آینده‌نگاری حکمروایی شهرهای کوچک مرزی مطالعه موردی: شهرهای مرزی اورامان تخت و سروآباد

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

طیفی از عوامل بیرونی و درونی در مقیاس‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی، کلیت و فرایند حکمروایی توسعه پایدار در شهرهای کوچک مرزی را تحت تأثیر خود قرار داده و پیچیدگی سیستم‌های شهری و عدم قطعیت‌های گسترده در مسیر آینده، پرداختن به مسئله آینده‌های پیش روی شهرهای کوچک مرزی و فرایند دستیابی به توسعه پایدار در این شهرها را با مشکل و دشواری روزافزون مواجه کرده است. در این راستا مقاله حاضر با مرکزیت قرار دادن کاربردهای آینده‌نگاری در حکمروایی و ابعاد حکمروایی برای توسعه پایدار، در پی شناسایی سناریوهای آینده حکمروایی توسعه پایدار شهرهای اورامان تخت و سروآباد می‌باشد. رویکرد تحلیل در این مقاله، مبتنی بر حکمروایی آینده‌نگر برای توسعه پایدار در شهرهای کوچک است. رویکرد گردآوری داده‌ها، رویکرد تعاملی – خبره محور و روش تحلیل، کمی – کیفی (روش آمیخته) بوده و روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و اکتشافی به‌صورت ترکیبی می‌باشد. یافته‌های مقاله در چهار بخش به‌قرار زیر می‌باشند: 1) شناسایی موانع کلیدی حکمروایی توسعه پایدار با استفاده از روش تحلیل اسنادی، دلفی آنی (RTD) و تحلیل اثرات متقاطع (MICMAC)، 2) شناسایی پیشران‌های اثرگذار بر آینده حکمروایی توسعه پایدار شهرهای موردمطالعه با استفاده از تحلیل اسنادی و روش دلفی آنی جهت اولویت‌بندی ازنظر اهمیت و عدم قطعیت، 3) تدوین سناریوها و 4) مدل‌سازی وضعیت موانع حکمروایی توسعه پایدار در هرکدام از سناریوها با استفاده از روش نقشه شناختی فازی (FCM). به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت بر اساس سه عدم قطعیت بحرانی سیستم، از هشت سناریوی ممکن با در نظر گرفتن ناسازگاری درونی سناریوها، درمجموع چهار سناریو انتخاب وضعیت موانع کلیدی در هرکدام از سناریوها بررسی شد که تنها در یک سناریوضعیت موانع حکمروایی وضعیت کاهشی داشته و در بقیه سناریوها شرایطی آشوبناک منجر به افزایشی بودن موانع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foresighting of Governance of small Border cities Case study: oraman Takht and Sarvabad cities

نویسندگان [English]

