طراحی الگوی رضایت شغلی کارکنان مرزبانی در حوزه شرق کشور مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

فقدان الگویی رضایت شغلی واحدی برای پلیس‌های مرزبانی مسئله اساسی به شمار می­رود. به این معنا که شاخص‌های رضایت‌مندی شغلی هر طیف از کارکنان مرزبانی نامعلوم است. ازاین‌رو تحقیق حاضر در صدد طراحی الگوی مناسب ارتقاء رضایت شغلی کارکنان پلیس مرز در حوزه شرق کشور است. روش تحقیق حاضر آمیخته یا ترکیبی از روش کیفی با بهره‌گیری از تکنیک داده بنیاد و کمی با تکنیک پیمایش است. نوع آمیخته حرکت از روش کیفی به کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی مشتمل بر سه گروه «فرماندهان»، «افسران ارشد» و «افسران جز و درجه‌داران» در سه استان شرقی کشور بود. حجم جامعه آماری به تعداد 50 نفر با روش هدفمند با بالاترین تنوع نمونه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد. در بخش کمی به تعداد 100 نفر که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. روش جمع‌آوری اطلاعات در هر دو بخش کمی و کیفی، به‌صورت میدانی و ابزار آن مصاحبه‌های عمیق نیمه ساخت‌یافته و در بخش کمی پرسش‌نامه محقق ساخته بود. روش تجزیه‌وتحلیل در روش کیفی، روش تحلیل داده بنیاد و در بخش کمی، برازش مدل است. یافته‌ها نشان داد که شاخص‌های الگوی فوق در سه گروه یادشده به ترتیب عبارت است از: گروه اول: جدی‌تر گرفتن آموزش‌ها در دانشگاه، رسیدگی به وضعیت رفاهی کارکنان، اجرای دقیق و درست قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها، و معیشت. گروه دوم: رفاه و آسایش خانواده‌ها، مرخصی‌ها، وضعیت معیشت، نقل و انتقالات، قرار گرفتن شغل پلیس مرز در زمره مشاغل سخت، و انتخاب و انتصاب فرماندهان. گروه سوم: تقریباً همانند گروه دوم با تلاش برای برطرف نمودن «خستگی، یکنواختی، دل‌زدگی، درجا زدن، روزمرگی، احساس بیهودگی در شغل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Job Satisfaction Model for Border Guards in the East of Iran

نویسنده [English]

