تحلیل الگوهای فضایی و دامنه برد قاچاق متامفتامین و پیش ساز تولید آن در استان مرزی آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه مبارزه با مواد مخدر، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 کارشناس سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

4 دکتری مدیریت بحران دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

استان مرزی آذربایجان غربی علاوه بر تهدیدات امنیتی خاص خود، به‌عنوان دروازه اروپا و یکی از مناطق شاخص قاچاق متامفتامین و پیش ساز تولید آن در کشور محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی دامنه نفوذ قاچاق مواد روان‌گردان و پیش سازهای تولید آن در استان مرزی آذربایجان غربی بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای درک الگوهای فضایی قاچاق متامفتامین و پیش سازهای تولید آن در استان آذربایجان غربی، از مدل‌های آماری گرافیک مبنا در محیط نرم‌افزاری Arc map استفاده‌شده است. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کشفیات متامفتامین و پیش سازهای تولید آن در جغرافیای استان آذربایجان غربی طی سال‌های 1392تا 1398 و به تعداد 2824 پرونده بود. یاقته­ها نشان می­دهد کهتحلیل فضایی قاچاق متامفتامین در جغرافیای استان مرزی آذربایجان غربی عمده قاچاق این مواد در مرکزیت و جنوب استان و در مقابل قاچاق پیش سازهای تولید متامفتامین به‌صورت عمده به چند شهر مرزی در جنوب استان محدود می‌شود. الگوی فضایی قاچاق متامفتامین در استان آذربایجان غربی گرایش شدیدی به تمرکز در شهرستان‌های مرزی سردشت و ارومیه داشته، اما قاچاق پیش سازهای تولید متامفتامین، عمدتاً در محورهای مواصلاتی سردشت به مهاباد توزیع‌شده است. نتایج نشان داد مهم‌ترین مبدأ محموله‌های قاچاق متامفتامین، مرزهای غربی شهرستان مرزی سردشت بوده که مبدأ 70% پرونده‌های کشف محموله‌های قاچاق در این استان است. بررسی مقصد این مواد از استان آذربایجان غربی به سمت استان‌های داخلی نشان داد، دامنه برد قاچاق این مواد تا بخش‌های مرکزی ایران نظیر استان‌های اصفهان و خوزستان نیز می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of spatial patterns and range of methamphetamine smuggling and production precursors It is located in the border province of West Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • ebrahim ghorbani 1
  • hamid panahi 2
  • farzin gholizadegan 3
  • ali ebrahimi 4
1 Department of Counter Narcotics, Faculty of Information and Awareness, Amin Police University ,Tehran , Iran
2 Assistant Professor of Geography, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
3 Remote sensing expert and geographic information system
4 Doctor of Crisis Management, National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In addition to its own security threats, the border province of West Azerbaijan is considered a gateway to Europe and one of the leading smuggling zones for methamphetamine and a precursor to its production in the country. The aim of the present study was to analyze the spatial scope of the influence of trafficking in psychotropic substances and their precursors in the border province of West Azerbaijan. The present study is descriptive-analytical and to understand the spatial patterns of methamphetamine trafficking and its precursors in West Azerbaijan province, basic statistical graphical models have been used in Arc map software environment. The statistical population of this study was all the discoveries of methamphetamine and its precursors in the geography of West Azerbaijan province during the years 1392 to 1398 and 2824 cases. However, spatial analysis of methamphetamine smuggling in the geography of the border province of West Azerbaijan mainly shows that most of the smuggling of these substances in the center and south of the province and in contrast to the smuggling of methamphetamine production precursors is mainly limited to several border towns in the south. The spatial pattern of methamphetamine trafficking in West Azerbaijan Province tends to focus on the border towns of Sardasht and Urmia, but the smuggling of methamphetamine production precursors is mainly distributed in the Sardasht-Mahabad transportation hubs. The results showed that the most important source of methamphetamine smuggled goods was the western borders of the border city of Sardasht, which is the source of 70% of cases of smuggled goods discovered in this province. A study of the destination of these drugs from West Azerbaijan Province to domestic provinces showed that the range of smuggling of these drugs reaches the central parts of Iran, such as Isfahan and Khuzestan provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • MethamPhetamine
  • Precursor
  • smuggling
  • West Azerbaijan province
1)    اصانلو، علی؛ حمزه‌پور، رزگار؛ بیات، ناصر (1398) تحلیل فضایی جرائم قاچاق مواد مخدر در استان آذربایجان غربی، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، دوره 14، شماره 53. صص. 192-171.
