تأثیر آموزش بر کیفیت خدمات پشتیبانی دریایی با نقش میانجی انتقال آموزش و رضایت شغلی مطالعه موردی: مرکز پشتیبانی دریایی مرزبانی ناجا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد قشم دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش بر کیفیت خدمات پشتیبانی دریایی با نقش انتقال آموزش و رضایت شغلی انجام شد. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش مرکز پشتیبانی دریایی مرزبانی ناجا که کارکنان اداره تعمیرات شناوری آماد و پشتیبانی در مرز دریایی استان‌های ساحلی (بوشهر، بندرعباس، چابهار، بابلسر) بوده است که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 80 نفر به روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه 27 سؤالی شین و تانک (2018) بود که روایی پرسشنامه از طریق خبرگی و ضریب نسبی روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (7/0 و بالاتر) بدست آمده است. برای آزمون نرمال بودن داده‌ها از آزمون چولگی و کشیدگی و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون سوبل استفاده گردید. نرم‌افزارهای مورداستفاده در این پژوهش، SPSS23 و Smart PLS2 بود. نتایج پژوهش نشان می­دهد که رضایت شغلی به‌عنوان متغیر میانجی بین آموزش و کیفیت خدمات، انتقال آموزش به‌عنوان متغیر میانجی بین آموزش و کیفیت خدمات و درنهایت رضایت شغلی به‌عنوان متغیر میانجی بین انتقال آموزش و کیفیت خدمات مطرح می‌باشد. بنابراین مدیران سازمان موردمطالعه، می‌بایستی با فراهم نمودن شرایط لازم برای توسعه مهارت‌آموزی و انتقال مناسب آموزش، زمینه را برای افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان، زمینه را ارتقای کیفیت خدمات فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Training on the Quality of Maritime Support Services with the Mediating Role of Training Transfer and Job Satisfaction Case Study: NAJA Maritime Support Center

نویسندگان [English]

  • Hajieh Rajabi Farjad 1
  • Sirous Hossin Alizadeh 2
1 Associate Professor of Human Resource Management, Amin Police University, Tehran, Iran
2 Ph.D. A student in Public Management, Qeshm Branch of Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of training on the quality of marine support services with the role of training transfer and job satisfaction. The research method is applied in terms of purpose and also is a descriptive-survey. The statistical population of this study was the NAJA Maritime Support Center, which included the staff of the Marine Border Repair and Support Office of the coastal provinces (Bushehr, Bandar Abbas, Chabahar, Babolsar) that by using Cochran's formula, a sample size of 80 people was selected through simple sampling method. The data collection tool was a 27-item Shin and Tank Questionnaire (2018) in which the validity of the questionnaire was obtained through expertise and the relative content validity coefficient and reliability were obtained through Cronbach's alpha (0.7 and above). In order to test the normality of the data, skewness and elongation test were used and to examine the research hypotheses, structural equation modeling, and Sobel test was exerted. Also, the SPSS23 and Smart PLS2 software programs have been exploited in this study. The results show that job satisfaction is a mediator between education and service quality, education transfer is a mediator between education and service quality and finally, job satisfaction is a mediator between education transfer and service quality. Therefore, the managers of the organization under study should provide the necessary conditions for the development of skills training and appropriate transfer of training in order to increase the level of job satisfaction of employees, and improve the quality of services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Service Quality
  • training transfer
  • Job satisfaction
1)   خراسانی، ابصلت؛ شمس مورکانی، غلامرضا؛ مختاری، زینب (1396) ارزیابی نقش عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش‌های ضمن خدمت، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره 9، شماره 1، صص 128-109.
2)   رضا رفیعی، حسن و غفارپور، راسخ (1395). تأثیر آموزش فرماندهان برکیفیت انجام مأموریت‌های کارکنان فرماندهی مرزبانی استان اردبیل (مطالعه موردی: هنگ‌های مرزی پارس‌آباد و گرمی)، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 4، شماره 4، صص. 126-108.
