بررسی عوامل فرهنگی گرایش به قاچاق کالا در شهرهای مرزی کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه فن‌آوری ارتباطات و تحول چشم‌گیر در مبادلات و مناسبات بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده است. از طرفی وجود مرزها و سیاست‌های ناشی از اعمال حاکمیت دولت‌ها در امر صادرات و واردات موجب پدید آمدن قاچاق شده است. هدف تحقیق بررسی عوامل فرهنگی گرایش به قاچاق در شهرهای مرزی کرمانشاه می باشد. روش پژوهش کاربردی و از نوع آمیخته با جامعه آماری 385 نفر در شهرهای مرزی کرمانشاه در سال 1398 انجام‌شده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه روا (نظر متخصصین) و پایا (آلفای کرونباخ 82/0) جمع‌آوری و با نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار لیزرل تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای تجانس فرهنگی بین دو مرز، سبک زندگی، تجمل‌گرایی، باورهای فرهنگی، فقر فرهنگی، تضعیف فرهنگ کار، مبانی اعتقادی و فرهنگ سودآوری، در گرایش به قاچاق کالا در شهرهای مرزی کرمانشاه تأثیرگذار است. شاخص‌های برازش به‌دست‌آمده، نشان داد که مدل تدوین‌شده از برازش مناسبی برخوردار بوده و متغیری‌های تجانس فرهنگی بین دو مرز، سبک زندگی، تجمل‌گرایی، باورهای فرهنگی، فقر فرهنگی، تضعیف فرهنگ کار، مبانی اعتقادی و فرهنگ سودآوری، ترتیب به میزان 71/0،64/0، 63/0، 67/0، 66/0،66/0،56/0،68/0، 078/ 0 در گرایش به قاچاق کالا در شهرهای مرزی کرمانشاه تأثیرگذار بوده و میزان شاخص RMSEA در حد استاندارد است و مدل عوامل فرهنگی گرایش به قاچاق در شهرهای مرزی کرمانشاه داری برازش می‌باشد. بیشترین ضریب تأثیر مسیر مربوط به فرهنگ سودآوری (ضریب مسیر=68/0) و تجانس فرهنگی بین دو مرز (ضریب مسیر=71/0) و باورهای فرهنگی (ضریب مسیر=67/0) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Cultural Factors of the Tendency to Goods Smuggling in the Border Cities of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Boroomakd Mirzaeipour 1
  • Soroush Fathi 2
  • Tahmures Shiri 3
1 Ph.D. A student in Cultural Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the development of communication technology and the dramatic change in exchanges and relations between countries has brought closer the consumer culture of societies. On the other hand, the existence of borders and policies resulting from the sovereignty of governments in exports and imports has led to the emergence of smuggling. The purpose of this study is to investigate the cultural factors of the tendency to smuggle in the border cities of Kermanshah. The research method is applied and mixed.  The statistical population is 385 people in the border cities of Kermanshah in 1398. Data were collected through valid (expert opinion) and reliable (Cronbach's alpha 0.82) questionnaire, and by using SPSS and LISREL software programs, has been analyzed. The results show that the variables of cultural homogeneity between the two borders, lifestyle, luxury, cultural beliefs, cultural poverty, weakening work culture, beliefs and profitability culture, are effective in the tendency to smuggle goods in the border cities of Kermanshah. The obtained fit indices showed that the developed model had a good fit and the variables of cultural homogeneity between the two borders, lifestyle, luxury, cultural beliefs, cultural poverty, weakening work culture, beliefs and profitability culture, respectively, by 0.71 0.64, 0.63, 0.67, 0.66, 0.56, 0.56, 0.68, 0.078 have been effective in the tendency to smuggle goods in the border cities of Kermanshah. So the amount of RMSEA index is within the standard and the model of cultural factors tending to smuggle in the border cities of Kermanshah is appropriate. The highest coefficient of influence of the path is related to the culture of profitability (path coefficient = 0.68) and cultural homogeneity between the two borders (path coefficient = 0.71) and cultural beliefs (path coefficient = 0.67).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • cultural factors
  • goods smuggling
  • Border Cities of Kermanshah
1)   آرمند، محمدعلی و رسولی نژاد، سیدپویا (۱۳۹۴) بررسی رابطه سبک زدگی اسلامی با نشاط اجتماعی و رضایت از زندگی شهر یزد: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، بهار 1394، صص 19 - 1.
2)     احمدی، حمید (1379) قومیت و قوم‌گرایی در ایران، افسانه و واقعیت، چاپ دوم، تهران: انتشارات نی.
