ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهی دریابانی استان بوشهر بر اساس شاخص‌های مدل تعالی سازمانی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحدکازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

دستیابی به الگوی ارزیابی عملکرد جامع، قابل‌اعتماد و انعطاف‌پذیر برای یگان‌های مرزبانی ناجا یکی از دغدغه‌های فرماندهان و مدیران است تا به‌وسیله آن اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه عملکرد امروزی یگان‌ها به دست آورده و با نگاه به آینده، به سمت بهبود مستمر گام بردارند. بر همین اساس این تحقیق باهدف؛ ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهی دریابانی استان بوشهر بر اساس شاخص‌های مدل تعالی سازمانی انجام‌گرفته است. روش انجام این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده‌ها، کمی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه، رویکرد متوالی- اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان، فرماندهان و مدیران فرماندهی دریابانی استان بوشهر تشکیل می‌دادند. حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شدند که درمجموع نمونه آماری 200 نفر تعیین گردیدند. برای ساخت پرسشنامه و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد فرماندهی دریابانی استان بوشهر یک فرایند 4 مرحله‌ای صورت گرفت. روش جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه، روش دلفی و پرسشنامه است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها با نظر کارکنان و فرماندهان احراز و پایایی پرسشنامه به کمک آلفای کرونباخ به ترتیب 981/0 به دست آمد. جهت رسیدن به اجماع نظر خبرگان از ضریب کندال استفاده و در سطح آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده گردیده است. پژوهش نشان داد در مرحله دلفی بعد رهبری از دیدگاه خبرگان منتخب بالاترین امتیاز را از بین سایر ابعاد تعالی سازمانی می‌باشد. الگوی ارائه‌شده دارای 16 مؤلفه می‌باشد که در قالب سه دسته، پیشران‌ها و سامانه‌ها و نتایج استخراج گردیدند. نتایج تحلیل عاملی تائیدی شاخص‌های تعالی سازمانی نشان می‌دهد تمامی روابط بین ابعاد ارزیابی عملکرد و متغیرهای قابل‌مشاهده معنادار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Evaluation of the of Bushehr Maritime Command Performance Based on the Indicators of Organizational Excellence Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Musa khorshidi 1
  • Abdolmohammad Taheri 2
  • Alireza Qasemi Zad 3
1 Phd Student, Department of Educational Management, KazerunBranch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz , Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
چکیده [English]

Achieving a comprehensive, reliable and flexible performance appraisal model for NAJA border units is one of the concerns of commanders and managers through which to obtain accurate and sufficient information about their current performance and with focus on the future, move towards continuous improvement. The method of this research is applied in terms of purpose; quantitative in view point of data collection, and sequential-exploratory approach in terms of nature and type of study. The statistical population of this study consisted of all employees, commanders and managers of the Naval Command of Bushehr Province. The sample size was determined by stratified random sampling method, which a total of 200 people were determined. A four-step process was performed to construct a questionnaire and identify the dimensions and components of performance evaluation of the Bushehr Maritime Command, which led to the identification of components and the construction of research tools. Data collection methods include library studies, interviews, Delphi method and questionnaire. The face and content validity of the questionnaires were obtained by the staff and commanders and the reliability of the questionnaire was 0.981, respectively, by using of Cronbach's alpha. In order to reach the consensus of experts, Kendall coefficient was used and at the level of inferential statistics, confirmatory factor analysis and structural equations were exerted. The findings showed that in the Delphi stage, leadership is the highest score among other dimensions of organizational excellence from the perspective of selected experts. The designed model has 16 components that drivers, systems and outcomes were extracted in the form of three categories. The results of confirmatory factor analysis of organizational excellence indicators show that all relationships between performance appraisal dimensions and observable variables (questions) are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation Model
  • Organizational excellence model
  • Leadership
  • Human Resources
1)    ابزاری، مهدی؛ بالویی جام‌خانه، هادی؛ خزائی پور، جواد؛ پورمصطفی خشک‌رودی، مهدی (1392) ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشگاه دولتی با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری و ارائه استراتژی‌های راهبردی برای ارتقای کارایی، مجله تحقیق و عملیات‌های کاربردی آن، سال 10، شماره 1، صص.41-19.
