ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مرکز آموزش مرزبانی ثامن‌الائمه مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استادیار آماد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از مشکلات افراد شاغل در سازمان‌ها، ناشی از ضعف آموزش است. با توجه به اهمیت آموزش در کاهش خسارات جانی و مادی مأموران مرزبانی که نمونه‌های این خسارت‌ها در یگان‌های مستقر در مرز کم نیست، هدف از این پژوهش آگاهی از میزان اثربخشی آموزش‌های ارائه‌شده در مرکز آموزش ثامن‌الائمه مشهد بر فراگیران مرزبانی و ارائه راهکارهای عملی به‌منظور ارتقای اثربخشی آموزش‌های مزبور است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، 55 نفر فارغ‌التحصیلان دوره دوم مرزبانی است که به‌طور تمام شمار مورد پرسش قرارگرفته‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های محقق ساخته در موردسنجش واکنش و رفتار آن‌ها بر اساس مدل کرک پاتریک است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نرم­افزار spss استفاده‌شده است. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد اثربخشی آموزش‌ها بر رفتار فراگیران، ازنظر فرماندهان آن‌ها حدود 75 درصد و ازنظر خود فراگیران حدود 8/73 درصد بوده است. فرضیه صفر آزمون دوجمله‌ای مبنی بر برابر بودن نسبت معدل‌های کوچک‌تر یا مساوی 80 با نسبت معدل‌های بزرگ‌تر از 80 رد شده است و نسبت معدل‌های بزرگ‌تر از 80 بیشتر است. نتایج حاصله از پرسشنامه واکنش حاکی از رضایت فراگیران از کلیت اجرای دوره در حد 2/72 درصداست. بررسی متغیر یادگیری بر اساس معدل فراگیران حاکی از اثربخشی آموزش‌ها در حد 27/84 درصد است. با توجه به اینکه متغیر واکنش نسبت به دو متغیر یادگیری و رفتار اثربخشی کمتری داشته است، ضروری است نسبت به سازمان‌دهی و اصلاح برنامه‌ریزی اجرایی دوره‌ها اقدام شود و کیفیت محتوای آموزشی ارتقا یابد. همچنین دروسی که تأثیر مطلوب بر ارتقای عملکرد و کارایی فراگیران نداشته است، حذف یا تقویت گردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Trainings Effectiveness of Samen Al-Aimeh Border Command Training Center of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Alireza Mehrnia 1
  • Hassan Reza Rafiee 2
  • Asghar Aaghaee 3
1 M.A. in Law Enforcement Command and Management, Amin Police University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Educational Sciences, Amin Police University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of system management, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Many of the problems of employees of organizations are due to poor training. According to the importance of training in reducing the loss of life and property of border guards that examples of these damages of border units are not small, the purpose of this study is to understand the effectiveness of provided training of Samen Al-Aimeh Training Center of Mashhad on border learners and provide practical solutions to enhance the effectiveness of these trainings. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in aspect of method. The statistical population of this research is 55 graduates of the second border course who have been interviewed in the form of full census. Data collection tools are researcher-made questionnaires to measure their reaction and behavior based on the Kirkpatrick Model. Data were analyzed through descriptive statistics Spss. Findings show that the effectiveness of training on learners' behavior was about 75% and 73.8% from the point of view of their commanders and learners themselves, respectively. Null hypothesis of the binomial test that the ratio of GPAs less than or equal to 80 to the ratio of GPAs greater than 80 has been rejected. And the ratio of grades greater than 80 is higher. The results of the reaction questionnaire indicate that the learners’ satisfaction with the total implementation of the course is 72.2%. The study of the learning variable based on the learners' GPA indicates that the effectiveness of the trainings is 84.27%. Considering that the reaction variable was less effective than the two variables of learning and behavior, it is necessary to organize and modify the executive planning of the courses and improve the quality of educational content. Also, courses that have not had a positive effect on improving the performance and efficiency of learners must be eliminated or strengthened.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learner
  • Border command
  • Reaction
  • learning
  • Behavior
1)      اسکات، سینتیا و جفی، دنیس (1387) توانمندسازی کارکنان، ترجمه داریوش افروز، تهران: انتشارات باغ رضوان.
2)      حسینی، حسن (1379) تئوری مهندسی مداوم سازمان C.E.O. تبین اصالت تغییر دائمی در نهاد سازمان‌ها به‌عنوان عرصه بالندگی فرد و جامعه)، بندرعباس: دانشگاه هرمزگان.
3)      اقبالی، سید محسن (1392) آموزش منابع انسانی پلیس و تأثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان، فصلنامه توسعه‌سازمانی پلیس، دوره 13، شماره 47، صص.85-69.
4)      بلانچارد، کنت. اچ و هرسی، پال (1395) مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، چاپ چهل و یکم، تهران: امیرکبیر.
5)      خورشیدی، عباسی و ملکشاهی راد، محمدرضا (1385) ارزشیابی آموزشی، چاپ دوم، تهران: یسطرون.
6)      رضازاده بهادران، حمیدرضا؛ خسروی بابادی، علی‌اکبر؛ تونتاب حقیقی، سارا (1390) تأثیر آموزش دوره‌های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک، فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد کسب‌وکار، دوره 2، شماره 1، صص.22-11.
7)      زارعی متین، حسن (1398) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، چاپ نهم، تهران: آگه.
8)      سلطانی، ایرج (1380) اثربخشی آموزش در سازمان‌های صنعتی و تولیدی، مجله تدبیر، دوره19، شماره 119، صص.44-40.
9)      صالحی امیری، سیدرضا و حیدری زاده، الهه (1388) ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی در برنامه‌های توسعه، پژوهشنامه توسعه پلیس، شماره 37، صص.50-9.
10)   عباسیان، عبدالحسین؛ سلیمی، قاسم؛ آذین، رضا (1387) ارزیابی کیفیت آموزش‌های مهندسی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 10، شماره 39، صص.62-37.
11)   فتحی واجارگاه، کورش (1398) برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، چاپ چهاردهم، تهران: سمت.
12)   قائدرحمتی، ابراهیم و اسدی‌فرد، محمد (1396) تأثیر آموزش‌های مرزی بر کیفیت کارایی و عملکرد کارکنان مرزبانی ناجا، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 5 شماره 17، صص.210-187.
13)   محمدی، زهره (1388) بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزش مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه شرکت‌کنندگان در دوره، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
14)   Anderson, john. (2000) Training Needs Assessment, Evaluation, success, and organization Strategy and Effectiveness: An exploration of the Relationships, Logan, state university Utah.
15)   Barret, G. & Swanson, W.P. & Song, V. A. (2005) Evaluation of training program for caregivers to aging adults, Journal of Extension, Vol.43, No.3, pp.21-29.
16)   Bates. R. A. (2004) The development of a generalized learning transfer system inventory, Human resource development quarterly, Vol.11, No.4, pp.333-360.
17)   Krikpatrick, D. L. (1998) Evaluating Training Program,second edition, usa, San Francisco.
18)   Marcharea, F. (2012) Evaluating training program: The four levels by donaldkirkpatrick, American, Journal of Evaluation, Vol.19, No.2, pp. 259–261.
19)   Omar, M. & Gerein, N. & Tarin, E. & Butcher, C. & Pearson, S. & Heidari, G. (2009) Training evaluation: a case study of training Iranian health managers, Human Resour Health, Vol.7, No.1, pp.7-20.