2)    پرهیز، فریاد؛ پیشگاهی فرد، زهرا؛ کلانتری، محسن (1390) تحلیل جغرافیایی کانون‌های جرم‌خیز جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمانشاه، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، دوره 3، شماره 11، صص. 99 - 75.
3)    پیتس، ریچارد و ریلی، دایان (1393) مداخلات سوءمصرف آمفتامین، ترجمه سپیده بخت، چاپ اول، تهران: دانشگاه پیام نور؛ دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر.
4)    سیف‌الدینی، فرانک؛ کلانتری، محسن؛ احمدی، سجاد (1391) بررسی جغرافیایی کانون‌های جرم خیز منطقه 17 شهرداری تهران موردمطالعه: جرائم مواد مخدر و سرقت، فصلنامه پیشگیری از جرم، دوره6، شماره 24، صص. 58-35.
5)    عبادی نژاد، سیدعلی؛ پورغلامی، محمدرضا؛ باباپور، حسین (1397) تحلیل جغرافیایی جرم خرده‌فروشی مواد مخدر و روان‌گردان، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، دوره 13، شماره 51، صص.124-101.
6)    عبادی نژاد، سیدعلی؛ صفاری، امیر؛ پناهی، حمید؛ پورغلامی، محمدرضا (1389) نقش عوارض ژئومورفولوژیکی در قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوب شرق کشور، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 5، شماره 3، صص.485-467.
7)    عیدی فرخانی، صادق (1396) بررسی رابطه بین میزان فقر فرهنگی با مصرف مواد مخدر صنعتی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، دوره 3، شماره 13، صص. 16-7.
8)    قربانی، ابراهیم  (1394) تبیین راهکارهای مؤثر در جلوگیری از پدیده قاچاق مواد مخدر و کالا در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 4، شماره 14، صص.42-7.
9)    قربانی، ابراهیم (1399) الگوی پی‌جویی جرائم مواد مخدر در فضای مجازی، پروژه تحقیقاتی با نظارت دکتر مهدی محمدی، پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا.
10)  قربانی، ابراهیم؛ قلیزادگان، فرزین؛ پناهی، حمید (1398) شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 1، صص. 77-47.
11)  قربانی، ابراهیم و اکبری، کریم (1394) مروری بر وضعیت ورود و سوءمصرف مواد مخدر در زندان و ارائه راهکارهای مؤثر مقابله‌ای، فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، دوره 4، شماره 26-24، صص. 75-61.
12)  قربانی، ابراهیم و اکبری، کریم (1396) عوامل مرتبط با تولید و توسعه قاچاق ماده روان‌گردان متامفتامین و پیش ساز تولید آن در مرزهای شهرستان سردشت، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، دوره 8، شماره 34، صص24-1.
13)   قسام، علی و محبعلی، حمید (1394) علل گرایش جوانان به مصرف متامفتامین، فصلنامه دانش انتظامی قزوین، دوره 2، شماره 13، صص.176-149.
14)   کریمی، مجید (1394) پیش سازها، چاپ دوم، تهران: ناجی نشر.
15)  کلانتری، محسن (1394) تحلیل الگوهای فضایی و دامنه برد قاچاق کالا در مناطق مرزی کشور مطالعه موردی: قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 12، شماره 48، صص. 175-159.
16)  کلانتری، محسن (1398) تحلیل ساختار فضایی کانون‌های جرائم سرقت و مواد مخدر شهر تهران به روش چیدمان فضا با تأکید بر شبکه معابر، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، دوره 4، شماره 23، صص. 27-50.
17)   کلانتری، محسن و توکلی، مهدی (1386) شناسایی و تحلیل کانون‌های جرم خیز شهری، فصلنامه اصلاح و تربیت، دوره 13، شماره 17، صص. 16-12.
18)  کلانتری، محسن؛ هندیانی، عبدالله؛ سرمد، محمدرضا (1389). نقش ابر کانون‌های جرم خیز در شکل‌گیری الگوهای فضایی بزهکاری(موردمطالعه ایستگاه بازرسی علی‌آباد شهر بیرجند)، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، دوره 5، شماره 4، صص. 584- 563.
19)  موسوی،  میرنجف (1390) تحلیل فضایی جرم در شهر ارومیه، پروژه تحقیقاتی با نظارت دکتر ابراهیمی، دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان آذربایجان غربی.
20)  Ratcliff, Brown. (2014) The Hot Spots Matrix: A framework for the spatio tempotal Targeting of crime reduction, Police Practice and Research, Vol.31, No.6, pp.5-23.