نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تقویت امنیت مرزی مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان مرزی گرمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تقویت امنیت مرزی تنها به عوامل بیرونی ازجمله تقویت نیروی نظامی و انتظامی و سایر اقدامات سخت‌افزاری بستگی ندارد بلکه، به تغییر و تحولات درونی افراد روستایی ساکن در مناطق مرزی به‌واسطه تغییر در ناحیه باورها، احساسات، عواطف و هیجانات و خواسته‌ها و تقویت احساس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعلق سرزمینی و میهنی آنان بستگی زیادی دارد. هدف این پژوهش تبیین رابطه مسئولیت‌پذیری اجتماعی با تقویت امنیت مرزی در مناطق روستایی شهرستان گرمی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی است. روش گردآوری داده‌ها به دو صورت (اسنادی) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی بخش مرزی موران شهرستان گرمی می‌باشد (9785N=)، که ازاین‌بین تعداد 370 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تائید قرار گرفت. با استفاده از آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 75/0 الی 89/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش حاکی از این واقعیت است که هر چه قدر روستاییان احساس مسئولیت‌پذیری بیشتری در مقابل صیانت از مرزها داشته باشند به همان میزان، میل صیانت از مرزها در وجود آنان شعله‌ور شده و به حفظ و صیانت از مرزها مبادرت نموده و به‌جای نقش ناظر، نقش عامل را در صیانت و پاسداری از آن بازی می‌کنند. نتایج تحقیق نشان داد که به‌جز مؤلفه بعد زیست‌محیطی، بین تمامی مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی (بعد جامعه‌ای، بعد فرهنگی، بعد اقتصادی و بعد سیاسی) با تقویت امنیت مرز رابطه معنی‌داری وجود دارد. در خاتمه، با توجه به تحلیل نتایج پیشنهادها کاربردی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social responsibility in strengthening border security in rural areas Case study: Garmi border city

نویسنده [English]

  • vakil heidari sarban
چکیده [English]

