تأثیر تجهیزات کنترلی در ارتقاء امنیت مرزهای استان کردستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 مربی مدیریت فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مرزبانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

تجهیزات و سیستم‌های کنترلی، وسایلی هستند که توانمندی نیروهای مرزبانی را در کنترل و مراقبت از مرز افزایش می‌دهند. این تجهیزات در کنار نیروی انسانی کارآمد، نقش مهمی در ایجاد امنیت مناطق مرزی دارند. در این مقاله کارکرد انواع مختلف تجهیزات کنترلی ویژه مرزها ارائه‌شده و این امکان را می‌دهد تا شناخت درستی در رابطه با نحوه استفاده صحیح از آن‌ها حاصل شود، لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تأثیر تجهیزات کنترلی در ارتقاء امنیت مرزهای استان کردستان انجام‌شده است. روش این پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی-همبستگی است. جامعه آماری آن را تمامی کارکنان فرماندهی مرزبانی استان کردستان در سال 98 تشکیل داده و نمونه 88 نفری به‌صورت تمام شمار مورد پرسش قرارگرفته‌اند. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌ای جمع آوری گردید. پایایی (آلفای کرونباخ 92/0) به دست آمد  و تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم‌افزار SPSS24 انجام گرفت. نتایج نشان داد که از میان تجهیزات کنترلی؛ دوربین‌های دید در شب و حسگرهای حرارتی، بیشترین اثرگذاری را بر ارتقاء امنیت مرزهای استان کردستان دارند. دراین‌بین کاربردی‌ترین آن‌ها، دوربین S700 است که از سامانه‌های تاکتیکی و حرارتی و قابلیت حمل نفر برخوردار است. این سامانه قابلیت عکس‌برداری و فیلم‌برداری را داشته و می‌تواند محتویات آن را روی هر یک از حافظه‌های جانبی انتقال دهد. این سیستم بیشترین میزان کشفیات را در بیلان عملکرد خود در میان سایر دوربین‌ها داشته است. همچنین رادارها و پهپادها نیز به ترتیب دارای کمترین میزان تأثیر بوده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت بنا به‌موقعیت‌های جغرافیایی که در هر منطقه‌ای وجود دارد باید از تجهیزات کنترلی مناسب و پیشرفته مدرن، که منجر به ارتقاء امنیت مرزها می‌شود استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Control Equipment on Improving the Security of Kurdistan Province Borders

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asadi fard 1
  • Ebrahim Ghaederhamati 2
  • Mohammad Maleki 3
1 Assistant Professor of Crime Prevention, Amin Police University, Tehran, Iran
2 Instructor of Command and Staff Management, Amin Police University, Tehran, Iran
3 M.A. Border, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Equipment and control systems are devices that increase the ability of border guards to protect the border. These equipment, along with efficient manpower, play an important role in creating security in border areas. In this article, the function of different types of border control equipment is presented and it makes that possible to understand exactly how to use them properly. Therefore, the present study was conducted to identify the effect of control equipment on improving the security of the borders of Kurdistan province. The method of this research is applied and of survey-correlation type. The statistical population consisted of all employees of the Border Command of Kurdistan Province in 2019 and 88 people that were chosen in the form of full-census sampling, have been questioned. Data were collected through questionnaire. Reliability (Cronbach's alpha 0.92) was obtained and data analysis was performed via SPSS24 software. The results showed that among the control equipment; Night vision cameras and thermal sensors have the greatest impact on improving the security of the borders of Kurdistan province. The results showed that night vision cameras and thermal sensors among the control equipment, have the greatest effect on improving the security of the borders of Kurdistan province. In meanwhile, the most practical is the S700 camera, which has tactical and thermal systems and is portable. This system has the ability to take photos and videos and can transfer its contents to any of the external memory. In addition, the system has the highest number of discoveries in its performance balance among other cameras. Radars and drones also had the least impact, respectively. Based on this, it can be said that according to the geographical locations that exist in each region, appropriate and advanced modern control equipment must be used, which leads to improving border security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Control Equipment
  • Border
  • Kurdistan province
1)      حمدی، حسن و دادجو، روزبه (1391) توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها. همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
2)      اخباری، محمد و نامی، محمدحسن (1388) جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
3)      خطایی، غلامحسین (1374) مرزبانی، چاپ اول، تهران: معاونت آموزش ناجا.
4)      ذوالفقاری، حسین؛ اژگان، سلیمان؛ پناهی، حمید (1391) تأثیر فناوری‌های نوین در ارتقای امنیت مرزها (موردمطالعه: مرزهای استان خراسان جنوبی)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 1، شماره 2، صص. 114-87.