3)     بهار، مهری (1390) مصرف و فرهنگ، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
4)   بیابانی، غلامحسین و ستوده گندشمین، مجتبی (1396) بررسی سازمان‌یافتگی قاچاق کالا و ارز در مرزهای جنوبی ایران (مطالعه موردی: استان‌های بوشهر هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان)، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 6، شماره 32. صص. 63-29.
5)     پژویان، جمشید و مداح، مجید (1385) بررسی اقتصادی قاچاق در ایران، پژوهش‌نامه اقتصادی، سال 3، شماره 12، صص. 70-43.
6)   پوران، رضا (1388) بررسی علل و آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی واردات کالاهای قاچاق در ایران، اولین جشنواره فراخوان مقالات اقتصاد سالم، تهران، صص. 34-20.
7)     پییر بوردیو (1380) نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مودی ها، چاپ دوم، تهران: انتشارات نی.
8)     تاری، فتح الله و غلامی باغی؛ سعید (  1389) تأثیر متقابل فرهنگ و قاچاق کالا، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال 4، شماره 42، صص. 62 - 48.
9)   چولی، محمد؛ باقری، معصومه؛ حسین زاده؛ علی حسین (1389) بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی خانواده‌های ایرانی (موردمطالعه: شهر تهران)، فصلنامه خانواده، سال 9، شماره 22، صص. 54-43.
10) دهدشتی، زهره؛ قاسمی؛ حسن؛ قاسمی سیفی، ابوالفضل (1389) تأثیر کشور گرایی مصرف‌کننده بر قصد خرید کالاهای داخلی، فصلنامه مطالعات مدیریت و بهبود و تحول، بهار 1389، سال 4، شماره 12، صص. 142-115.
11)  راموز، ادریس و شعاعی؛ رضا (1397) بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر هویت فرهنگی، دوماهنامه اقتصاد پنهان، اسفند 1397، سال 6، شماره 11، صص.47-34.
12)  ربانی خوراسگانی، رسول و رستگار، یاسر (۱۳۸۷) جوان و سبک زندگی مصرفی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال 3، شماره ۲۴، صص. 53 - 44.
13)  سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی (1398) گزارش سالیانه، چاپ اول، کرمانشاه: انتشارات سازمان.
14)  شکربیگی، علیرضا؛ یاسمی نژاد، پریسا؛ احمدی، امیر (1392) تأثیرات قاچاق کالا بر خانواده و فرهنگ، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، صص.48-32.
15)  قاسمی، بهروز و بهرامی، محسن (1384) آسیب‌شناسی قاچاق کالا در ایران، چاپ سوم، تهران: نشر فارابی.
16)  قاسمی، حمیدرضا (1395) چگونگی نحوه انضباط‌بخشی به قاچاق کالا و ارز، نوبت اول، تهران، دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران.
17)  کاظمی، سید علی‌اصغر (1376) بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، چاپ سوم، تهران: نشر قومی.
18)  کرسول، جان. (1390) روش‌های پژوهش ترکیبی، ترجمه علیرضا کیامنش و جاوید سرایی، چاپ چهارم، تهران: نشر آییژ.
19) کهنه پوشی، سید هادی و شایان؛ حمید (1391) بررسی تأثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر مریوان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 13، شماره 29، صص.62-45.
20) موسایی، میثم و احمدزاده؛ مریم (1389) بررسی رابطه بین آموزش اجتماعی و ارتکاب به قاچاق کالا، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، بهار 1390، سال 6، شماره 32، صص.89-69.
21)  نوری، جعفر (1385) پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، مجله حقوقی مجد، دوره 4، شماره 43، صص. 69-56.
22)  هومن، حیدر علی (1384) مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
23) Bradbury, S, L. (2010) an assessment of the free and secure trade (FAST) program along the Canada-US border, Journal of Transport Policy, Vol.17, pp.367-380.
24) Cohen J. (1960) A coefficient of agreement for nominal scales, Educ Psychol Meas, edition2, Publisher Springer Netherlands.
25) Monjon, S. & Quirion, P. (2010) How to design a border adjustment for the European Union emissions trading system. Journal of Energy Policy, Vol.38, pp.5199-5207.
26) Newman, I. & Lim, J. & Pineda, F. (2013) Content Validity Using a Mixed Methods Approach, Edition4, Publisher Sheffield England.
27) Polit, DF. & Beck, CT. (2006) the content validity index, are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations, Research in Nursing & Health, Vol.29, No.5, pp.489-497.