تحلیل موانع مقابله با تردد غیرمجاز از مرزهای جنوب شرق ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

مدرس گروه حقوق واحد نطنز،دانشگاه آزاد اسلامی،نطنز،ایران

چکیده

ترددهای غیرمجاز مرزی می‌تواند امنیت ملی، اقتصاد، فرهنگ و وضعیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و پهناور بودن مرزهای جنوب شرق کشور در کنار وضعیت جغرافیایی، اقلیمی، زیرساختی و فرهنگی خاص آن مناطق، این موضوع را چالش بیشتری مواجه می‌سازد. پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی، ازنظر وسعت، ژرفانگر و ازنظر زمانی، یک بررسی مقطعی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، دلفی کلاسیک با استفاده از تکنیک مصاحبه و اولویت‌بندی موانع از طریق چک‌لیست مستخرج از مصاحبه‌ها و منابع هستند. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان گروهان­ها و پاسگاه‌های مرزی جنوب شرق کشور می‌باشند. شیوه نمونه‌گیری به شکل هدفمند و حجم نمونه در این تحقیق 16 نفر است که در چهار مرحله به‌صورت مصاحبه و پرسشنامه انجام‌شده است. یافته‌ها نشان داد از مجموع 49 مانع شناسایی‌شده، بیشترین موانع مقابله با ترددهای غیرمجاز مرزی، عوامل اجتماعی و محیطی، عوامل فرهنگی و عوامل ساختاری و انتظامی هستند. عوامل اجتماعی – محیطی شامل: وجود خلاء های زیاد مرزی، بیکاری و عدم وجود اشتغال و حجم زیاد ورودی اتباع می‌باشد؛ عوامل فرهنگی شامل: تبانی و عدم احساس مسئولیت مرزبانان کشور مقابل، تبانی مرزنشینان با قاچاقچیان و عدم وجود حرمت شرعی تردد غیرمجاز و قاچاق انسان در بین مرزنشینان است؛ عوامل ساختاری و انتظامی شامل: عدم بازدارندگی مجازات، دستورالعمل‌های سهل گیرانه عودت اتباع، عدم بازدارندگی مجازات و عدم‌حمایت قانونی و قضایی از مرزبانان، می‌باشد. در اولویت‌بندی این عوامل، به ترتیب عوامل اجتماعی – محیطی، عوامل ساختاری و انتظامی و عوامل فرهنگی در مقابله با تردد غیرمجاز مرزی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Barriers to Countering Unauthorized Traffic from the Borders of Southeast Iran

نویسنده [English]

  • rahman sanganeh
Lecturer, Law Department, Natanz Branch, Islamic Azad University, Natanz, Iran
چکیده [English]