2)    افجه، سید علی‌اکبر (1397) مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی، تهران: نشر سمت.
3)    اقتداری، علی‌محمد (1397) سازمان و مدیریت، تهران: نشر مولوی.
4)    امامیان، یاسر؛ یاسینی، علی؛ رنجبر، جواد (1397) شناسایی موانع موجود برای پیاده‌سازی مدل EFQM در صنعت پتروشیمی کشور (موردمطالعه شرکت پتروشیمی ایلام)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی باختر ایلام.
5)    امینی، امیر و علی نژاد، علیرضا (1394) بررسی و پایش مدل EFQM به‌منظور شناسایی فرصت‌های بهبود سازمان، فصلنامه مهندسی تصمیم، شماره ۲، صص.60-33.
6)    بهادری، محمد کریم؛ ابوالقاسمی، کامران؛ تیمورزاده، احسان (1395) ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بخش‌های یک بیمارستان نظامی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و پرامسی، مجله طب نظامی، دوره18، شماره 4، صص. 334-325.
7)    جعفری، مهدی و زندی، رامین (1393) شناسایی و بهبود عوامل خطرساز با استفاده از فرایند دغدغه تا بهبود، سومین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی دوسالانه پیشگیری و بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، صص. 155-149.
8)    حســن­زاده، الهه؛ نشــاط، نرگس؛ آزاده، فریدون (1391) ارزیابی سطح تعالی سازمانی با استفاده از مدل EFQM : مطالعه موردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 28، ش 2، صص. 96- 4.
9)    حمیدیان، محسن؛ ارزنلو، اسماعیل؛ تقی­پور، محمد؛ مهساپور، کرامت (1395) ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
10) دعائی، حبیب اله (1392) مدیریت منابع انسانی، چاپ هفتم، مشهد: انتشارات بیان هدایت.
11) رضائیان،‌ علی (1397) مبانی سازمان و مدیریت،‌ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
12) سموئی، یاسر؛ عسکری، علی؛ شکوهی فرد، حسین؛ پورشافعی، هادی (1398) ارزیابی عملکرد دانشکده‌های دانشگاه بیرجند بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
13) عباسی، حامد؛ رجب‌زاده، علی؛ آذر، عادل؛ هندیانی، عبدالله (1394) واکاوی عوامل تأثیرگذار بر اجرای مدل تعالی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظام، دوره10، شماره 1، صص. 56-45.
14) قلیچ­خانی، رضا (1395) بررسی سطح تعالی سازمانی شرکت ایران یاسا تایر و را بر اساس مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
15) مورکانی، غلامرضا و میرزاپور، سمیرا (1390) بررسی میزان کاربست مولفه های مدل تعالی سازمانی EFQM در دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهرکرد ، چشم انداز مدیریت دولتی، دوره2، شماره5، صص. 132-115.
16) میرسپاسی، ناصر (1391) مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهـران: نشر میر.
17) هاشم‌پور، مرتضی؛ خورشیدی، عباس؛ مشبکی، اصغر؛ ترابی، تقی (1395) شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سازنده مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی مرزی، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره4، شماره 4، صص.78-56.
18) Escrig, A. B. & de Menezes, L. M. (2015) What characterizes leading companies within business excellence models? An analysis of “EFQM Recognized for Excellence” recipients in Spain, International Journal of Production Economics, Vol.169, pp.362-375.
19) Foukson, Carell. (2010) Personnel/ Human Resource Management, Publishing European: Mac Millan
20) Iqbal, A. & Asrar-ul-Haq, M. (2018) Establishing Relationship between TQM Practices and Employee Performance: the Mediating Role of Change Readiness, International Journal of Production Economics, Vol.203, pp62-68.
21) Paraschi, E. P. & Georgopoulos, A. & Kaldis, P. (2019) Airport Business Excellence Model: A holistic performance management system, Tourism Management, Vol.72, No.2, pp.352-372.
22) Suarez, E. & Calvo-Mora, A. & Roldán, J. L. (2016) The role of strategic planning in excellence management systems, European journal of operational research, Vol.248, No.2, pp.532-542.
23) Veselova, A. (2018) Designing and implementing EFQM excellence model for public transport companies. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 30th International Scientific Conference on Economic and Social (p. 23).