5)      زرقانی، سیدهادی؛ اعظمی، هادی؛ لطفی، امین (1392) بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرزها و نقش آن در امنیت مرز، نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران (خراسان رضوی - افغانستان)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، دوره 20، شماره، صص. 108-83.
6)      زمانی جاغرق، حسن؛ کریمی، عباس، فرتاش، مهدی (1397) کنترل و امنیت مرزها و میدان رزم هوشمند با استفاده از شبکه‌های حسگر بیسیم، کنفرانس بین‌المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلان‌شهرها، راهکارها و چالش‌ها با محوریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، تهران، دانشگاه افسری امام علی (ع).
7)      عندلیب، علیرضا (1380) نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ.
8)      فلی‌مبان، عماد (2013) نظارت و شناسایی پیشرفته ترددهای مرزی با استفاده از فناوری شبکه حس‌گر بی‌سیم، ترجمه پرویز سبحانی، فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی کردستان، سال 6، شماره 24، صص.13-1.
9)      فیروزی، محمدعلی؛ احمدی، عاطفه؛ مقامی فرد، زینب (1391) نقش بازارچه‌های مرزی در رشد و توسعه اقتصادی استان کردستان، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها. دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص. 1732- 1748.
10)   کریمی پور، یدالله (1379) مقدمه‌ای بر ایران و همسایگان (منبع تنش و تهدید)، کرج: انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تربیت‌معلم.
11)   کیانی فلاورجانی، فرهاد (۱۳۹۱) افزایش امنیت و کنترل در مرزها با بهره‌گیری از پرنده‌های بدون سرنشین (پهپاد UAV در نیروی انتظامی و یگان‌های مرزبانی)، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص. 1069- 1077.
12)   لطفی، امین (1390) بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های کنترل مرز نمونه موردمطالعه (خراسان رضوی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. به راهنمایی دکتر سید هادی زرقانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
13)   Burton-Jones, A. & Hubona, G.S. (2006) The Mediation of External Variables in the Technology Acceptance Model, Information & Management, Vol.43, pp.706-717.
14)   Davis, F.D. & Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R. (1989) User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models, Management Science, Vol.35, No.8, pp.982–1003
15)   Gupta, B. & Dasgupta, S. & Gupta, A. (2008) Adoption of ICT in a Government Organization in a Developing Country: An Empirical Study, The Journal of Strategic Information Systems, Vol.17, pp. 140-154.
16)   Hong, S. & Tam, K. & Thong, J. (2006) Understanding Continued Information Technology Usage Behavior: A Comparison of Three Models in the Context of Mobile Internet, Decision Support Systems, Vol.42, pp.1819-1834.
17)   Lee, S. & Kim, B. G. (2009) Factors affecting the usage of intranet: A confirmatory study, Computers in Human Behavior, Vol.25, pp.191-201
18)   Tung, F-C. & Chang, S-CH. & Chou, Ch-M. (2008) An extension of trust and TAM model with IDT in the adoption of the electronic logistic information system in HIS in the medical industry, International Journal of Medical Informatics, Vol.77, No.5, pp.324-35.
19)   Yi, M. Y. & Jackson, J. D. & Park, J.S. &  Probst, J. C. (2006) Understanding information technology acceptance by individual professionals: Toward an integrative view, Information & Management, Vol.43, pp.350-363.
20)   Walter, Z. & Lopez, M. S. (2008) Physician acceptance of information technologies: Role of perceived threat to professional autonomy, Decision Support Systems, Vol.46, No.1, pp.206–215.
21)   Dishaw, M. & Strong, D. & Bandy, D. B. (2002) Extending the Task-Technology Fit Model with Self-Efficacy Constructs, Eighth Americas Conference on Information Systems, pp.1021-1027.
22)   siknakis, M, & Kouroubali, A. (2009) Organizational factors affecting successful adoption of innovative eHealth services: A case study employing the FITT framework, International Journal of Medical Informatics,  Vol.78, No.1, pp.39–52.
23)   Kuo, Y. F. & Yen, S. N. (2009). Towards an Understanding of the Behavioral Intention to Use 3G Mobile Value-added Services, Computers in Human Behavior, Vol.25, pp.103-110.
24)   Teo, S.H. & Lin, S. & Lai, K.H. (2008) Adopters and Non-Adopters of EProcurement in Singapore: An Empirical study, Retrieved from Omega, Vol.7, No.5, pp.972–987.