  • Farid Ghasemi 1
  • Hossein, Hataminejad 2
  • Keramatollah, Zayyari 3
  • Ahmad, Pourahmad 3
  • Saeed Zanganeh Shahraki 4
1 PhD. student in Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A range of external and internal factors at the local, regional, national and global scales affect the whole and governance process of sustainable development in small towns and address the complexity of urban systems and widespread uncertainties in the future. The future of small towns and the process of achieving sustainable development in these cities has become increasingly difficult. Thus, focusing on the applications of foresight in governance and the aspects of governance for sustainable development, the present study attempted toidentify future governance scenarios for sustainable development in oraman Takht and Sarvabad, Kurdistan Province, Iran. The analysis was based on forward-looking governance for sustainable development in small cities. Data was collected in an interactive-expert-oriented approach and then analyzed in a quantitative-qualitative method (integrated method). This research was an integrated descriptive-analytical and exploratory study. The findings can be discussed in four sections as follows: 1. the identification of key obstacles to governance in sustainable development using desk-study, Real-time Delphi (RTD), and cross-impact analysis (MICMAC); 2. the identification of effective drivers on the future governance of sustainable development in the studied cities using desk-study, and Real-time Delphi (RTD) to prioritize in terms of importance and uncertainty; 3. the formulation of scenarios; and, 4. modeling the status of obstacles to governance in sustainable development in each of the scenarios using the fuzzy cognitive map (FCM) and presenting an explanatory model of governance in sustainable development in oraman Takht and Sarvabad, Kurdistan Province, Iran. The results showed that based on three critical system uncertainties, considering the internal incompatibility of the scenarios, from eight possible scenarios, a total of four scenarios were selected, and finally, the status of the eight key obstacles identified in each of the scenarios was examined. Excluding one scenario, which had decreased barriers, in other scenarios, barriers to governance increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Governance
  • Small border cities oraman Takht
  • Sarvabad
1)      احمدی، حسن و دادجو، روزبه (1391) توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، 20 فروردین 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، صص. 132-112.
2)      اعظمی، هادی؛ سلطانی، محسن؛ زرقانی، سید هادی (1393) توسعه پایدار مناطق مرزی مبتنی بر استراتژی فرصت محور (نمونه موردی: منطقه مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، آذر 1393، پارس‌آباد.
3)      دربان آستانه، علیرضا (1389) تبیین حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی: مطالعه موردی شهرستان قزوین، رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، به راهنمایی دکتر غلامرضا رضوانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
4)      ربانی، طاها (1396) تبیین الگوی آینده‌نگاری مدیریت توسعه پایدار شهری، نمونه موردی تهران، رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی ابوالفضل مشکینی و عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
5)      رهنمایی، محمدتقی و شاه‌حسینی، پروانه (1384) فرایند برنامه‌ریزی شهری در ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
6)      سجادی، سیدفرهاد و کریمی، بهرام (1393) شهرهای کوچک و توسعه منطقه‌ای، چاپ اول، تهران: انتشارات رخ داد نو.
7)      عسگری، علی (1385) طراحی سیستم مجموعه‌های شهری ایران، تهران: پژوهشکده شهری و روستایی.
8)      عظیمی آملی، جلال و افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین (1393) حکمروایی روستایی (مدیریت توسعه پایدار)، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
9)      فیروزی، محمدعلی؛ گودرزی، مجید؛ ملایی، مریم (1397) شهرهای کوچک و میانی: چالش‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.
10)   کریمی، مرتضی و وفایی، علی‌اکبر (1391) امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی؛ مطالعه موردی، شهر مریوان، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 4، شماره 15، صص.80-60.
11)   Bishop, P. & Hines, A. & Collins, T. (2007) the current state of scenario development: an overview of techniques, Foresight, Vol.9, No.1, pp.5-25.
12)   Bosselmann, K. & Engel, R. & Taylor, P. (2008) Governance for sustainability, Issues, Challenges, Successes, Publication Place: Gland, Switzerland.
13)   Lebel, L. & Garden, P. & Imamura, M. (2005) The politics of scale, position, and place in the governance of water resources in the Mekong region, Ecology and Society, Vol.10, No.2, pp.1-18.
14)   Geertman, S. & Toppen, F. & Stillwell, J. (2013) Planning support systems for sustainable urban development, Publisher: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
15)    Giaoutzi, M. & Sapio, B. (2018) Recent developments in foresight methodologies, Complex network and dynamics system, Vol.1, No.8, pp.88-112.
16)   Huh, T. (2014) Exploring the principles and criteria for governance for sustainable development, International review of public administration, No.15, pp.67–78.
17)   Kaivo – oja, J. & Stenvall, J. (2013) Foresight and governance and complexity of system: on the way towards, Europen integration studies, No.7, pp.28–34.
18)   Kemp, R. & Loorbach, D. (2003) Governance for sustainability Through Transition Management, paper for EAEPE 2003 Conference November 7-10, 2003 Maastricht, the Netherlands, pp.10-27.
19)   Kemp, R. & Loorbach, D. (2006) Transition Management: a reflexive Governance Approach. Strategies for sustainable system Transformation, Paper for ESEE conference June 14–17, No.14, pp. 114-130.
20)   Khakee, A. & Stromberg, K. (1993) Applying Futures studies and the Strategic Choice Approach in urban planning, Journal of the operational research Society, Vol.44, No.3, pp.213- 224.
21)    Krawczyk, E. & Ratcliffe, J. (2006) Application of futures methods in urban planning processes in Dublin, In fennia, Vol.2, No.8, pp.75–89.
22)   Kymlicka, Will. (1995) Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right, New York: oxford university press.
23)   Loorbach, D.A. (2007) Transition Management: new mode of governance for sustainable development, Doctoral Thesis, Erasmus University.
24)   Michal, Sedlacko. & Nisida, Gjoksi. (2010) “Futures studies in the governance for sustainable development: Overview of different tools and their contribution to public policy making”, ESDN Quarterly Report March.
25)   Mihaela, Kardos. (2016) the reflection of good governance in sustainable development strategies. 8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.58, pp.1166–1173.
26)   Ramos, J. M. (2014) Anticipatory Governance: Traditions and trajectories for strategic design, Journal of future studies, Vol.19, No.1, pp.35–52.
27)   Slaughter, R. A. (2002) From Forecasting and Scenarios to social Construction: Changing Methodological paradigms in futures studies, Foresight, Vol.4, No.3, pp.26-31.
28)   Strandeneas, J.G. (2011) Sustainable Development Governance towards Rio+20: Framing the Debate, Journal of SDG, Vol.5, No.12, pp.75–89.