effective Factors on the prevalence of terrorist operations through structured interviews with 46 social and cultural activists and people aware of security issues in the Mirjaveh region and the distribution of a researcher-made questionnaire to 170 staff members and border units of the Mirjaveh Regiment as a sample size based on the Cochran's formula was collected. The validity of the research is structural and formal and the reliability of each concept is calculated through Cronbach's alpha coefficient, so that this coefficient in the concepts: terrorist operations, cultural, social, political and disciplinary factors are 0.86, 0.62, 0.88, 0.75 and 0.84, respectively. Based on descriptive findings, the average prevalence of terrorist operations from the perspective of respondents is 3.31 in the range of 1-5. This rate in social, cultural and political factors in the same range is 3.49, 3.30 and 3.81, respectively. Therefore, social, cultural and political factors are above average and disciplinary factors are below average (2.86). According to analytical findings, border guards who have more service experience at the border consider cultural and social factors to be more effective in the spread of terrorist operations. The results indicate that social, cultural, political and disciplinary issues are related to the prevalence of terrorist operations in the Mirjaveh region, as with the increase of these issues, terrorist operations become more prevalent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Mirjaveh Region
  • cultural conflict
  • dissemination of interests
1)    احمدی پور، زهرا؛ حیدری موصلو، طهمورث؛ جلالی، اکبر (1390) تبیین عوامل ناامنی در جنوب شرق ایران، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره2، شماره 27، صص. 44-13.
2)    اسداللهی، حسن و توکلان، علی (1398) راهکارهای انتظامی مقابله با گروهک‌های تروریستی نواحی مرزی جنوب شرق کشور، پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 7، شماره 2، صص.161-139.
3)    آشوری، داریوش (1397) تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات آگاه.
4)    اطاعت، جواد و دبیری، علی‌اکبر (1395) بررسی ابعاد مکانی-فضایی تروریسم، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 12، شماره 2، صص 24-47.
5)    توکلی، سعید (1391) راهبردهای تروریسم، فصلنامه آفاق امنیت، دوره 5، شماره 16، صص.104-77.
6)    جعفریان، محمدحسن (1393) فرماندهی انتظامی و چالش‌های امنیتی در شهرهای مرزی (موردمطالعه: شهر میر جاوه)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 5، شماره 3، صص.26-7.
7)    جوانمرد، بهروز (1393) تسامح به صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرائم خرد، چاپ دوم، تهران: میزان
8)    دهخدا، علی‌اکبر (1343) لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
9)   رضایی، علیرضا و حشمتی، امیر (1395) نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی، حبل‌المتین، دوره 5، شماره 14، صص. 68-48.
10) رضوی، محمد و حسینی، سید مهدی (1395) تبیین عوامل تروریستی مؤثر بر ناامنی مرزهای جنوب شرق کشور، پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 4، شماره 4، صص. 134-107.
11) سلیمی، علی و داوری، محمد (1393) جامعه‌شناسی کج‌روی، قم: انتشارات پژوهشکده و دانشگاه.
12) شاهمرادی، حسین و رفیعی دولت‌آبادی، محمدرضا (1399) بررسی ابعاد مکانی- فضایی تروریسم در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 9، شماره 1، صص. 148-123.
13) شعبانی اصل، محمدرضا و پاشایی هولاسو، امین (1396) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر شکل‌گیری پدیده تروریسم در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد فازی، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 8، شماره 2، صص. 30-1.
14) صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1398) آسیب‌شناسی اجتماعی، چاپ هشتم، تهران: نشر سمت.
15) صالحی امیری، سید رضا (1395) مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، چاپ هفتم، تهران: نشر ققنوس.
16) عبدی، عطاءالله؛ مستجابی، حمید؛ عمرانی نژاد، فاطمه (1395) عوامل مؤثر بر ناامنی و فعالیت‌های تروریستی در مرزهای شرقی کشور، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال 8، شماره 1، صص. 160-141.
17) فلیک، اووه (1399) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ یازدهم، تهران: نشر نی
18) محمدپور، احمد (1390) روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
19) نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1383) پیشگیری عادلانه از جرم در علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران: سمت.
20)  Bayhis, John. & Smith, Steve. (2005) The Globalization of World Politics: An introduction to International Relation, oxford.
21)  Bennet, Trever. (1998) Crime and Prevention" in: The Handbook of Crime and Punishment, Edited by Michael Tonry, New York, Oxford University Press.
22)  Jang, Hyunseok. & Hoover–Larry, T. & Lawton–Brian, A. (2008), Effect of broken windows enforcement on clearance rates; The Journal of Criminal justice, Vol.22, No.36, pp529-538
23)  Hoffman, Bruce. (1998) Inside Terrorism, New York: Columbia University Press.
24)  Kılıçlar, Arzu. & Usakli, Ahmet. & Tayfun, Ahmet. (2017) Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.8, No.21, pp.232-246
25)  Neumann, R. Peter & Smith, M.L.R. (2008) The Strategy of Terrorism: How it Works, and Why it Fails, London: Rutledge.
26)  Schuurman, Bart. & John, G. Horgan. (2016) Rationales for Terrorist Violence in Homegrown Jihadist Groups (A Case Study from The Netherlands), Aggression and Violent Behavior, Vol.27, No.32, pp.55-63.
27)  Syed, AliAbbas. & Shabib, HaiderSyed. (2020) Sectarian terrorism in Pakistan (Causes, impact and remedies), Journal of Policy Modeling, Available online 9 September 2020.