3)     سبحانی فرد، یاسر؛ غفاری، مسعود؛ محمدی، مهدی (1393) بررسی اثر کیفیت خدمات آموزش بر رضایت دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع)، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دوره 3، شماره 3، صص.162-147.
4)   شاه‌حسینی، محمدعلی؛ نارنجی، فاطمه؛ عبادی، رحیم؛ رودباری، حمید (1394). ارزیابی کیفیت خدمات نظام یاددهی- یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره 49، شماره 2، صص 303-227.
5)   قائد رحمتی، ابراهیم؛ اسدی فرد، محمد (1396) تأثیر آموزش‌های مرزی بر کیفیت کارایی و عملکرد کارکنان مرزبانی ناجا. پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 5، شماره 3، صص.210-187.
6)   قنبری، سیروس و زندی، خلیل (1397) طراحی الگوی سیستماتیک عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار، مدیریت بهره‌وری، دوره 12، شماره 45، صص. 151-115.
7)   قنبری، سیروس؛ شمس مورگانی، غلامرضا؛ عارفی، محبوبه؛ زندی، خلیل (1396) آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، دوره 4، شماره 12، صص 27-1.
8)     نحریر، بتول (1389) ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها، نشریه طب نظامی، دوره 12، شماره 1، صص. 26-23.
9)   Baldwin, T. T. & Ford, J. K. (1988) Transfer of training: A review and directions for future research, Personnel psychology, Vol.41, No.1, pp. 63-105.
10)    Belias, D. & Koustelios, A. & Vairaktarakis, G. & Sdrolias, L. (2015) Organizational culture and job satisfaction of Greek banking institutions, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.‌ 175, No.pp. 314-323.
11)    Bowen, D. E. & Lawler III, E. E. (2006) The empowerment of service workers: What, why, how, and when, Managing innovation and change, Vol.33, No.3, pp.155-69.
12)    Buckley, R. & Caple, J. (1995) The theory and practice of training (3rd ed.), London: Kogan Page Publishers.
13)    Burke, L. A. & Hutchins, H. M. (2007) Training transfer: An integrative literature review, Human resource development review, Vol.6, No.3, pp.263-296.
14)    Chaichi, K. (2012) Impact of staff training on customer satisfaction in travel agencies in klang valley Malaysia, European journal of social sciences, Vol.‌29, No.2, pp.270-282.
15)    Chang, T. Z. & Chen, S. J. (1998) Market orientation, service quality and business profitability: a conceptual model and empirical evidence, Journal of services marketing, Vol. 12, No.4, pp.246- 264.
16)    Chen, C. F. (2008) Investigating structural relationships between service quality, perceived value, satisfaction, and behavioral intentions for air passengers: Evidence from Taiwan. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol.‌42, No.4, pp.709-717.‌
17)    Colquitt, J. A. & Lepine, J. A. & Noe, R. A. (2000) Toward an integrative theory of training motivation: A meta-analytic path analysis of 20 years of research. Journal of Applied Psychology, Vol.85, No.5, pp.678-707.
18)    Dhar, R. L. (2015). Service quality and the training of employees: The mediating role of organizational commitment, Tourism Management, Vol.‌.46, No.1, pp.419-430.
19)    Gonzalez, M. E. A. & Comesaña, L. R. & Brea, J. A. F. (2007) Assessing tourist behavioral intentions through perceived service quality and customer satisfaction, Journal of business research, Vol.‌60, No.2, pp.153-160.
20)    Gronroos, C. (2000) Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach, John Wiley and Sons.
21)    Hanaysha, J. & Tahir, P. R. (2016) Examining the effects of employee empowerment, teamwork, and employee training on job satisfaction, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.‌219, No.1.pp.272-282.