Unauthorized border crossings can affect national security, economics, culture and social status, and the vastness of the country's south-east boundaries, along with the geographical, climatic, infrastructure and cultural status of those areas, make it even more challenging.
The purpose of this study is to determine the type of applied purpose, the extent, the depth, and the time, a cross-sectional study. Research Method In this study, Delphi Classic uses interviewing techniques and prioritizing barriers through a checklist derived from interviews and sources. The statistical population of the study includes commanders of company and border checkpoints in south east of the country. Purposeful sampling and sample size in this study were 16 people who were interviewed and questionnaires in four stages.
Findings showed that of the 50 barriers identified, the most barriers to dealing with unauthorized border traffic were social and environmental factors, cultural factors, and structural and physical factors. Socio-environmental factors include high levels of border vacancy, unemployment and lack of employment and high volume of incoming nationals; Trafficking in human beings is among the border guards; structural and physical factors include: lack of detention, facilitation of returnees, lack of detention, and lack of legal and judicial protection of border guards. In prioritizing these factors, respectively, socio-environmental factors, structural and physical factors, and cultural factors are involved in counteracting unauthorized border traffic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Traffic
  • Delphi method
  • Borderlands
  • Tolerance to zero
  • Cultural Capital
1)      اسماعیلی حسام، قربانعلی (1389) مفهوم اشراف اطلاعاتی در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس اشراف اطلاعاتی و جرم، تهران
2)      افتخاری، اصغر؛ ایزدی، محمدمراد؛ امین صارمی، امین (1386) بررسی رابطه عوامل انتظامی با ترددهای غیرمجاز مرزی در منطقه قصر شیرین، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 2، شماره 2، صص.247-232.
3)      بختیاری، تقی (1391) بررسی مشکلات کنترل اتباع خارجه، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، بهار 1391، سال 7، شماره 1، صص. 130-115.
4)      بختیاری، تقی؛ پناهی، حمید؛ عبادی نژاد، سیدعلی؛ مرادی، غلامرضا (1389) بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر کنترل اتباع خارجی به‌منظور تأمین امنیت اجتماعی، فصلنامه انتظام اجتماعی، پاییز و زمستان 1389، سال 2، شماره 2، صص.174-153.
5)      پرسکات، جی (1358) گرایش‌های تازه در جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، تهران: دانشگاه تهران
6)      پیشگاهی فرد، زهرا و میرزاده کوهشاهی، آذر (1390) تبیین موانع مدیریت بهینه مرزهای ج.ا.ایران و پاکستان، فصلنامه راهبرد دفاعی، زمستان 1390، سال 9، شماره 35، صص. 141-107.
7)      تراسبی، دیوید (1395) اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، چاپ هشتم، تهران: نشر نی.
8)      جوانمرد، بهروز. (1393) تسامح به صفر: سیاست کیفری سخت‌گیرانه در قبال جرائم خرد، چاپ دوم، تهران: میزان.
9)      جهان‌آرا، علی؛ قاسم نژاد، خلیل؛ ساعدی، محمد (1392) تعیین تأثیر عوامل انتظامی بر کنترل ترددهای غیرمجاز مرزی (موردمطالعه: مرز پاوه)، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، پاییز 1392، سال 1، شماره 2، صص. 129-111.
10)   خسروی، عبدالله (1398) بررسی حقوق مترددین مرزی غیرمجاز از منظر موازین بین‌المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 7، شماره 3، صص. 75-49.
11)   رجایی، حسن (1386) بررسی عوامل مؤثر بر ترددهای غیرمجاز در مرزهای استان خراسان شمالی منطقه مرزی جرگلان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم و فنون مرز، دانشگاه علوم انتظامی امین.
12)   سلیمی، علی و داوری، محمد (1393) جامعه‌شناسی کج‌روی، قم: انتشارات پژوهشکده و دانشگاه.
13)   شوتار، سوفی (1386) شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه رضیئی، تهران: نشر سمت.
14)   صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1398) آسیب‌شناسی اجتماعی، چاپ هشتم، تهران: نشر سمت.
15)   فرهنگ آذر، میرجعفر (1384) بررسی انگیزه‌های ترددهای غیرقانونی در مرز جلفا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم و فنون مرز، دانشگاه علوم انتظامی امین.
16)   قرائی مقدم، امان‌الله (1397) مبانی جامعه‌شناسی، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات ابجد.
17)   کشاورزی، تیمور (1385) طرح‌ریزی و هدایت عملیات مرزی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
18)   ملک محمدی، نجف علی (1384) بررسی علل ترددهای غیرمجاز مرزی اتباع ایرانی در مرز ایران و نخجوان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم فنون مرز، دانشگاه علوم انتظامی امین.
19)   نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1383) پیشگیری عادلانه از جرم در علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران: سمت.
20) Bourdieu, P. (1977) Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge: Harvard University Press.
21) Bennet, Trever (1998) Crime and Prevention in: The Handbook of Crime and Punishment, Edited by Michael Tonry, New York, Oxford University Press.
22) Chu H, Hwang GJ. (2008) A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts, Expert Systems with Applications, Vol.34, No.4, pp.2826-40.
23) Cohen, Lawrence E. & Marcus, Felson. (1998) Social change and crime ratetrends: A routine activity approach, American Sociological Review.
24) Dempsey, PA. & Dempse, ADy. (2000) Using nursing research: process, critical evaluation, and utilization. 5th ed. Lippincott Williams and Wilkins
25) Glassner, M. & Fahrer, C. (2004) Political Geography, USA: john Wiley and Son.
26) Jang, Hyunseok. & Hoover–Larry, T. & Lawton–Brian, A. (2008) Effect of broken windows enforcement on clearance rates, The Journal of Criminal justice, No.36,  pp.529-538
27) Powell, C. (2003) The Delphi technique: myths and realities. J Adv Nurs 2003 Feb, Vol.41, No.4, pp.376-82
28) Siegel, Larry J. (2001) Criminology: Theories, Patterns and Typologies, wads worth.