Strengthening border security depends not only on external factors such as strengthening the military and law enforcement forces and other acts of aggravation, but also on the internal changes of rural people living in border areas by changing beliefs, feelings, emotions and desires and strengthening the sense of social responsibility. And their territorial and patriotic affiliation depends a lot. The purpose of this study is to explain the relationship between social responsibility and strengthening border security in rural areas of Garmi city. This research is applied and analytical-explanatory. The data collection method was in two forms (documentary) and survey (primary data) and the data collection tool was questionnaire. The statistical population studied in this study includes all villagers over 15 years of age living in rural areas of Muran border section of Garmi city (9785N =), of which 370 people were selected as the statistical sample using Cochran's formula. The formal validity of the questionnaire was confirmed by the panel of experts. Using Cronbach's alpha in SPSS software, the reliability of different sections of the research questionnaire was obtained from 0.75 to 0.89. The findings suggest that the more villagers feel responsible for protecting the borders, the more the desire to protect the borders ignites in them and protects the borders and plays a role instead of a watchdog. They play a role in protecting and preserving it. The results showed that apart from the environmental dimension component, there is a significant relationship between all components of social responsibility (social dimension, cultural dimension, economic dimension and political dimension) with strengthening border security. In conclusion, practical suggestions are provided based on the analysis of the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border security
  • social responsibility
  • Rural development management
  • Garmi city
1)      بابائیان، علی؛ علیزاده، حسین؛ زارع، امین (1394) شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی ناجا در تأمین امنیت (موردمطالعه: استان قزوین)، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، دوره8، شماره 2، صص. 170-149.
2)         توسلی، غلامعباس (1385) نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: انتشارت سمت.
3)         چلبی، مسعود (1389) جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.
4)      حیدری ساربان، وکیل (1398) بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان روستایی (موردشناسی: نواحی روستایی شهرستان اردبیل)، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای، سال 9، شماره 30، صص. 136-112.
5)      حیدری ساربان، وکیل و صائب، شراره (1395) عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی، مطالعه موردی: شهرستان گرمی، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 7، شماره 4، صص. 25-1.
6)      حیدری ساربان، وکیل و یاری حصار، ارسطو (1397) تبیین رابطه پایداری اقتصادی با تقویت امنیت مناطق مرزی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان گرمی، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 1، صص. 46-29.
7)         خطایی، غلامحسین (1374) مرزبانی، تهران: معاونت آموزشی ناجا.
8)         زتومکا، پیتر (1386) اعتماد یک نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه: فاطمه گلابی، تبریز: نشر مترجم.
9)      زرقانی، سیدهادی؛ اعظمی، هادی؛ لطفی، امین (1392) بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرزها و نقش آن در امنیت مرز؛ نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران (خراسان رضوی- افغانستان)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، دوره17، شماره1، صص.108-83.
10)     شاکری‌نیا، ایرج (1376) بررسی نقش چند عامل در فرآیند رشد اجتماعی کودکان (جامعه‌پذیری)، تربیت، دوره10، شماره88، صص. 63-59.
11)     طالبی، ابوتراب و یوسف خوش‌بین (1390) مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 59، صص 243-210.
12)    قالیباف، محمدباقر؛ یاری شگفتی، اسلام؛ رمضان­زاده لسبویی، مهدی (1387) تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر امنیت مرزها، مطالعه موردی: بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه استان کرمانشاه، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 4، شماره 2، صص. 32-10.
13)     قدمی، محسن و کوثر، زهرا (1392) تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فصلنامه مطالعات مدیریت، سال 22، شماره71، صص. 104-75.
14)     میرحیدر، دره (1382) مبانی جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات سمت.
15)    یزدان­پناه، لیلا و حکمت، فاطمه (1393) بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان (مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره8، شماره2، صص. 150-127.
16)    Allen, A. & Mintrom, M. (2010) Responsibility and school governance, Educational Policy originally published online.
17)    Arora, B. & Puranik, R. (2006) A review of corporate social responsibility in India, Development, Vol.47, No.3, pp.93-100.
18)    Brunet-Jailly, E. (2005) Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. Geopolitics, Vol.4, No.10, pp.633 – 649.
19)    Curran, D., and Gleeson, J (2009), Cross-border population accessibility and regional growth: an Irish border region casestudy, National Institute for Regional and Spatial Analysis (NIRSA), working paper series, Vol.2, No.4, pp.1-24
20)    Ford, M. (1985) “Social cognition and social competence in Adolescence”, Development Psychology, Vol.1, No.8, pp.323- 340.
21)    Helly, D. (2005) “Volountary and social participation by people of immigrant origin: overview of Canadian research”, Second national metropolis conference, Immigrant and civic participation: contemporary policy and research issues, Montreal, November.
22)    Laine, J (2007) Incommodious border? Rethinking the function of the Finnish-Russian border, Fennia, Vol.185, No.1, pp.49–62.
23)    McCowan, T. (2009) Rethinking citizenship education: a curriculum for participatory democracy, Continuum Iternational Publishing Group, India.
24)    Miller, S. (2010) Social action: A teleological account, Published By The Press Syndicate Of The University Of Cambridge.
25)    Moraczewska, A. (2010) the changing interpretation of border functions in international relations". Revista Rom ână de Geografie Politic ă, Year XII, Vol.2, No.6, pp.329-359.
26)    Narayan, S. (2003) bordr management of Nepal, Kathmandu, Nepal.
27)    Silvia L. & Matus, M. & Louwagie, G. & Santini, F. & Guri, G. & Lazdinis, M. (2013) Challenges to participatory development in a rural cross-border area of the western Balkans, Economics of Agriculture, Vol.49, No.1,  pp.623-636.
28)    Taylor, P. j (1991) Political geography. Second edition. UK: Longman Scientific and Technical.
29)    Turner, B. & Rojek. C. (2001) Society and culture: principles of scarcity and solidarity, Published in association with Theory, Culture & Society, Nottingham Trent University SAGE Publications, ondon.
30)    Weber, E. (2012) boundaries with ussues soft border management as a solution? "at: library.
31)    Ziener, K. (2012) the czech-polish and Austrian-Slovenian borderlands – similarities and differences in the development and typology of regions, Moravian Geographical reports, Vol.20, No.3, pp.48- 68.