22)    Hansen, T. (2001) A study examining the factors affecting training motivation (Doctoral dissertation, Bowling Green State University)
23)    Holton, E. F. & Bates, R. A. & Ruona,W. E. A. (2000) Development of a generalized learning transfer system inventory. Human Resource Development Quarterly, Vol.‌ 11, No.4, pp.333-360.
24)    Kotler, P. (2004) PrinciplesofMarketing, PearsonEducationPteLtd,Indian Branch, fifth Indian Print, Delhi.
25)    Lai, F. & Hutchinson, J. & Li, D. & Bai, C. (2007) An empirical assessment and application of SERVQUAL in mainland China's mobile communications industry, International Journal of Quality & Reliability Management. Vol.24, No.3, pp.244-262.
26)    Markeset, T. & Kumar, U. (2005) Study of product support strategy: conventional versus functional products, Journal of  Quality in Maintenance Engineering, Vol.‌11, No.1, pp.53-67.
27)    Murali, S. & Pugazhendhi, S. & Muralidharan, C. (2016) Modelling and investigating the relationship of after sales service quality with customer satisfaction, retention and loyalty–a case study of home appliances business. Journal of retailing and consumer services, Vol.‌ 30, No.2, pp.67-83
28)    Nielsen, K. & Randall, R. & Christensen, K. B. (2010) Does training managers enhance the effects of implementing team-working? A longitudinal, mixed methods field study, Human Relations, Vol.‌ 63, No.11, pp.1719-1741.
29)    Noorizan, M. M. & Afzan, N. F. & Akma, A. S. (2016) The moderating effects of motivation on work environment and training transfer: A preliminary analysis, Procedia Economics and Finance, Vol. 37, No.1, pp.158-163.
30)    Pineda, P. (2010) Evaluation of training in organizations: A proposal for an integrated node, Journal of European Industrial Training, Vol.‌34, No.7, pp.673-693.
31)    Roach, V. & Lemasters, L. (2006) Satisfaction with online learning: A comparative descriptive study, Journal of Interactive Online Learning, Vol.‌5, No.3, pp.317-332.
32)    Roberson, L. & Kulik, C. T. & Pepper, M. B. (2009) Individual and environmental factors influencing the use of transfer strategies after diversity training, Group & Organization Management, Vol.‌34,No.1, pp.67-89.‌
33)    Sahinidis, A. G. & Bouris, J. (2008) Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes, Journal of European Industrial Training, Vol.32, No.1, pp.63-76.
34)    Shen, J. & Tang, C. (2018) How does training improve customer service quality? The roles of transfer of training and job satisfaction. European management journal, Vol. 36, No.6, pp. 708-716.
35)    Stafford, L. (2008) Social exchange theories. Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives, pp. 377-389.
36)    Tharenou, P. & Saks, A. M. & Moore, C. (2007) A review and critique of research on training and organizational-level outcomes, Human Resource Management Review,Vol.‌ 17, No.3, pp.251-273.‌.
37)    Trofino, A. J. (2000) Transformational leadership: moving total quality management to world‐class organizations. International Nursing Review, Vol.‌47, No.4, pp.232-242.
38)    Velada, R. & Caetano, A. (2007) Training transfer: the mediating role of perception of learning. Journal of European Industrial Training
39)    Wagen, V. (2005) Building Quality Service: With Competency Based Human Resource Management. Mumbai: Jaico Imprint.
40)    Williams, L. J. & Vandenberg, R. J. & Edwards, J. R. (2009) 12 structural equation modeling in management research: A guide for improved analysis, Academy of Management Annals, Vol.‌3,No.1, pp.543-604.
41)    Yao, S. & Wang, X. & Yu, H. & Guchait, P. (2019) Effectiveness of error management training in the hospitality industry: Impact on perceived fairness and service recovery performance. International Journal of Hospitality Management, Vol.‌ 79, No.1, pp.78-88.‌
42)    Yaw, D. C. (2008) Tools for transfer. Industrial and Commercial Training, Vol.‌40, No. 3, pp.152-155.