  • Reza Abdorrahmani
Assistant Professor of Social Sciences, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose. The main problem of this research is designing a suitable model for promoting job satisfaction of border police employees in the eastern part of the country?
Research Methodology. The present research method is a combination of qualitative method using basic data technique and quantitative with survey technique. The statistical population of the research in the qualitative section consisted of three groups: "commanders", "senior officers" and "partial officers" in the three eastern provinces of the country. The statistical population size of 50 people was selected by targeted method with the highest diversity of samples until theoretical saturation. In a small section, 100 people were selected by appropriate stratified sampling method. The method of data collection in both quantitative and qualitative sections, in the field and its tools, had been semi-structured in-depth interviews and in the quantitative section of the researcher-made questionnaire. The analysis method in the qualitative method is the method of data analysis of the foundation and in the quantitative part, the fit of the model.
Findings and conclusions. The findings showed that the indicators of the above model in the three groups are: the first group: taking education more seriously at the university, taking care of the welfare of employees, strict and correct implementation of laws and regulations, and livelihoods . The second group: welfare and comfort of families, vacations, living conditions, transfers, placing the job of border police among hard jobs, and the selection and appointment of commanders. Group 3: Almost like the second group, trying to eliminate “fatigue, monotony, boredom, boredom, everyday life, feeling useless at work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Eastern Border Police
  • Livelihoods
  • Leave
  • Transfers
1)      اعتمادی فر، سید حسن (1394) شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء انگیزه خدمتی و رضایتمندی کارکنان ناجا؛ موردمطالعه ستاد ناجا. تهران: معاونت نیروی انسانی ناجا؛ مرکز تحقیقات کاربردی.
2)      بجانی، حسین و رضایی، نورمحمد (1396) فرا تحلیل مطالعات رضایت شغلی کارکنان ناجا. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال 10، شماره پیایی 39، صص.48-29.
3)      بکری‌زاده، حکیم؛ ملکشاهی، مالک؛ ولی‌زاده، حشمت‌الله؛ پرماسی، داقر (1395) بررسی تطبیقی میان رضایت شغلی (موردمطالعه: کارکنان کادر مرزبان در شهرستان‌های مهران و دهلران)، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 4، شماره 1، صص.60-31.
4)      جعفری، محمد؛ حسین بجانی؛ علی‌اصغر شمس؛ محمدرضا ضابط (1396) بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان ناجا (موردمطالعه؛ معاونت نیروی انسانی ناجا)، فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، دوره 8، شماره 48، صص.74-37.
5)      خلیلی، رضا و رحیمی، غلامرضا (1397) بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران با رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی انتظامی شهرستان ارومیه، نشریه علمی دانش انتظامی دفتر تحقیقات کاربردی استان آذربایجان غربی، دوره 1397، شماره 41، صص.57-31.
6)      درویشی، فرزاد؛ عزت‌الله لطفی؛ شفیعی خورانی، ایرج؛ خدادادی، رحمت (1393) بررسی نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان ایلام)، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره 1، شماره 31، صص.106- 89 .
7)      رادان، احمدرضا (1392) بررسی عوامل مولد و راه‌های مداخلـه در خستگی مـزمن کارکنـان پلیس، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 8، شماره 4، صص.557-541.
8)      راوری، علی؛ طیبه میرزایی؛ زهره ونکی (1391) تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری، فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 1،‌ شماره 4، صص.71-61.
9)      رضایی، نورمحمد و بجانی، حسین (1396) فرا تحلیل پژوهش‌های مرتبط با رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره 3، شماره 45، صص.134-113.
10)   زکی، محمدعلی (1387) بررسی تحقیقات رضایت شغلی (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی سال‌های 1358 تا 1387 موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 1، شماره 1، صص.104-79.
11)   شایگان، فریبا (1397) سنجش رضایت شغلی کارکنان کلانتری بانوان مشهد با تأکید بر راهکارهای افزایش بهره‌وری آن. دانش انتظامی خراسان رضوی، دوره 10، شماره 41، صص.80-39.
12)   علیزاده، ابراهیم؛ حاتمی، حمیدرضا؛ احمدوند، علی­احمد؛ رضایی، علی‌محمد (1389) ساخت و اعتبار یابی پرسش‌نامه رضایت شغلی نیروی انتظامی، فصلنامه روان‌شناسی، سال 1، شماره 3، صص. 57-43.
13)   فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران (1398) بررسی رضایت شغلی و آگاهی از میزان علاقه بکار کارکنان نیروی انتظامی شهرستان قرچک، دانش انتظامی ویژه شرق تهران، دوره 6، شماره 24، صص.78-67.
14)   فکور ثقیه، امیرمحمد و بافندگان امروزی، وحیده (1399) اولویت‌بندی شاخص‌های مهندسی عوامل انسانی مؤثر بر رضایت شغلی در نیروی انتظامی، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 15، شماره 2، صص.322-305.
15)   قهرمانی، علی‌رضا و جمشیدی، مسلم (1392) بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان ناجا در مبارزه با قاچاق کالا (بررسی موردی شهرستان مریوان)، دانش انتظامی کردستان، دوره 4، شماره16، صص.48-21.
16)   مجیدی، عبدالله؛ ذوالفقاری، حسین؛ سلیمی، اکبر (1392) بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی (موردمطالعه: مرزهای خراسان رضوی و جنوبی)، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 1، شماره 2، صص.110-89.
17)   مستقیمی، محمودرضا؛ ملک‌محمدی، محسن ؛ فرامرزی، میثم (1396) بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی کارکنان در ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان، فصلنامه علمی دانش انتظامی گلستان، دوره 8، شماره 31، صص.60-37.
18)   ملکشاهی، مالک؛ بکری‌زاده، حکیم؛ ولی‌زاده، حشمت‌الله؛ پرماسی، داقر (1394) رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان کادر مرزبانی استان ایلام)، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 3، شماره 3، صص.120-93.
19)   میر زمانی، سید محمود (1379) روان‌پزشکی کاربردی در نیروهای نظامی،تهران: دانشگاه بقیه الله.
20)   واحدچوکده، حسین؛ شاکری­نیا، ایرج؛ عزیزی، رسول (1393) رابطه انگیزه پیشرفت با رضایت شغلی وتعهدسازمانی در کارکنان پلیس آگاهی استان گیلان. فصلنامه دانش انتظامی گیلان، دوره 3، شماره 10، صص.126-106.
21)   هومن، حیدرعلی (1381) تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
22) Coomber, B. & Barriball, K. L. (2007) Impact of Job Satisfaction Components on Intent to leave and Turnover for Hospital-based Nurses, A Review of the 8-Research Literature, International Journal of Nursing Studies, Vol.44, pp. 297–314.
23) Ercikti, S. & Vito, G. F. & Walsh, W. F. & Higgins, G. E. (2011) Major Determinants of Job Satisfaction Among Police Managers, The Southwest Journal of Criminal Justice, Vol.8, No.1, pp.97-111.
24) Johnson, R. R. (2012) Police Officer Job Satisfaction A Multidimensional Analysis. Police Quarterly, Vol.15, No.2, pp.157-176.
25) Kanchana, V.S. & Vijayalakshmi, R. & Sudha, M. (2012) Job satisfaction and work stress of traffic police-a study in Salem city, Tamilnadu, Asia Pacific Journal of Research in Business Management, Vol.3, No.2, pp.71-93.
26) Lambert, E. G. & Hogan, N. L. & Barton, S. M. (2001) The impact of job satisfaction on turnover intent, a test of a structural measurement model using a national sample workers, Social Science Journal, Vol.38, No.2, pp.233-251.
27) Lu, L. & Liu, L. & Sui, G. & Wang, L. (2015) The associations of job stress and organizational identification with job satisfaction among Chinese police officers: the mediating role of psychological capital, International journal of environmental research and public health, Vol.12, No.12, pp.15088-15099.
28) Rashmi, Singh. & Jogendra, Kumar Nayak. (2015) Mediating role of stress between work-family conflict and job satisfaction among the police officials: Moderating role of social support, An International Journal of Police Strategies & Management, Vol.38, No.4, pp. 738-753.
29) Robbins S. (1997) Essentioal of organization behavior; 5th Edition, Prentice Hall International, Inc.
30) Seo, Y. & Ko, J. & Price JL. (2004) The determinants of job satisfaction among hospital nurses: a model estimation in Korea, International Journal of Nursing Studies., 2004. Vol.41, No.4, pp.437-446.